Foto: Colourbox
10.01.22 DI Byggeri Nyheder

Tilsidesættelse af entreprenørens udførelsesret

Bygherren kan efter AB-reglerne forlange ændringer i arbejdet, der har en naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser, og entreprenøren har som udgangspunkt ret og pligt til at udføre sådanne ændringer. Tilsidesætter bygherren uberettiget entreprenørens udførelsesret, har entreprenøren krav på erstatning.

Hvad menes med bygherrens ændringsret?

Efter indgåelse af en entrepriseaftale opstår der ofte behov for at lave ændringer i forhold til det, det oprindeligt var aftalt, at entreprenøren skulle præstere.

Overordnet kan ændringer i arbejdet forekomme ved, at entreprenøren enten skal yde noget mere (ekstraarbejder) eller noget mindre (mindrearbejder) end aftalt.

Det følger af AB-reglerne (f.eks. AB 18 og AB Forbruger § 23 samt AB 92 § 14), at bygherren kan forlange ændringer i arbejdet forudsat, at ændringen har naturlig sammenhæng med de oprindeligt aftalte ydelser. Dette kaldes også for bygherrens ændringsret.

Bygherrens krav om ændring i arbejdet skal fremsættes skriftligt eller på et byggemøde.

Hvad menes med entreprenørens udførelsesret?

Modstykket til bygherrens ændringsret er, at entreprenøren efter AB-reglerne som udgangspunkt har ret til at udføre ekstraarbejder, der har en naturlig sammenhæng med de oprindeligt aftalte ydelser. Dette kaldes entreprenørens udførelsesret.

Udførelsesretten bortfalder, hvis bygherren beviser, at det foreligger såkaldte ”særlige grunde” til at lade andre udføre arbejdet, herunder hvis entreprenørens pris for udførelsen af arbejdet ikke er rimelig, eller hvis entreprenøren mangler de fornødne kvalifikationer. 

Hvad hvis bygherren tilsidesætter udførelsesretten?

Hvis bygherren uberettiget tilsidesætter entreprenørens udførelsesret, foreligger der misligholdelse, og entreprenøren vil have krav på erstatning for det dokumenterede tab, som entreprenøren lider ved ikke at udføre ekstraarbejdet.

Dette var f.eks. tilfældet i TBB 2013.751 VBA, hvor en entreprenør uberettiget var blevet frataget udførelsen af et ekstraarbejde i form af en smøregrav, som entreprenøren havde prissat til 1 mio. kr. ekskl. moms. Entreprenøren fik tilkendt 138.703 kr. i erstatning for mistet dækningsbidrag på opgaven.

Et andet eksempel er udtrykt i en voldgiftsafgørelse af 30. november 2021 (C-15516), hvor bygherren havde tilsidesat entreprenørens udførelsesret i forhold til et stykke belægningsarbejde til en værdi af 150.000 kr. Entreprenøren fik tilkendt 22.500 kr. i erstatning for mistet dækningsbidrag på opgaven.

Gælder ændrings- og udførelsesretten også, hvis intet AB-dokument er vedtaget?

Hvis intet AB-dokument (f.eks. AB 18, AB 92 eller AB-Forbruger) er vedtaget mellem parterne, har bygherren fortsat ret til at forlange ændringer i arbejdet, når ændringen har en naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser. Dette skyldes, at denne ret antages at være udtryk for en almindelig entrepriseretlig regel.

Entreprenøren har derimod ikke – medmindre andet udtrykkeligt aftales –  ret til at udføre arbejdet. Bygherren kan altså lade en anden entreprenør udføre ændringsarbejdet.

Husk reklamation ved ekstraarbejder

Skal entreprenøren udføre et ekstraarbejde, er det i alle tilfælde vigtigt, at entreprenøren snarest muligt gør bygherren opmærksom på, om dette også giver anledning til ekstrakrav fra entreprenøren i form af krav på ekstra betaling, tid og/eller sikkerhed.

Undlader entreprenøren at fremsætte sit krav, risikerer entreprenøren, at kravet fortabes.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning på telefon 33 77 37 60.

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Erhvervsjura.

Relateret indhold