Foto: Ricky John Molloy

15.02.22 DI Byggeri Nyheder

Indlejer du arbejdskraft?

I en tid med mangel på arbejdskraft - har du da fået en anden entreprenør til at hjælpe dig med det arbejde, du har forpligtet dig til at udføre? Hvis JA, er du så opmærksom på, om der er tale om underentreprise eller indlejet arbejdskraft, herunder hvilken betydning denne sondring entrepriseretligt har?

Sondringen mellem entreprise og indleje af arbejdskraft har i entrepriseretlig sammenhæng navnlig betydning for spørgsmålet om mangler.

Mangler ved arbejdet

Har entreprenøren ”blot” indlejet folk fra en anden virksomhed, hæfter entreprenøren som udgangspunkt selv for eventuelle mangler ved arbejdet forårsaget af disse indlejede folk. Dette gælder uanset, at det er den anden virksomhed, der betaler løn til de indlejede folk. Er der på den anden side tale om et underentrepriseforhold, vil underentreprenøren selvsagt være ansvarlig for mangler ved egen ydelse.

Vurdering af entreprise eller arbejdsleje

Det vil i alle tilfælde bero på en konkret vurdering, om en aftale er en entrepriseaftale eller en aftale om leje af mandskab. I denne vurdering kan efter entrepriseretlig praksis med større eller mindre vægt bl.a. inddrages følgende elementer:

   1.   Indholdet en eventuel (skriftlig) aftale f.eks.:

  • Betegnelsen af aftalens parter (f.eks. bygherre/entreprenør eller lejer/udlejer)
  • Henvisning til AB (f.eks. AB 92 eller AB 18)
  • Omfang og detaljeringsgrad af arbejdsbeskrivelse
  • Tidsplan for arbejdet og eventuel fastsat dagbod
  • Om der gælder særlige formkrav for ekstraarbejder
  • Fastsatte kvalitetskrav til arbejdet
  • Om parterne skal stille sikkerhed

   2.   Om prisen er fast eller afregnes efter medgået tid

   3.   Hvem der stiller materialer, arbejdsredskaber og materiel til rådighed

   4.   Hvem der har den overordnede ledelse af arbejdet på pladsen

   5.   Hvem har ansvaret for instruktion og kontrol vedrørende arbejdet

   6.   Indholdet af den/de fremsendte faktura(er) samt den foreliggende korrespondance

Arbejdsmiljø og overenskomst

Sondringen mellem entreprise eller arbejdsleje har også betydning inden for andre retsområder, herunder inden for henholdsvis det arbejdsmiljøretlige og det ansættelsesretlige område.

På det arbejdsmiljøretlige område har sondringen navnlig betydning for, hvem der i henhold til de arbejdsmiljøretlige regler skal betragtes som arbejdsgiver. I følge arbejdsmiljøloven anses den, der står for instruktion og kontrol af arbejdet, som arbejdsgiver for de ansatte. Det er Arbejdstilsynet, der konkret vurderer, hvem der er arbejdsgiver.

På det ansættelsesretlige område har sondringen bl.a. betydning i forhold til spørgsmålet om omgåelse af overenskomst. Således indeholder DI Byggeris overenskomster bestemmelser om, at det kan betragtes som en omgåelse af overenskomsten, hvis en medlemsvirksomhed indgår en underentrepriseaftale med en enkeltmandsvirksomhed, uagtet at virksomheden i realiteten udfører arbejdet i et lønmodtagerlignende ansættelsesforhold. Dette kan du læse mere om her.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål af entrepriseretlig karakter, er du velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning på telefon 33 77 37 60.

Vedrører dine spørgsmål sig arbejdsmiljølovgivningen er du velkommen til at kontakte chef for arbejdsmiljø hos DI Byggeri, Mette Møller Nielsen, på telefon 72 16 02 97.

For ansættelsesretlige spørgsmål er du velkommen til at kontakte DI Byggeris personalejuridiske afdeling på telefon 33 77 38 50.

Har du spørgsmål, er du som service- og branchemedlem i DI Byggeri velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning.

Relateret indhold