DI Byggeri Analyser

Kortere behandlingstider for byggesager i 2023

I 2023 blev der behandlet knap 28.000 byggesager på tværs af kommunerne. Det er et fald på ca. 15 pct. ift. 2022.

Tallene dækker over en periode med et højt renteniveau og faldende byggeaktivitet. Begge dele kan være væsentlige forklaringer på ændringen i antallet af byggesager. På landsplan er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for byggesager faldet fra 75 dage i 2022 til 64 dage i 2023.

Den gennemsnitlige byggesagsbehandlingstid i Danmark er faldet fra 75 dage i 2022 til 64 dage i 2023. Byggesagsbehandlingstiden har

været stigende fra 2017 til 2022 og falder således for første gang. I perioden 2017-2023 er byggesagsbehandlingstiden i gennemsnit steget med knap en måned.

Andelen af byggesager, som har en sagsbehandlingstid der opfylder kommunernes egne servicemål er også steget fra 2022 til 2023. Det er således ca. 60 pct. af byggesagerne som opfylder kommunernes egne servicemål.

Kommunernes servicemål for byggesager varierer alt efter hvilken type af konstruktion der søges tilladelse til. F.eks. har kommunerne et servicemål på 40 dage for enfamilieshuse og simple konstruktioner, mens servicemålene for erhvervs- og boligetagebyggerier er hhv. 55 og 60 dage.

I 2023 er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sagstyper faldet. I gennemsnit er byggesagsbehandlingen kortest for enfamilieshuse og simple konstruktioner, hvor sagsbehandlingstiden i gennemsnit er omkring 60 dage. Omvendt er byggesagsbehandlingstiden længst for etagebyggerier for boliger, hvor sagsbehandlingen i gennemsnit tager 88 dage i 2023.

Det vurderes af Kommunernes Landsforening, at sagsbehandlingstiden for etagebyggeri kan hænge sammen med, at nogle byggeansøgninger om etagebyggeri udfordrer den aktuelle lokalplan, hvorfor sagsbehandlingen kan blive længere, jf. KL Servicemålstatistik 2021.

På trods af at byggesagsbehandlingstiderne er faldet for alle typer af byggesager, så ligger byggesagsbehandlingstiderne fortsat over kommunernes egne servicemål. For enfamilieshuse ligger bygesagsbehandlingstiden i gennemsnit 20 dage over servicemålet, mens det for etagebyggerier for boliger i gennemsnit ligger 28 dage over servicemålet.

Ses der på byggesagsbehandlingstiderne på tværs af landet, så er sagsbehandlingstiderne også her faldet i næsten alle af dele af landet. På Bornholm og i Hovedstadsområdet tager hhv. det i gennemsnit fem og tre måneder at få behandlet en byggesag.

Omvendt er byggesagsbehandlingstiden kortest i Midt- og Vestjylland samt Sydjylland. Her tager det lidt over en måned at få behandlet en byggesag i 2023. På Fyn samt Midt- og Vestjylland stiger sagsbehandlingstiderne for byggesager marginalt i 2023.

Der er endnu større forskel fra kommune til kommune på, hvor hurtigt en virksomhed eller borger kan få svar på en byggesag. Det tager i gennemsnit 5, 12 og 13 dage at få behandlet en byggesag i Odder, Vallensbæk eller Vejen. I den anden ende af sagsbehandlingstiderne ligger Frederikssund, hvor det gennemsnit tager 193 dage at få sagsbehandlet en byggesag, jf. nedenstående figur.

Ses der på de 10 hurtigste og langsomste kommuner, så er der en forskel på ca. et halvt år i ventetid mellem den hurtigste og den langsomste kommune.

Der er fra 2022 til 2023 sket store ryk i de gennemsnitlige byggesagsbehandlingstider. Fx er de gennemsnitlige byggesagsbehandlingstider på Frederikssund og Nordfyn steget med ca. 110 dage på ét år, jf. nedenstående figur.

På trods af den store forskel i byggesagsbehandlingen på tværs af kommunerne, er der ikke noget der tyder på at der er en sammenhæng mellem lange sagsbehandlingstider og antallet af byggesager i den enkelte kommune, jf. nedenstående figur.

Man kan altså ikke entydigt konkludere, at de kommuner, hvor der er en lang sagsbehandling af byggesager, også har mange byggesager at behandle. Dette tyder på, at der er et stort forbedringspotentiale i de kommuner, hvor sagsbehandlingstiden er længst, eller hvor det går i den forkerte retning.

Sammenlignes de kommunale byggesagsbehandlingstider med virksomhedernes tilfredshed med kommunernes byggesagsbehandlingstid, så ses der en sammenhæng mellem de to. Kortere behandlingstid går altså hånd i hånd med højere tilfredshed.

Dette ses for eksempelvis Odder og Vejen, der placerer sig bedst på tilfredshed og samtidig kun har behandlingstider på hhv. 4 og 12 dage. I den anden ende af spektret findes bl.a. Hørsholm og Bornholm, der har behandlingstider på 167 og 154 dage – i begge kommuner er omkring 10 pct. tilfredse med byggesagsbehandlingen

Metode og baggrund for notatet

Kommunernes Landsforening og regeringen indgik i december 2015 en aftale om fælles servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling. Med aftalen blev der sat mål for bl.a. sagsbehandlingstiden for byggetilladelser. Som en del af aftalen skulle kommunernes sagsbehandlingstid opgøres og tallene offentliggøres.

Sagsbehandlingstiderne viser den tid, som det i gennemsnit tager at få behandlet en byggesag i kommunerne. Sagsbehandlingstiderne viser antallet af dage, det i gennemsnit tager at få behandlet en sag fra den dato, hvor en fyldestgørende ansøgning er modtaget til tidspunktet, hvor der er givet tilladelse eller afslag. I nogle tilfælde er der ingen eller få sager at beregne ud fra. Det kan bl.a. skyldes, at ikke alle kommuner har haft sager omfattet af hver kategori.

De gennemsnitlige nettosagsbehandlingstider er opgjort som et  vægtet gennemsnit af simple konstruktioner, enfamilieshuse, industri- og lagerbygninger, etagebyggeri for erhverv og boliger. Dette kan betyde afvigelser fra andre opgørelser, der ikke har opgjort regioner og landsdele som et vægtet gennemsnit. Gennemsnit for regioner og landet som helhed er vægtet efter antallet af sager i de enkelte kommuner.

Sagsbehandlingstiderne er for kalenderårene 2017-2023.

Et byggearbejde må ikke påbegyndes uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen, jf. BR10 § 1.3 stk. 1. Der findes dog ingen regler for, hvor længe kommunen må være om sagsbehandlingen, eller hvor længe der må gå, før kommunen begynder sagsbehandlingen af ansøgningen.

Efter bygningsreglementet fra 2018 (BR18) trådte fuldt i kraft 1. januar 2020 blev den byggetekniske sagsbehandling flyttet væk fra kommunerne og over til certificerede rådgivere. Formålet med det nye bygningsreglement er at få en mere ensartet byggesagsbehandling på tværs af landet.

Statistikker

Tabel over byggesagsbehandlingstider 2022-2023

Download

Relateret indhold