29.02.24 DI Byggeri Nyheder

Hvad betyder indregnede vejrligsspilddage for entreprenøren?

Det ses, at bygherren i udbudsmaterialet fastlægger vejrligsspilddage, som entreprenøren skal have indeholdt i sit tilbud. Hvilken betydning har det for entreprenøren?

Hvad er vejrligsspilddage?

En »spilddag« er en arbejdsdag, hvor arbejdet – uanset årsag – helt eller delvist har ligget stille. Hvor en spilddag skyldes vejret (nedbør, blæst osv.), betegnes spilddagen normalt som en »vejrligsspilddag«.

En eller flere vejrligsspilddage, der forsinker arbejdet, giver som udgangspunkt entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, hvis vejret må siges at have været »usædvanligt«, dvs. at vejret er forekommet i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn. Dette fremgår af AB 18 § 39.

HUSK i øvrigt, at spilddage, herunder vejrligsspilddage, (hvis relevant) altid skal registreres og drøftes på byggemøderne. Dette fremgår af AB 18 § 31.

Hvad er indregnede vejrligsspilddage?

Ved »indregnede vejrligsspilddage« tænkes overordnet mod et antal vejrligsspilddage pr. uge/måned, som entreprenøren ifølge aftalen med bygherren ikke kan få tidsfristforlængelse for efter AB 18 § 39.

Når AB 18 danner grundlag for parternes aftale, skal bygherren i forbindelse med udarbejdelsen af hovedtidsplanen (udbudstidsplanen) altid overveje, om der i tidsplanen skal indregnes sædvanlige vejrligsspilddage. Dette fremgår af AB 18 § 4.

Det kan f.eks. fremgå af udbudsmaterialet, at entreprenøren i sit tilbud skal indregne 3 vejrligsspilddage i december, 4 vejrligsspilddage i januar og 4 spilddage i februar.

Det ses, at bygherren ved fastsættelsen af vejrligsspildage i udbudsmaterialet tager afsæt i den såkaldte »planlægningskalender«. Se om denne kalender nedenfor.

Hvad hvis der forekommer færre vejrligsspilddage end de indregnede?

Vejrligsspilddage, der er indregnet for en periode (pr. uge eller måned), men som ikke modsvarer de faktiske vejrligsspilddage i perioden (såkaldte »ubrugte vejrspilddage«), kan ikke overføres til senere perioder. Dette fremgår af AB 18 § 31.

Hvis det f.eks. er aftalt, at entreprenøren skal indregne 4 vejrligsspilddage i februar måned, men der kun viser sig at være 2 faktiske vejrligsspilddage i denne måned, kan de tilbageværende 2 ubrugte spilddage fra februar ikke overføres til marts måned.

Hvad hvis der forekommer flere vejrligsspilddage end de indregnede?

Hvor det er aftalt, at entreprenøren skal indregne et antal vejrligsspilddage pr. uge eller måned, har parterne som udgangspunkt samtidig aftalt, hvor grænsen går mellem sædvanligt og usædvanligt vejrlig i de aftalte perioder.

Dette medfører, at enhver dokumenteret forsinkelse pga. vejret ud over det aftalte antal vejrligsspilddage, vil kunne give entreprenøren ret til tidsfristforlængelse efter bestemmelsen om usædvanligt vejrlig i AB 18 § 39.

Groft sagt betyder dette, at hvis f.eks. det er aftalt, at entreprenøren skal indregne 4 vejrligsspilddage i februar måned, men der faktisk viser sig at være 7 forsinkende vejrligsspilddage i denne måned, vil entreprenøren som udgangspunkt have ret til 3 dages tidsfristforlængelse.

Hvad er planlægningskalenderen?

Som nævnt ses det, at bygherren til brug for fastsættelsen af indregnede vejrligsspildsdage tager afsæt i den såkaldte »planlægningskalender«. Denne kalender er udgivet i 1976 som en del af det daværende Arbejdsdirektorats ”Vejledning i sæsonudjævningsforanstaltninger inden for anlægssektoren”.

Planlægningskalenderen angiver antallet af effektive arbejdsdage (modsat spilddage) pr. måned inden for forskellige aktivitetsgrupper.

Planlægningskalenderen (1976)

Aktiviteter

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Udgravning, fundaments-arbejde

16

14

16

16

20

18

22

21

19

21

16

15

Huskloak, kældergulv, beton, udv. mur-tag

17

15

17

17

20

18

22

21

20

21

17

16

Udv.fugn.-puds

15

13

16

17

20

18

22

21

19

21

16

15

Montage elementer

18

17

18

18

20

18

22

21

20

21

17

17

Tagpap-dækning

14

12

15

14

17

16

21

18

17

18

13

12

Opsummering

  • Forsinkelse pga. vejret ud over det aftalte antal vejrligsspilddage, giver entreprenøren ret til mere tid
  • Ubrugte vejrligsdage kan ikke overføres til senere perioder
  • Planlægningskalenderen skal være aftalt for at være gældende i aftaleforholdet

Spørgsmål

Har du spørgsmål til denne nyhed eller brug for juridisk sparring i øvrigt, er du som service- og branchemedlem i DI Byggeri velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning på telefon 3377 3760.

Relateret indhold