DI Dansk Byggeri

DI Dansk Byggeris etiske regler

DI Dansk Byggeri fastlægger etiske regler for medlemmerne, der angiver, hvordan virksomhederne skal opføre sig over for hinanden og over for de virksomheder og personer, som de har med at gøre. I Dansk Byggeri lægger vi vægt på, at vores samarbejdspartnere, herunder især bygherren, får en god og fair behandling. De har med andre ord ret til og krav på den samme behandling, som den, en kunde kan forvente i andre brancher.

Medlemmernes samfundsmæssige forpligtelser

Et medlem af Dansk Byggeri skal:

 • overholde gældende love, regler og sædvaner
 • medvirke til virkeliggørelse af Dansk Byggeris politikker
 • udføre arbejdet med respekt for miljøet, herunder arbejde for en øget genanvendelse samt forsøge at begrænse gener fra støv, støj og rystelser

Medlemmernes forpligtelser over for bygherren

Et medlem af Dansk Byggeri skal:

 • kun påtage sig opgaver som medlemmet har de nødvendige faglige kvalifikationer og ressourcer til at udføre korrekt og til den aftalte tid
 • kun benytte underentreprenører, leverandører og andre samarbejdspartnere, der har de nødvendige faglige kvalifikationer og ressourcer til at udføre opgaven korrekt og til den aftalte tid
 • hurtigst muligt give bygherren besked, hvis den aftalte løsning ikke kan gennemføres eller vurderes ikke at være fagmæssig korrekt og i øvrigt vejlede bygherren om mulige løsninger
 • samarbejde aktivt og loyalt med bygherren, bygherrens rådgivere og andre entreprenører med henblik på at sikre den bedste proces samt undgå uenigheder, forsinkelser og fordyrelser i forbindelse med entreprisens gennemførelse
 • gennem dialog med bygherren, bygherrens rådgiver og andre entreprenører medvirke til, at opståede uenigheder løses på den mest hensigtsmæssige måde

Medlemmernes forpligtelser over for medarbejderne

Et medlem af Dansk Byggeri skal:

 • sikre, at gældende overenskomster overholdes
 • sikre et godt arbejdsmiljø i virksomheden
 • gennem planlægning og skabelse af god sikkerhedskultur i samarbejde med de ansatte at sikre forebyggelse af fysisk og psykisk nedslidning, nedbringelse af sygefraværet samt minimering af antallet af arbejdsulykker
 • sikre en god tone på arbejdspladsen og sikre mod mobning og chikane af medarbejdere, elever og praktikanter
 • sikre, at der ikke sker forskelsbehandling på grund af race, religion, nationalitet, køn eller seksuel orientering
 • tilrettelægge sin rekrutterings- og lønpolitik, så den ikke medvirker til lønglidning og social dumping
 • sikre, at virksomhedens medarbejdere får relevant efteruddannelse, så de har det nødvendige faglige niveau
 • i videst muligt omfang tilbyde elev- og praktikpladser samt sikre, at elever og praktikanter tilknyttet virksomheden får en god og relevant uddannelse

Medlemmernes forpligtelser over for kolleger

Et medlem af Dansk Byggeri skal:

 • optræde loyalt og i overensstemmelse med gældende kutymer
 • sikre en rimelig hensyntagen til andre entreprenørers interesser, uanset om disse er hoved- eller totalentreprenører, underentreprenører eller fagentreprenører
 • som hoved- eller totalentreprenør beskrive den ønskede ydelse klart og entydigt og både før, under og efter entreprisen opretholde en god dialog med underentreprenøren, samt betale entreprisesummen rettidigt
 • som underentreprenør loyalt medvirke til at opretholde en god dialog samt medvirke til rettidig og kontraktmæssig færdiggørelse af den samlede entreprise.
 • som underentreprenør undlade at indgå aftaler om ekstraarbejder eller lignende udenom hovedentreprenøren

Medlemmernes forpligtelser over for andre samarbejdspartnere

Et medlem af Dansk Byggeri skal:

 • opfylde sine forpligtelser efter de indgåede aftaler
 • sikre en rimelig hensyntagen til andre samarbejdspartneres interesser

Overtrædelse af de etiske regler

Spørgsmål om overtrædelse af de etiske regler kan af medlemmer af Dansk Byggeri, Dansk Byggeris bestyrelse og direktion samt af Dansk Byggeris sektioner indbringes for Dansk Byggeris bestyrelse.

Etisk Nævn

Dansk Byggeris bestyrelse kan nedsætte et Etisk Nævn, der behandler indkomne klager vedrørende overtrædelser af de etiske regler samt indstiller til bestyrelsen, hvorledes sagerne skal afgøres. Det Etiske Nævns forretningsorden fastsættes af Dansk Byggeris bestyrelse.