OPS Analyser

SMV’er er flittigste leverandører til kommunerne, men oplever ofte besvær

SMV’er sælger oftere varer og services til kommunerne end de store virksomheder. Dog oplever SMV’er også oftere udfordringer i det offentlige-private samarbejde end de store virksomheder gør, og mange SMV’er afstår derfor fra at byde og sælge til kommunerne.

Mere end hver tredje virksomhed med færre end 100 ansatte (SMV’er) har det seneste år solgt til kommunerne. Det er mere end de store virksomheder. SMV’erne er altså godt med, når det kommer til det offentlig-private samarbejde, og det styrker konkurrencen.

En stærk konkurrence om de kommunale opgaver sikrer, at kommunerne får de bedste produkter og løsninger til prisen og således markedets bedste løsninger.

Kilde: DI-survey blandt 7.634 virksomheder gennemført i maj og juni 2019. Anm.: Mikrovirksomhed har mellem 1 og 20 ansatte, små virksomheder har mellem 21 og 50 ansatte, mellemstore virksomheder har mellem 51 og 100 ansatte, og store virksomheder har over 100 ansatte.

En analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser også, at SMV’ernes andel af vundne kontrakter i de offentlige udbudsprocesser er steget med 30 pct. fra 2015 til 2017.1

På tværs af landsdele er der forskel på, i hvilken grad SMV’er er levenradører til kommunerne. Særligt virksomheder i Nordjylland er flittige levernadører til kommunerne, imens virksomheder i hovedstadsområdet i mindre grad er levenradører til kommunerne.

Kilde: DI-survey blandt 7.364 virksomheder gennemført maj og juni 2019. Anm.: Mikro, små og mellemstore virksomheder er sammenlagt i figuren og dækker over virksomheder med 1-100 medarbejdere.

Altimens SMV’erne er flittige leverandører til kommunerne, så er der en tendens til, at de store virksomheder får de store ordrer. Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) har oplyst på baggrund  af en gennemgang af mere end 30 mio. fakturaer i kommunerne, at selvom SMV’erne er afsendere på en stor andel af regningerne til kommunerne, så er SMV’ernes andel af den økonomiske volumen 25 pct. mindre end fakturaandelen.2

Til trods for, at SMV’erne er godt med, som levenradør til kommunerne, så oplever de også udfordringer i samarbejdet. Væsentligt flere SMV’er end store virksomheder angiver, at de er utilfredse med kommunernes udbudsproces.

Kilde: DI-survey blandt 7.364 virksomheder gennemført i maj og juni 2019. Anm.: Mikrovirksomhed har mellem 1 og 20 ansatte, små virksomheder har mellem 21 og 50 ansatte, mellemstore virksomheder har mellem 51 og 100, og store virksomheder har over 100 ansatte.

Mange mindre virksomheder giver udtryk for, at det er bureaukratisk og omkostningstungt at handle med den offentlige sektor. Blandt de fremhævede årsager er, at beslutningsgangene er lange, udbudsprocesserne er komplekse, og udbudskriterierne i kommunernes udbud er for høje for små virksomheder.3  Eksempelvis stilles krav om, at virksomheden skal have referencer for løsning af speficikke opgaver for andre kommunale kunder, der er maksimalt tre år gamle.

DI’s undersøgelse viser, at særligt de helt små virksomheder afstår fra at sælge deres produkter og services til kommunerne. SMV’ernes innovationskraft og nytænkning kommer dermed ikke fuldt den offentlige sektor til gode. En betydelig gruppe SMV’er afstår ifølge undersøgelsen fra at samarbejde med kommunerne, selvom deres produkter er relevante for kommunerne.

Kilde: DI-survey blandt 7.364 virksomheder gennemført i maj og juni 2019. Anm.: Mikrovirksomheder har mellem 1 og 20 ansatte, små virksomheder har mellem 21 og 50 ansatte, mellemstore virksomheder har mellem 51 og 100 ansatte, og store virksomheder har over 100 ansatte.

For at inspirere kommunerne til at styrke deres samarbejde med virksomheder har DI i august 2019 rundsendt anbefalinger til alle landets mere end 2.500 kommunalbestyrelsesmedlemmer. I anbefalinger til kommunerne er beskrevet, hvordan kommunerne kan tilrettelægge deres udbud og indkøb, så de bliver interessante og tilgængelige for SMV’er. 

Eksempelvis har DI peget på, at kommunerne med fordel kan lave og offentliggøre en indkøbs- og udbudsplan og benytte såkaldte levenradørlister, hvor SMV’er kan melde deres interesse for at blive leverandør til kommunerne. 

Alle DI’s ni anbefalinger er inspireret af eksisterende kommunale erfaringer. DI’s samlede anbefalinger til kommunerne ses her.


 

Noter

    1. ^ Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2019) Små virksomheders andel af offentlige udbud, se: https://www.kfst.dk/media/54285/smaa-virksomheders-andel-af-offentlige-kontrakter.pdf. Bemærk, at styrelsen anvender en snævere SMV-definition end DI.
    2. ^ SKI (2019) SMV’er er også med i vinderfeltet, se: https://www.ski.dk/nyheder/Sider/SMVer-er-ogsaa-med-i-vinderfeltet.aspx. Bemærk, at SKI anvender en bredere SMV-definition end DI.
    3. ^ Se bl.a. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2019) Transaktionsomkostninger ved udbud, se: https://www.kfst.dk/media/54393/20190425-transaktionsomkostninger-ved-eu-udbud.pdf

Relateret