DI Dansk Byggeri

Energi

Energi

Energimærkning

Reglerne om energimærkning findes i bekendtgørelsen om energimærkning

Energimærkningen af bygningen indebærer, at bygningen gennemgås af en energikonsulent, der dels vurderer bygningens energitilstand og på det grundlag indplacerer den på en skala fra A1, A2, B, C til G, hvor A1 udtrykker høj energieffektivitet og G lav effektivitet. Derudover indeholder energimærkningen en beskrivelse af mulighederne for at spare på energien.

De situationer, der udløser krav om energimærkning er: salg eller udleje af lejligheder eller bygninger, nybyggeri eller regelmæssig energimærkning af store bygninger på 1000 m2 eller derover. Endvidere skal ombygninger, der er så omfattende, at bygningsreglementets energikrav til nybyggeri i fuldt omfang finder anvendelse, energimærkes.  Tilbygninger skal ikke energimærkes.

Energimærkning skal foretages af en uvildig energikonsulent, og skal indberettes til Energimærkningsordningen.

Den obligatoriske energimærkning af bygninger er fastsat i:

Dertil kan du læse mere om ordningen på Energistyrelsens hjemmeside

Viden og Uddannelse

Der er flere forskellige måder, du som håndværker kan styrke din energifaglige viden.

BedreBolig-rådgiver

BedreBolig giver virksomheder, der beskæftiger fx håndværkere m.fl., mulighed for at uddanne BedreBolig-rådgivere. Virksomhederne kan derefter godkendes til at levere en samlet rådgivningsydelse til danske boligejere i hele processen omkring energirenovering.

Energivejleder

Når boligejere og ejere af mindre erhvervsbygninger vil spare energi, er det ofte håndværkerens råd, de læner sig op ad. Derfor kan håndværkere nu uddanne sig til energivejledere. Bag uddannelsen, som er støttet af Energistyrelsen, står DI Dansk Byggeri og Tekniq sammen med Teknologisk Institut, Videncenter for energibesparelser i bygninger og Energitjenesten.

Videncenter for Energibesparelser

Videncenter for energibesparelser i bygninger – VEB - samler og formidler viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.

SparEnergi

SparEnergi.dk er en hjemmeside, hvor forbrugere, det offentlige og erhverv kan hente hjælp, hvis de ønsker at skære ned på energiforbruget.

Bygningsguiden

Bygningsguiden indeholder generel viden om bl.a. bæredygtig renovering, indeklima og sundhed, klimasikring og det gode forløb i en energirenoveringsproces.

Udfasning af olie- og naturgasfyr

Nye bygninger

Fra 2013 blev der indført et stop for installering af olie- og naturgasfyr i nye bygninger. Der vil være mulighed for undtagelse, hvor der ikke er egnede alternativer til rådighed. Disse bygninger vil i stedet skulle opvarmes med et alternativ til olie- eller naturgasfyr. Hvis bygningen ligger i et fjernvarmeområde kan der fx installeres fjernvarme, eller der kan installeres fx varmepumpe eller biomassefyr. Hvis der ikke er egnede alternativer til installation af olie- eller naturgasfyr i en ny bygning, kan bygningsejeren søge kommunen om dispensation fra kravet. Dispensation kan gives ud fra en konkret vurdering af, om der foreligger forhold, der gør alternativer til olie- eller naturgasfyr uegnede ved det konkrete byggeri. Eksempelvis følgende:

  • Grundstørrelse 
  • Bygningens placering på grunden 
  • Nabohensyn 
  • Lokale udbygningsplaner for fjernvarme
  • Bygningens udformning
  • Bygningens påtænkte anvendelse.

Der blev i 2011 opført ca. 11.000 bygninger. Af disse opvarmes ca. 2 pct. med oliefyr og 13. pct. med naturgasfyr. De resterende bygninger opvarmes med fx fjernvarme, biomasse eller varmepumper.

Eksisterende bygninger

Fra 2016 blev det ikke længere muligt at installere oliefyr i eksisterende bygninger i områder med fjernvarme eller naturgas som alternativ. Det vil fortsat være muligt at installere oliefyr i eksisterende bygninger i områder uden disse alternativer.

Forbuddet mod installation af oliefyr i eksisterende bygninger gælder alene for bygninger med fjernvarme eller individuel naturgasforsyning som alternativ. Bygninger, som ligger inden for et område, som kommunalbestyrelsen har udlagt til fjernvarme eller individuel naturgasforsyning efter lov om varmeforsyning vil som udgangspunkt have fjernvarme henholdsvis naturgas som alternativ. Hvis den kollektive varmeforsyning ikke er et reelt alternativ for den pågældende bygning, vil der kunne gives dispensation fra forbuddet. Betingelserne for dispensation vil blive beskrevet nærmere i bygningsreglementet.

Ca. 260.000 eksisterende bygninger opvarmes med oliefyr. Af disse ligger ca. 80.000 i områder, der er udlagt til eller er planlagt udlagt til fjernvarme eller naturgas, og som dermed vil være omfattet af forbud mod installation af oliefyr. De resterende ca. 180.000 bygninger ligger i områder uden fjernvarme eller individuel naturgasforsyning som alternativ og omfattes ikke af forbud mod installation af oliefyr.

Tilskud til energibesparelser via energiselskaber

Du har mulighed for at hjælpe dine kunder med at få et økonomisk tilskud til energirenovering.

OBS: denne tilskudsordning udløber med udgangen af 2020. De fleste energiselskaber er i praksis ophørt med at give tilskud, da de har opfyldt deres kvote. Det er endvidere ikke muligt at opnå tilskud fra bygningspuljen og fra energiselskaberne til samme energieffektiviseringstiltag.

De danske energiselskaber er forpligtet til at hjælpe danskerne med at spare på energien. Det kan blandt andet ske i samspil med virksomhederne i byggeriet.

På denne side kan du finde energiselskaber, som er forpligtet til at realisere energibesparelser:

Energisparesiden

Det er ikke alle energiselskaber, der indgår aftaler med håndværkere, men en række gør. Der er desværre ikke et sted, hvor det kan ses, hvilke energiselskaber der indgår aftaler.

Generelle principper i energiselskabernes indsats

Der gælder nogle generelle principper for de energibesparelser som kan tælle med i energiselskabernes indsats, og dermed opnå tilskud:

  • Aftalen om besparelser skal indgås før aktiviteten gennemføres
  • Besparelserne opgøres enten ved brug af standardværdier eller ved en specifik opgørelse af den besparelse, som følges af aktiviteter
  • Opgørelse på baggrund af standardværdier anvendes ved mindre, standardiserede aktiviteter. Sådanne besparelser vil typisk findes i boliger og andre bygninger
  • Alle forbrugssektorer tæller med (dvs. varme-, el-, gas-, transport- og oliebesparelser).

OBS: Tilskudsstop til hulmursisolering

Der kan ikke indgås nye aftaler med slutbrugere om isolering af hulmure i Energiselskabernes Energispareindsats - Energistyrelsens særkontrol af tilskud til hulmursisolering gennem energispareordningen er afsluttet, og der er fundet fejl i en række sager.

Klik her for at læse mere om baggrunden for energiselskabernes energispareindsats

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Dansk Byggeri

Relateret