Søge finansiering

Her får du indblik i mange af de ordninger, der giver mulighed for økonomisk støtte til et SDG projekt.

Intro

Der er hjælp at hente, hvis man som virksomhed gerne vil arbejde mod at indfri ét eller flere af FN’s 17 Verdensmål gennem udviklings-projekter i ind- og udland. Forskellige finansieringsordninger yder økonomisk støtte til iværksættere og mere etablerede virksomheder, som gerne vil udvikle eller implementere bæredygtige løsninger og forretningsmodeller.

Rigtig mange danske virksomheder arbejder allerede med bæredygtighed i deres forretningsmodel.
Men udviklingen af nye løsninger og forretningsmodeller, med Verdensmålene som omdrejningspunkt, kan være dyrt og kræve adgang til alternative finansieringskilder og risikovillig kapital.

For at kunne få og tiltrække finansiering fra forskellige ordninger, skal man blandt andet have en stærk forretningsplan, et godt team og en præcis idé om, hvilken udvikling virksomheden har udsigt til. Kravene varierer alt afhængig af de forskellige ordninger og virksomhedens finansieringsbehov.


Nationalt fokus

Hvis dit projekt har til formål at skabe bæredygtige løsninger inden for Danmarks grænser, er der forskellige indgange du kan benytte til at søge finansiering.

Nedenfor kan du læse om nogle af de støttemuligheder der findes, hvis din virksomhed vil søge finansiering til bæredygtige udviklingsprojekter i Danmark.

Vækstfonden

Vækstfonden er statens finansieringsfond, som arbejder for at styrke danske virksomheders adgang til risikovillig kapital. 

Vækstfonden kan være med hele vejen fra idéudvikling gennem forretningsudvikling til skalering. For at kunne få finansiering fra Vækstfonden skal man blandt andet have en stærk forretningsplan, et godt team og en præcis idé om, hvilken udvikling virksomheden har udsigt til. Kravene varierer alt afhængigt af virksomhedens finansieringsbehov.

Vækstfonden - statens finansieringsfond

Vækstfonden

Læs mere

Innobooster

Innobooster, under Innovationsfonden, giver tilskud til innovative udviklingsprojekter igangsat af iværksættere eller små og mellemstore virksomheder, med det formål at øge konkurrenceevnen.

Tilskuddet kan gå til at udvikle og markedsmodne et nyt produkt, en ny service eller forbedre en proces der skaber vækst. Tilskuddet kan være med til at mindske virksomhedens risiko ved projektet.

Innobooster

Læs mere

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) har som formål at fremme udvikling og anvendelse af nye effektive miljøløsninger.

Det sker gennem tilskud til udvikling, test og demonstration af ny miljøteknologi, og tilskud til projekter der kan afprøve ny miljøteknologi på fuldskalaanlæg eller ved nye anlægsprojekter. MUDP-tilskud kan gives til både små og store projekter, der fremmer innovative og nytænkende ideer og projekter, der kan bidrage til en grønnere verden, danske arbejdspladser og eksport af miljøteknologi.

Kort introduktion til MUDP

MUDP

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) støtter en lang række projekter inden for fødevareerhverv.

Projekterne skal fremme grøn og økonomisk bæredygtighed inden for landbrug, fiskeri, akvakultur og fødevareindustri og løser nogle af de klima- og miljøproblemer, som fødevareerhvervene står overfor. Projekterne skal desuden bidrage til at skabe vækst og sikre arbejdspladser i Danmark.


GUDP

Læs mere

Internationalt fokus

Hvis dit projekt har til formål at skabe bæredygtige løsninger uden for Danmarks grænser, er der en række forskellige muligheder, hvorigennem du kan søge finansiering.

Her kan du læse om nogle af de støttemuligheder der findes, hvis din virksomhed vil søge finansiering til bæredygtige udviklingsprojekter i udlandet.

Investeringsfonden for udviklingslande

Investeringsfonden for udviklingslande (IFU) leverer rådgivning og risikovillig kapital til virksomheder, som ønsker at gøre forretning i udviklingslande og vækstmarkeder.

Investeringerne sker på et kommercielt grundlag i form af aktiekapital, lån og garantier til projektselskaber i udviklingslande og vækstmarkeder. Formålet er at bidrage til økonomisk og social udvikling i investeringslandene og styrke dansk erhvervslivs muligheder på nye vækstmarkeder.

Investeringsfonden for udviklingslande

Læs mere

Verdensmålsfonden

IFU og seks danske pensionsselskaber har etableret the Danish SDG Investment Fund (Verdensmålsfonden), der skal bidrage til realiseringen af verdensmålene via kommercielle investeringer i den private sektor i udviklingslandene. 

Investeringerne vil samtidig bidrage til at fremme salg af dansk teknologi og know-how.  Fonden kan investere egenkapital direkte i enkelte projektselskaber i investeringslandene. Investeringsstørrelsen vil variere fra minimum 25 mio. kr. til makismalt 250 mio. kr. i de enkelte projektselskaber.

