Foto: Colourbox
20.03.23 OK2023 Nyheder

Forlig om Taxikørsel Overenskomsten

ATD/DI og 3F Transport indgik 14. marts 2023 en 2-årig aftale om Taxikørsel overenskomsten, som dækker Taxachauffører i hele landet.

Forlig

ATD/DI og 3F Transport er den 14. marts 2023 blevet enige om fornyelse af Taxikørsel overenskomsten.  

Timeløn, særlig opsparing, og tilskud fra Handels-, Transport- og Servicesektorens Kompetenceudviklingsfond (HTSK-fonden)

Normaltimelønnen stiger med et månedligt tillæg:

pr. 1. marts 2023 betales et månedligt tillæg på kr. 961, 98 pr. måned

pr. 1. marts 2024 forhøjes det månedligt tillæg med kr. 921, 89 pr. måned.

Bidraget til særlig opsparing stiger med 2 procentpoint pr. 1. marts 2024. Herefter udgør bidraget til særlig opsparing i alt 7,00 pct.

Tilskuddet fra HTSK-fonden ændres fra 85 pct. til 100 pct. ved selvvalgt uddannelse.

Udvalgsarbejde på arbejdstid og løn

Der indgået en aftale om, at indgå i et udvalgsarbejde, hvor der skal arbejdes hen imod at kigge på en ny arbejdstid- og lønmodel.

Pension

Pensionsordningen på 8 + 4 ordningen ændres, så arbejdsgivers pensionsbidrag pr. 1. juni 2023 stiger fra 8 til 10 pct., mens medarbejderbidraget ændres fra 4 til 2 pct. Den samlede pensionsindbetaling vedbliver således med at være 12,0 pct. af den ferieberettigede løn.

Nye regler for betalt barsel 

Overenskomsternes barselsbestemmelser tilpasses de nye orlovsperioder. Far/medmor har fået øremærket yderligere 2 ugers orlov med løn, og forældrene har herudover fået yderligere 2 ugers løndækket orlov, der kan deles mellem dem.

Det giver samlet set 36 ugers orlov med løn efter fødselstidspunktet modsat de 32 uger, som der er i dag.

De lokale parter kan udpege en uddannelsesrepræsentant

Parterne anbefaler, at der udpeges en uddannelsesrepræsentant, hvis der er lokal enighed om det. Uddannelsesrepræsentanten skal bistå virksomhed og medarbejdere i arbejdet med uddannelse efter overenskomsternes bestemmelser.

Implementering af arbejdsvilkårsdirektivet

Overenskomstfornyelsen implementerer arbejdsvilkårsdirektivet i Taxikørsel overenskomsten, der nu indeholder nye regler om bl.a. oplysningspligter i ansættelsesbeviser. Fornyelsen erstatter de hidtidige regler om ansættelsesbeviser.  

Der er samtidig aftalt en såkaldt nachfrist i forbindelse med implementeringen af arbejdsvilkårsdirektivet. Det betyder, at arbejdsgiver har mulighed for at rette for sig, hvis der er mangler i et ansættelsesbevis, og at sådanne mangler som udgangspunkt ikke kan udløse bod, hvis de rettes inden for fristen.

Mere fleksible ferieregler

Den nuværende regel om overførsel af ferie bliver lempet, så der ikke længere er krav om, at den overførte ferie skal holdes senest i 2. ferieafholdelsesperiode, efter at ferien er overført. Fremover kan virksomheden og medarbejderen løbende aftale overførsel af op til 10 feriedage.

Herudover er parterne blevet enige om, at en virksomhed og en tillidsrepræsentant skal have mulighed for at indgå en lokalaftale, der fraviger ferielovens bestemmelser. Det kan eksempelvis aftales, at medarbejderne tildeles op til 5 ugers ferie ved ferieårets start den 1. september, og at virksomheden kan varsle ferie til afholdelse på et tidspunkt, hvor ferien  endnu ikke er optjent. 

Fokus på natarbejderes helbred                           

NFA’s (National forskningscenter for arbejdsmiljø) anbefalinger om natarbejde bliver indarbejdet i Taxikørsel overenskomsten. Der skal ved natarbejde af et vist omfang tilbydes yderligere helbredskontrol samt begrænsning af gravides natarbejde.

OBS

Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft. 

Virksomheder skal først tage højde for de nye regler og satser, når alle overenskomster er blevet vedtaget. Indtil da gælder overenskomsten for 2020-2023.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2023, når den nye overenskomst er endeligt trådt i kraft.

Du kan holde dig opdateret om overenskomstforhandlingerne på di.dk/ok2023 eller ved at tilmelde dig nyhedsbrevet Personale Update.

Hent aftalen - Protokollater fra forlig

Download

Flere OK2023-nyheder

Se alle nyheder om OK2023

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag straks oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.