Foto: Colourbox
07.03.23 OK2023 Nyheder

OK2023: Forlig om byggeriets overenskomster

Dansk Industri og 3F Byggegruppen indgik 7. marts 2023 forlig om en 2-årig aftale om Bygge- og Anlægsoverenskomsten, Bygningsoverenskomsten, Murer- og Murerarbejdsmandsoverenskomsten, Gulvoverenskomsten og Industrioverenskomsten, som dækker medarbejdere beskæftiget i byggeindustrien.

Løn

Mindstelønnen stiger med 4,50 kr. pr. 1. maj 2023 og med 4,50 kr. pr. 1. januar 2024.

Øvrige genebetalinger stiger med 4,5 pct. i 2023 og 3,5 pct. i 2024.

Betalingssatserne til lærlinge forhøjes med 4,5 pct. i 2023 og 3,5 pct. i 2024.

Bidraget til den særlige lønopsparing stiger med 1,8 procentpoint pr. 1. marts 2024, hvor det udgør i alt 14,7 pct. af medarbejderens ferieberettigede løn. Dog stiger den 2 procentpoint for lærlinge.

Arbejdsgivers pensionsbidrag ændres pr. 1. juni 2023 fra 8 til 10 pct., mens medarbejderbidraget ændres fra 4 til 2 pct. Den samlede pensionsindbetaling bliver således ved med at være 12,0 pct.

Satserne i Bygningsoverenskomsten og Gulvoverenskomsten vedrørende akkordudbetaling og -forskud forhøjes med virkning fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori:

  • 1. maj 2023 indgår med kr. 4,50 pr. time
  • 1. januar 2024 indgår med kr. 3,50 pr. time 

Priskuranterne forhøjes med virkning fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori:

  • 1. maj 2023 indgår med 4 pct.
  • 1. januar 2024 indgår med 3,9 pct. 

De aftalte minutfaktorer forhøjes med virkning fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori:

  • 1. maj 2023 indgår med 9,41 øre
  • 1. januar 2024 indgår med 9,54 øre

Mere fleksible arbejdstidsregler

Det er blevet indført mulighed for at aftale en 4 dages arbejdsuge under visse betingelser. 

Herefter kan der lokalt aftales 4 dages arbejdsuge, hvor den ugentlige arbejdstid fordeles på 4 ud af ugens 5 første dage (mandag til fredag). En sådan aftale må ikke medføre en længere normal daglig arbejdstid end 10 effektive timer.

Overarbejde på den af ugens første 5 dage, som ikke indgår i en 4-dages uge, betales med et tillæg til timelønnen på 100 pct., som beregnes af mindstebetalingssatsen.

Styrkelse af det lokale samarbejde

Aftalen giver tillidsrepræsentanten bedre adgang til at mødes med nye kollegaer, og der må generelt ikke lægges hindringer i vejen for organisering af medarbejderne. Desuden kan valg af tillidsrepræsentanter foregå i arbejdstiden.

Nye regler for betalt barsel 

Overenskomsternes barselsbestemmelser tilpasses de nye orlovsperioder. Far/medmor har fået øremærket yderligere 2 ugers orlov med løn, og forældrene har herudover fået yderligere 2 ugers løndækket orlov, der kan deles mellem dem. For alle ugerne er der arbejdsgiverbetalt løn, dog med et loft på 225 kr. pr. time.

Det giver samlet set 36 ugers orlov med løn efter fødselstidspunktet modsat de 32 uger, som der er i dag.

Bedre muligheder for uddannelse

Der er indført mulighed for at akkumulere ret til fravær til uddannelse, så ugerne kan overføres fra år til år, dog maks. op til 6 uger.

Desuden er der i den kommende overenskomstperiode mulighed for opkvalificering af ufaglærte medarbejdere, hvor virksomheden kan søge tilskud i bygge- og anlægsbranchens udviklingsfond.

De lokale parter kan udpege en uddannelsesrepræsentant

Parterne anbefaler, at der udpeges en uddannelsesrepræsentant, hvis der er lokal enighed om det. Uddannelsesrepræsentanten skal bistå virksomhed og medarbejdere i arbejdet med uddannelse efter overenskomsternes bestemmelser.

Implementering af arbejdsvilkårsdirektivet

Overenskomstfornyelsen ændrer i parternes bestemmelser om ansættelsesbeviser, så der tages højde for de nye regler i arbejdsvilkårsdirektivet. Ændringen erstatter de hidtidige regler om ansættelsesbeviser.   