Verdensmålsfonden

Læs mere

Danida Business Explorer

Danida Business Explorer (DBE) giver tilskud til danske virksomheder som vil undersøge en konkret forretningsmulighed i en række udviklingslande.

Projektet skal adressere lokale udviklingsbehov med fokus på at bidrage til realiseringen af Verdensmålene.

Danida Business Explorer

Læs mere

Danida Market Development Partnerships

Danida Market Development Partnerships (DMDP) promoverer kommercielt orienterede partnerskaber, der bidrager til at udvikle markeder og fremme lokal økonomisk vækst og beskæftigelse i udviklingslande.

For at komme i betragtning skal et partnerskab som minimum bestå af en international privat virksomhed og en ikke-kommerciel partner. Én af partnerne skal være lokal. Ansøgningen skal indsendes af den ikke-kommercielle partner.

Danida Market Development Partnerships

Læs mere

IFU’s SMV Facility

Små og mellemstore virksomheder (SMV’er), der ønsker at etablere sig i udviklingslande og på vækstmarkeder, kan få økonomisk støtte til forberedelse og opstart af projekter via IFU.

Små og mellemstore virksomheder udgør en stor del af dansk erhvervsliv, men virksomhederne mangler ofte de nødvendige ressourcer til at foretage investeringer på vanskelige markeder. Derfor har Danida og IFU etableret en SMV-facilitet, der kan støtte enkelte virksomheder i deres forberedelse og implementering af projekter i udviklingslande. 

IFU’s SMV Facility

Læs mere

Danida Business Finance

Danida Business Finance (DBF) er administreret af IFU og bidrager til finansiering af bæredygtige infrastrukturprojekter i udviklingslande

Projekterne ville typisk ikke kunne opnå finansiering på kommercielle vilkår. Siden 1993 har DBF blandt andet medvirket til, at der er gennemført vand- og energiprojekter i 29 udviklingslande.

Danida Business Finance

Læs mere

Danmarks Eksportkredit

Danmarks Eksportkredit (EKF) hjælper dansk eksport ved at gøre det muligt og attraktivt for kunder i udlandet at købe varer hos danske virksomheder.

Det sker ved at hjælpe med at skaffe finansiering, og ved at forsikre virksomheder og banker mod de økonomiske og politiske risici, som kan være forbundet med at handle med andre lande. EKF kan være en relevant partner ved eksport af bæredygtige løsninger som kan bidrage til indfrielsen af Verdensmålene.

Danmarks Eksportkredit (EKF) er en selvstændig offentlig virksomhed som er reguleret ved lov. 

Danmarks Eksportkredit

Læs mere

Partnering for Green Growth and Global Goals 2030

Partnering for Green Growth and Global Goals 2030 (P4G) har til formål at accelerere implementeringen af Verdensmålene ved at bringe den private sektor, civilsamfundet og de offentlige myndigheder sammen i partnerskaber for grøn og inkluderende vækst. 

P4G udbyder løbende ansøgningsrunder til partnerskaber.

Partnering for Green Growth and Global Goals 2030

Læs mere

Partnerskabsdrevet Innovation til Vækstmarkederne i Østafrika (PIVØ)

Gennem Access2innovation kan du få du adgang til en ressourceplatform for innovativ, bæredygtig forretning på de afrikanske vækstmarkeder. Platformen tilbyder virksomheder og samarbejdspartnere adgang til finansiering – fra udvikling af den første idé til skalering af din forretningsmodel.

Som medlem får du adgang til Access2innovations egen finansiering, samt til finansiering fra eksterne partnere.

Du får sparring på baggrund af mange års erfaringer i Danmark og Afrika og kontakt til relevante samarbejdspartnere gennem vores store netværk.

Samtidig får du adgang til en stor vidensbase om vækstmarkeder, teknologi og forretningsudvikling.

Platformen samler partnere, finansieringsmuligheder, viden og erfaring fra alle relevante sektorer, og driver i øjeblikket 27 innovationspartnerskaber i samarbejder med over 60 virksomheder, investorer fra bl.a. Keystones, Atrium og Coop Crowdfunding, 20 forskere fra bl.a. Danmarks tekniske universitet, Københavns Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet og NGO’er som Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp, WWF Danmark og Caritas.

Access2innovation fungerer på tværs af sektorer, brancher, civilsamfund, private aktører og offentlige myndigheder og ikke mindst på tværs af landegrænser og kulturer.

PIVØ

Læs mere

Anna Nilsson

Chefkonsulent

Adgang til finansiering

  • Direkte +45 3377 3863
  • Mobil +45 5213 2394
  • E-mail anil@di.dk

Cases

Nedenfor finder du eksempler på virksomheder der har søgt om økonomisk tilskud til udviklingsprojekter gennem tilgængelige finansieringskilder.

Envotherm

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram har støttet Envotherm som har udviklet et rensningsanlæg der renser industrispildevand.

Lake Turkana

Med støtte fra IFU og EKF er en vindmøllefarm blevet Kenyas største private investering.