Om NGCE

Et netværk, hvor du kan udveksle viden og erfaringer indenfor projekteksport.

Netværkets formål er at synliggøre og skabe opmærksomhed omkring de internationale aspekter, som er væsentlige for byggeriets værdikæde. Netværket skal derudover understøtte erfaringsudveksling virksomhederne imellem og fokusere på nogle af de trends og tendenser, som har særlig interesse for netværkets medlemmer.

Temaer 
Virksomhederne har et ønske om at dele de erfaringer, vi har fra det internationale arbejde såsom:

 • kontraktbetingelser 
 • beskatning af udstationerede medarbejdere 
 • sikring af betalinger 
 • valutarisici 
 • bistandsfinansierede projekter 
 • blandede kreditter
 • skatteforhold
 • international forretningsudvikling og strategi

Medlemmer
Netværket består af entreprenører, rådgivende ingeniører og industrivirksomheder indenfor byggeriets værdikæde. Kendetegnende for medlemmerne af netværket er deres forankring internationalt. Dansk eksport af varer og tjenester udgør over halvdelen af Danmarks BNP og er derfor essentielt for vores velfærdssamfund. Netværkets medlemmer mødes om de emner, som har relevans for at kunne have en international forretning, som fx finansiering, offentlige udbud og digitalisering.

Formål

Netværkets formål er at synliggøre og skabe opmærksomhed omkring de internationale aspekter, som er væsentlige for byggeriets værdikæde. Netværket skal derudover understøtte erfaringsudveksling virksomhederne imellem og fokusere på nogle af de trends og tendenser, som har særlig interesse for netværkets medlemmer.

Vedtægter

Præambel
Idet en række toneangivende virksomheder, hvis erhvervsmæssige engagement i væsentlig grad omfatter internationale opgaver, har besluttet at synliggøre det internationale arbejdes betydning og dele erfaringer fra gennemførelse af internationale projekter, stiftes dette netværk.

Stiftelse
Netværkets stifter er følgende virksomheder:

 • Arkil A/S
 • Pihl & Søn A.S
 • MT Højgaard A/S
 • Per Aarsleff A/S

Stiftelsen sker med virkning pr. 1. januar 2009 og på grundlag af følgende statutter.

Navn
§ 1
Netværkets navn er Network for Global Civil Engineers (NGCE)

Hjemsted
§ 2
Netværkets hjemsted er København.

Formål
§ 3
Netværkets formål er at synliggøre og skabe opmærksomhed omkring de internationale aspekter, som er væsentlige for byggeriets værdikæde. Netværket skal derudover understøtte erfaringsudveksling virksomhederne imellem og fokusere på nogle af de trends og tendenser, som har særlig interesse for netværkets medlemmer.

Medlemmer
§ 4
Som medlem kan optages virksomheder, der har dokumenteret et væsentligt engagement inden for netværkets virkefelt.

Ledelse
§ 5
Bestyrelsen udstikker de overordnede retningslinjer for netværkets aktiviteter.

Netværket ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer. De valgte personer forudsættes at tilhøre den øverste daglige ledelse i de respektive medlemsvirksomheder. Bestyrelsesmedlemmerne vælges efter tur på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Efter udløbet af den første 2 års periode udpeger bestyrelsen af sin midte en formand. Genvalg kan ske.

Ved netværkets etablering er Ebbe M. Iversen formand, mens Jesper Arkil, Svend Erik Clemmensen og Peter Kofoed er medlemmer af bestyrelsen.

Generalforsamling
§ 6
I netværket afholdes årlig ordinær generalforsamling i perioden 1. april til 30. juni, første gang i året 2010.

For generalforsamlingen gælder følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Fastlæggelse af optagelsesgebyr og kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og sted og tidspunkt for generalforsamlings afholdelse. Indkaldelsen kan ske pr. e-mail.

Med samme varsel kan der ske indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Ændring af netværkets vedtægter eller beslutning om dets opløsning kræver dog, at 3/4 af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen og mindst 2/3 af de deltagende stem­mer for. Er der ikke på generalforsamlingen mødt de foreskrevne 3/4 af medlemmerne, indkaldes inden 30 dage til ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med 2/3 af de på generalfor­samlingen værende fremmødte.

Hvert medlem har en stemme, og der kan stemmes pr. fuldmagt.

Sekretariat
§ 7
Dansk Byggeris chef for internationalt sekretariat fungerer som sekretariat for netværket uden udgift for netværket.

Indmeldelsesgebyr og kontingent
§ 8
Ved indmeldelse betaler medlemmerne kr. 15.000,00 og frem til førstkommende ordinære generalforsamling opkræves et års kontingent på kr. 7.000,00.

Udmeldelse/eksklusion
§ 9
Medlemmerne kan meddele deres udtræden af netværket med 3 måneders varsel til udgangen af året.

Ved en virksomheds ophør med erhvervsmæssigt engagement inden for netværkets fagområde slettes medlemskabet.

Herudover kan netværkets bestyrelse ekskludere et medlem, såfremt der sker væsentlig misligholdelse med hensyn til medlemmets forpligtelser overfor netværket. Eksklusionen skal bekræftes på generalforsamling.

Revision og regnskab
§ 10
Netværket udpeger revisor ved kommende generalforsamlinger er valg af revisor punkt på dagsorden, jf. § 6.

Netværkets regnskaber følger kalenderåret, første gang fra stiftelsen til 31/12-2009.

 

Således vedtaget på netværkets stiftelsesmøde den                  2009:

Vedtægterne er ændret pr 28. januar 2020

Henriette Thuen

Henriette Thuen

Seniorchefkonsulent

 • Direkte +45 7216 0283
 • Mobil +45 4098 4130
 • E-mail htu@di.dk