Boligtillæg

Der betales et boligtillæg til medarbejdere, som ikke er bosiddende i Danmark ved ansættelsen eller udstationeringens start. Ordningen gælder fra 1. janar 2024. Tillægget udgør 25 kr. per time. Boligtillægget bortfalder i den udstrækning, medarbejderens timeløn overstiger mindstebetalingssatsen med tillæg af boligtillæg. Boligtillægget betales i op til 12 måneder.

Fokus på natarbejderes helbred                           

NFA’s (National forskningscenter for arbejdsmiljø) anbefalinger om natarbejde bliver indarbejdet i Byggeriets fem overenskomster. Der skal ved natarbejde af et vist omfang tilbydes yderligere helbredskontrol samt begrænsning af gravides natarbejde.

Adgang til at indgå lokalaftaler

I det omfang medarbejderne ikke er repræsenteret af en tillidsrepræsentant, er parterne enige om at sikre adgang til overenskomsternes mulighed for en fleksible tilpasning til de lokale forhold.

Såfremt der ikke er valgt en tillidsrepræsentant kan der indgås ikkeoverenskomstfravigende lokalaftaler med tilslutning fra mere end halvdelen af de medarbejdere, der på aftaletidspunktet bliver omfattet af lokalaftalen.

I bestemmelsen findes nærmere betingelser for indgåelse af disse aftaler.

Lønoptjening og -udbetaling

Forliget har haft fokus på lønoptjening og -udbetaling.

Det er bl.a. aftalt, at der ved lokal enighed mellem virksomheden og et flertal af medarbejdere skriftligt kan aftales, at virksomheden indfører, at lønudbetalingen finder sted hver måned.

Hvis der lokalt er truffet aftale om månedsløn, udbetales lønnen månedsvis bagud og forfalder til betaling den sidste hverdag i måneden.

NB: Denne aftale omfatter ikke Overenskomst for murer- og murerarbejdsmandsarbejde. 

Anvendelse af Feriekonto

Parterne er blevet enige om, at såfremt en virksomhed ønsker at benytte FerieKonto, kan dette finde sted. I givet fald skal virksomheden skriftligt orientere medarbejderne herom, forud for overgangen til FerieKonto.

Digital indberetning

Aftalen om digital indberetning giver mulighed for ved lokal enighed at lade indberetning ske digitalt. Indberetningen følger de almindelige retningslinjer for indberetning af ugesedler i henhold til overenskomstens bestemmelser.

Arbejdsmiljø

Parterne er enige om, at samarbejde om arbejdsmiljø for at mindske arbejdsulykker og nedslidning i branchen.

Parterne enige om at arbejdsmiljø er et vigtigt element i det daglige arbejde, og at parterne i fællesskab og hver for sig vil tilskynde til, at såvel medarbejderen som virksomhedens ledelse til at leve op til deres respektive ansvar samt indgå i et konstruktivt samarbejde om opnå det gode arbejdsmiljø.

Parternes igangsætter en indsats om samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder og indsats om sikkerhedskultur og adfærd.

Derudover integreres Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere fra 2025 i Byggeriets arbejdsmiljøbus under forudsætning af, at der kan opnås finansiering hertil. Yderligere vil parterne arbejde på, at BAM-BUS fra 2025 kan udbyde brancherettet supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Herudover ændres den eksisterende § 92 i Bygge- og anlægsoverenskomsten vedrørende arbejdsstandsning til følgende: ”§ 92 Arbejdsstandsning og -vægring pga. sikkerhed” med hjemmel i ”Norm for behandling af faglig strid”, som allerede gælder. Normen giver mulighed for at medarbejdere uden forudgående mægling eller voldgift kan standse arbejde, hvis der opstår risiko for sikkerhed og sundhed.

OBS

Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft. 

Virksomheder skal først tage højde for de nye regler og satser, når alle overenskomster er blevet vedtaget. Indtil da gælder overenskomsten for 2020-2023.

Regulering af løn, tillæg mv. skal ske pr. 1. maj 2023, og når den nye overenskomst endelig er trådt i kraft.

Du kan holde dig opdateret om overenskomstforhandlingerne på di.dk/ok2023 eller ved at tilmelde dig nyhedsbrevet Personale Update.

Hent aftalen - Protokollater fra forlig

Download

Flere OK2023-nyheder

Se alle nyheder om OK2023

Relateret indhold