Foto: Anders Bach

12.03.21 DI Byggeri Nyheder

Svigtende materialeleverancer og tidsfristforlængelse

Mange entreprenører oplever pt. meget betydelige prisstigninger og leveringsvanskeligheder på visse materialer. Dette kan medføre forsinkelse på byggepladsen og rejser derfor spørgsmålet, om entreprenøren har ret til tidsfristforlængelse?

Entreprenøren har i visse tilfælde ret til tidsfristforlængelse, hvis entreprenørens arbejder bliver forsinket.

Dette gælder f.eks., hvis en forsinkelse kan henføres til en ”force majeure”-begivenhed, dvs. en begivenhed af en vis kvalificeret ekstraordinær karakter, der opstår uden entreprenørens skyld, og som entreprenøren ikke er herre over. Se f.eks. AB 18 § 39, stk. 1, litra c.

En anden mulighed for tidsfristforlængelse er, hvis arbejdet forsinkes på grund af usædvanligt vejrlig. Se f.eks. AB 18 § 39, stk. 1, litra d.

Læs mere om de juridiske rammer for retten til tidsfristforlængelse i DI Dansk Byggeris notat af 12. marts 2021.

Materialemangel og tidsfristforlængelse

Det giver som udgangspunkt ikke entreprenøren ret til ekstra tid, at de materialer, som entreprenøren skal levere til arbejdets færdiggørelse, er forsinkede. Populært siges, at svigtende materialeleverancer er en entreprenørrisiko.

Entreprenøren vil dog efter omstændighederne have krav på tidsfristforlængelse, hvis entreprenøren kan dokumentere, at svigtende leverancer konkret kan begrundes i f.eks. en ”force majeure”-situation eller usædvanligt vejrlig.

Navnligt siden årsskiftet 2020/21 har bygge- og anlægsbranchen oplevet ekstraordinære store prisstigninger og leveringsvanskeligheder på visse materialer, herunder som følge af eller foranlediget af den verserende coronapandemi og senest i konsekvens af det historiske vintervejr i Texas.

Det er umiddelbart DI Dansk Byggeris vurdering, at denne særlige materialeknaphedssituation i det konkrete tilfælde kan betragtes som force majeure, og således at forsinkelse som følge heraf kan give entreprenøren ret til tidsfristforlængelse.

Det er videre DI Dansk Byggeris vurdering, at entreprenøren i det konkrete tilfælde vil kunne have ret til tidsfristforlængelse, hvis entreprenøren kan dokumentere, at svigtende materialeleverancer kan begrundes i, at leverandøren, og dermed også entreprenøren, er blevet forsinket på grund af usædvanligt vejrlig.

Mener entreprenøren at have krav på tidsfristforlængelse, er det vigtigt, at entreprenøren snarest muligt giver bygherren besked. Denne besked (reklamation) bør altid være skriftlig f.eks. pr. mail eller sms.

En reklamation kunne for eksempel lyde således:

"Vedrørende sag [xxxx]

Vi bliver desværre nødt til at kræve tidsfristforlængelse på ovennævnte sag som følge af ekstraordinært svigt i materialeleverancer på [indsæt materiale].

Forsinkelsen skyldes nærmere [indsæt konkret begrundelse]. Vedlagt er skrivelse fra vores leverandør.

Vi har forsøgt at skaffe materialet andet steds fra, men det er ikke umiddelbart muligt.

På nuværende tidspunkt ved vi endnu ikke, hvor lang en forsinkelse der vil blive tale om, men vi vil snarest vende tilbage med supplerende informationer herom”.

Er entreprenøren i tvivl om, hvorvidt man har ret til tid, er det altid sikrest at gøre sit krav gældende over for bygherren.

Der er desuden vigtigt at få dokumenteret sit potentielle krav på ekstra tid (mails, sms’er, breve, ændringslogbog, arbejdsplaner, udmeldinger fra leverandører og myndigheder m.v.). Husk, at det er entreprenøren, der har bevisbyrden for, at der er ret til tidsfristforlængelse.

Du kan, som nævnt, læse mere om de juridiske rammer for retten til tidsfristforlængelse i DI Dansk Byggeris notat af 12. marts 2021.

Materialemangel og indgåelse af nye entrepriseaftaler

Indgås der på nuværende tidspunkt nye entrepriseaftaler, vil det som udgangspunkt være vanskeligt efterfølgende at påberåbe sig den pågående materialeknaphedssituation.

Det må derfor anbefales, at man ved afgivelse af tilbud tænker på, hvordan man fremadrettet vil håndtere denne situation (både tidsmæssigt og økonomisk), som potentielt kan strække sig langt ind i 2021.

Entreprenøren kan i den forbindelse overveje at indsætte et særligt forbehold i sit tilbud. Der gøres dog særskilt opmærksom på, at er bygherre omfattet af udbudsreglerne, herunder tilbudsloven, vil bygherren være berettiget til og efter omstændighederne forpligtet til at forkaste et tilbud indeholdende forbehold.

Desuden kan entreprenøren overveje allerede i spørgsmål/svar-fasen – og eventuelt med henvisning til det denne nyhed fra DI Dansk Byggeri – at få afklaret, hvordan bygherren påtænker, at potentielle forsinkelser som følge af materialeknaphedssituationen skal håndteres.

I den forbindelse skal DI Dansk Byggeri generelt opfordre bygherrer til at udvise forståelse i denne særlige situation.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte DI Dansk Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning på telefon 3377 3760.

 

Relateret indhold