DI Dansk Byggeri

Hvad sker der, hvis din underentreprenør eller bygherre går konkurs?

Du kan ikke automatisk kræve, at din aftale ophæves, fordi din bygherre eller underentreprenør går konkurs. Læs her hvad der gælder ved en konkurs, og hvad du skal være opmærksom på.

Hvad sker der ved en konkurs?

En konkurs indledes ved, at virksomheden selv eller en kreditor indleverer en konkursbegæring til skifteretten. Hvis skifteretten vurderer, at virksomheden er insolvent, vil der efterfølgende blive indkaldt til et møde, hvor der udpeges en kurator for konkursboet. Kurator skal sørge for, at den konkursramte virksomheds aktiver fordeles ligeligt imellem de virksomheder, som har krav til gode hos den konkursramte virksomhed.

Hvornår kan konkursboet indtræde i entrepriseaftalen?

Efter konkursloven § 55 kan konkursboet vælge, om det vil indtræde i entrepriseaftalen. Hvis konkursboet ønsker at indtræde i aftalen, vil du derfor som entreprenør være nødt til at fortsætte entreprisen, selvom din underentreprenør eller bygherre er gået konkurs.

I særlige tilfælde har konkursboet ikke ret til at indtræde i aftalen. Det kan f.eks. være, hvis der er tale om et komplekst og langvarigt byggeri, som kun netop er påbegyndt. Det faktum at der er tale om et komplekst byggeri, medfører dog ikke i sig selv, at boet ikke har ret til at indtræde i aftalen. Er bygherren konkursramt, vil konkursboet så godt som altid have ret til at indtræde i entrepriseaftalen

Hvad sker der, hvis konkursboet vælger at indtræde i aftalen?

Hvis konkursboet indtræder i entrepriseaftalen, bliver konkursboet berettiget og forpligtet efter de vilkår, som følger af jeres aftale. Det betyder, at du som entreprenør har ret til betaling efter aftalen, hvis bygherren er gået konkurs, og at konkursboet er forpligtet til at sørge for, at håndværkerydelsen leveres, hvis underentreprenøren er gået konkurs. Hvis der ikke allerede er stillet sikkerhed, kan du som entreprenør kræve dette af konkursboet.

Hvad sker der, hvis konkursboet vælger ikke at indtræde i aftalen?

Hvis konkursboet vælger ikke at indtræde i aftalen, eller hvis konkursboet overskrider fristen for at tage stilling hertil, kan du som entreprenør vælge at ophæve aftalen. Du vil som entreprenør herefter have et krav på erstatning for dit tab, som skal anmeldes til kurator. Hvis du som entreprenør ophæver aftalen, bliver dit krav et simpelt krav. Det betyder, at kravet dækkes forholdsvis langt nede i konkursordenen. Entreprenørens krav på dagbod bliver et efterstillet krav. Det betyder, at dagbodskrav prioriteres sidst i konkursordenen.

Hvis I har aftalt AB 92 eller AB 18, skal ophævelse af aftalen ske skriftligt, men uanset hvad anbefales det, at du ophæver aftalen skriftligt. Efter ophævelsen af aftalen, skal du indkalde til stadeforretning. Her skal I udarbejde i registreringsprotokol, der beskriver omfanget og kvaliteten af det arbejde, der er udført på byggeriet.

Ophæves en entreprisekontrakt som følge af under- eller hovedentreprenørens konkurs, skal entreprenøren efterfølgende møde op for at rømme byggepladsen. I den forbindelse er det værd at bemærke, at de byggematerialer, der er leveret på byggepladsen, tilhører bygherren. Konkursboet har derfor ikke krav på at få udleveret disse.

Hvordan melder jeg mit krav til kurator?

Når en virksomhed er gået konkurs, offentliggøres det på www.statstidende.dk Det fremgår af Statstidende, hvem der er udpeget som kurator for konkursboet. Hvis du som entreprenør har et krav i konkursboet, bør du fremsætte dit krav senest 4 uger efter datoen for konkursbehandling, som fremgår af Statstidende. Når du melder dit krav til kurator, skal du vedlægge dokumentation for dit krav. Det kan være jeres skriftlige aftale, korrespondance i forbindelse med indgåelse af kontrakten, aftalesedler, stadeopgørelse mv.

Inden medkontrahentens konkurs – hvordan sikrer du dig bedst?  

Hvis den triste situation skulle opstå, og din hoved- eller underentreprenør går konkurs, og konkursboet vælger ikke at indtræde i jeres aftale, bliver dit krav som udgangspunkt et simpelt krav. Det medfører, at du som entreprenør oftest har en ringe udsigt til at få dit krav dækket.

Du kan som entreprenør undgå at komme i denne situation ved at kræve sikkerhedsstillelse af din underentreprenør eller bygherre ved kontraktindgåelse. Du kan finde mere om sikkerhedsstillelse i AB 18 §§ 9 – 10.  

Kontakt DI Dansk Byggeri

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte DI Dansk Byggeri på tlf. 72 16 00 00.

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Dansk Byggeri

Relateret