Foto: GettyImages
03.09.18 DI Byg Nyheder

Moderniseringen af byggesagsbehandlingen snart tilendebragt

DI har i årevis kæmpet for den modernisering af byggesagsbehandlingen, som snart er fuldendt. Formålet har været at opnå gennemsigtighed i reglerne, ensartet håndhævelse på tværs af kommunerne samt en hurtig og smidig sagsbehandling. Den største ændring er, at kommunerne senest fra 2020 ikke længere skal foretage den tekniske byggesagsbehandling. Det betyder, at kommunerne ikke længere skal gennemgå og tage stilling til konstruktionsmæssige beregninger eller brandkravene.

De vigtigste resultater af reformerne

Siden 2009 er der løbende sket en forenkling af reglerne for byggesagsbehandlingen, som samlet har bidraget til at øge gennemsigtigheden og skabe en mere ensartet håndhævelse. De mest centrale ændringer er:

  • Simpelt byggeri (garager og carporte m.v., enfamilieshuse og rækkehuse samt industri-, lager- og landbrugsbygninger i én etage) undtages fra krav om byggetilladelse. Bygherren er dog stadig ansvarlig for at sikre, at lokale planlovsbestemmelser overholdes.
  • Anmeldelsespligten for byggeri op til 50 kvm. udgår. Det betyder, at man som bygherre ikke længere behøver at anmelde opførelsen af simpelt byggeri, eksempelvis carporte og lignende til kommunen.
  • I perioden mellem 2018 og 2020 kan bygherren vælge at lade den tekniske byggesagsbehandling foretage af en privat rådgiver. Efter 1.januar 2020 kan kommunerne ikke længere foretage den tekniske byggesagsbehandling.

Sideløbende er der også sket en revision af betingelserne for kommunernes gebyropkrævning. Overordnet kan kommunerne selv bestemme, hvordan de ønsker at beregne gebyret (f.eks. på timebasis eller som et fast gebyr). Endelig er der også mulighed for, at kommunen lader byggesagsbehandlingen skattefinansiere.

Siden 2009 har kommunerne dog været forpligtigede til at inddele byggesagerne i en ud af fem kategorier. Formålet med denne bestemmelse er at skabe større gennemsigtighed og bedre grundlag for at sammenligne gebyrer for identiske byggesager på tværs af kommunerne.

Flere fordele ved at lade private rådgivere stå for den tekniske byggesagsbehandling

Der er flere fordele ved at lade private rådgivere gennemføre den tekniske byggesagsbehandling. For det første kan dokumentationen for identiske byggerier genbruges. For det andet er det med til at sikre ensartet fortolkning af bygningsreglementets brand- og konstruktionskrav. For det tredje forventes det, at sagsgangen bliver væsentligt mere smidig og effektiv – og man dermed kan reducere sagsbehandlingstiden og de dermed forbundne omkostninger.

Kommunerne har fortsat ansvaret for den øvrige byggesagsbehandling

Kommunerne skal fortsat se til, at planloven og andre lokale forhold overholdes. Servicemålet for kommunernes sagsbehandlingstid på byggeområdet på 60 dage for kompliceret byggeri, som er aftalt mellem regeringen og KL i servicemålaftalen fra 2015, er stadig gældende. Det betyder, at kommunerne stadig skal offentliggøre servicemål, og at de fortsat kan opkræve et gebyr for udstedelse af byggetilladelse – til dækning af de omkostninger, der er forbundet med udstedelse af den samlede byggetilladelse.

Reformarbejdet har snart stået på i ti år. Sidste etape blev skudt i gang 1. Jan 2018. Efter ønske fra byggeriets organisationer er der en overgangsperiode fem til 1. januar 2020. I overgangsperioden kan både kommuner og private gennemføre den tekniske byggesagsbehandling.

Gradvis liberali-sering af byggesags-behandlingen

Indtil 2009

Kommunerne har ansvaret for byggesagsbehandlingen og udstedelse af byggetilladelser efter byggeloven.

Kommunerne har haft ret til at fastlægge byggesagsgebyret. 

 

2009 - Reduktion af omfattet byggeri

Garager og carporte m.v., enfamilieshuse og rækkehuse samt industri-, lager- og landbrugsbygninger i én etage blev undtaget.

Gebyrmodellen blev ændret, således at kommunerne skulle inddele ansøgningerne i fem kategorier afhængig af projektets omfang. Formålet var at skabe større gennemsigtighed for brugerne.

 

2017 - Forenkling af byggesagsbehandling

Anmeldelsespligten for byggeri op til 50 kvm udgår.

 

2018 – 2020 Introduktion af privat certificeringsordning

I forbindelse med ikrafttrædelsen af BR18 gøres den tekniske byggesagsbehandling til en certificeringsordning, som private rådgivere kan opnå – og dermed udføre den tekniske byggesagsbehandling på vegne af sine kunder.

Skrevet af:

Jakob Orbesen

Relateret