Foto: Colourbox
13.03.23 OK2023 Nyheder

Forlig om Jernbaneoverenskomsten

JA/DI og Dansk Jernbaneforbund indgik den 8. marts 2023 en 2-årig aftale om Jernbaneoverenskomsten.

Forlig

JA/DI og Dansk Jernbaneforbund er den 8. marts 2023 blevet enige om fornyelse af Jernbaneoverenskomsten.  

Overenskomsten dækker lokomotivførere beskæftiget med gods- og persontransport. Derudover dækker overenskomsten også medarbejdere, der beskæftiger sig med fremførelse af selvkørende tog, samt en række medarbejdere med tekniske funktioner.

Timeløn, genebetalinger og fritvalg

Normaltimelønnen stiger med 6,00 kr. pr. 1. marts 2023 og med 5,75 kr. pr. 1. marts 2024.

Tillæg for forskudt tid stiger med 4,5 pct. i 2023 og 3,5 pct. i 2024.

Bidraget til særlig opsparing stiger med 2 procentpoint pr. 1. marts 2024. Herefter udgør bidraget til særlig opsparing i alt 7,00 %.

Pension

Arbejdsgivers pensionsbidrag ændres pr. 1. juni 2023 fra 8 til 10 pct., mens medarbejderbidraget ændres fra 4 til 2 pct. Den samlede pensionsindbetaling vedbliver således med at være 12,0 pct. af den ferieberettigede løn og medarbejderne får 2 pct. mere ud i løn.

Styrkelse af det lokale samarbejde

Aftalen giver tillidsrepræsentanten bedre adgang til at mødes med nye kollegaer, og der må generelt ikke lægges hindringer i vejen for organisering af medarbejderne. Desuden kan valg af tillidsrepræsentanter foregå i arbejdstiden.

Øget mulighed for uddannelse i opsigelsesperioden

Aftalen om, at medarbejdere der afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold, er berettiget til at relevante kurser af op til fire ugers varighed er forlænget med to uger til seks uger. Det er dog en forudsætning for de yderligere to uger, at udgifterne kan finansieres  af offentlig løntabsgodtgørelse samt støtte fra Jernbanernes Samarbejds- og Udviklingsfond.

Fokus på tydeliggørelse af løn

Parterne vil i overenskomstperioden tydeliggøre overenskomsternes samlede løn, så overenskomstens løn bliver mere gennemskuelig for både virksomheder og medarbejdere.

Nye regler for betalt barsel 

Overenskomsternes barselsbestemmelser tilpasses de nye orlovsperioder. Far/medmor har fået øremærket yderligere 2 ugers orlov med løn, og forældrene har herudover fået yderligere 2 ugers løndækket orlov, der kan deles mellem dem.

Det giver samlet set 36 ugers orlov med løn efter fødselstidspunktet modsat de 32 uger, som der er i dag.

De lokale parter kan udpege en uddannelsesrepræsentant

Parterne anbefaler, at der udpeges en uddannelsesrepræsentant, hvis der er lokal enighed om det. Uddannelsesrepræsentanten skal bistå virksomhed og medarbejdere i arbejdet med uddannelse efter overenskomsternes bestemmelser.

Implementering af arbejdsvilkårsdirektivet

Overenskomstfornyelsen implementerer arbejdsvilkårsdirektivet i Jernbaneoverenskomsten, der nu indeholder nye regler om bl.a. oplysningspligter i ansættelsesbeviser. Fornyelsen erstatter de hidtidige regler om ansættelsesbeviser.  

Mere fleksible ferieregler

Parterne er blevet enige om, at en virksomhed og en tillidsrepræsentant skal have mulighed for at indgå en lokalaftale, der fraviger ferielovens bestemmelser. Det kan eksempelvis aftales, at medarbejderne tildeles op til 5 ugers ferie ved ferieårets start den 1. september, og at virksomheden kan varsle ferie til afholdelse på et tidspunkt, hvor ferien  endnu ikke er optjent. 

Fokus på natarbejderes helbred                           

NFA’s (National forskningscenter for arbejdsmiljø) anbefalinger om natarbejde bliver indarbejdet i Jernbaneoverenskomsten. Der skal ved natarbejde af et vist omfang tilbydes yderligere helbredskontrol samt begrænsning af gravides natarbejde.

Organisationsaftale om Tillidsrepræsentanters ret til frihed i forbindelse med indkaldte informationsmøder

Parterne er enige om, at støtte op om udbredelsen af information om de nye elementer i Jernbaneoverenskomsten. I forlængelse heraf har parterne aftalt, at tillidsrepræsentanter har ret til frihed med løn til deltagelse i nærmeste informationsmøde (inklusive transporttid) indkaldt af forbundet ved OK2023, efter et aftaleresultat måtte foreligge. Retten gælder frem til urafstemningens afslutning.

OBS

Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft. 

Virksomheder skal først tage højde for de nye regler og satser, når alle overenskomster er blevet vedtaget. Indtil da gælder overenskomsten for 2020-2023.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2023, når den nye overenskomst er endeligt trådt i kraft.

Du kan holde dig opdateret om overenskomstforhandlingerne på di.dk/ok2023 eller ved at tilmelde dig nyhedsbrevet Personale Update.

Hent aftalen - Protokollater fra forlig

Download

Flere OK2023-nyheder

Se alle nyheder om OK2023

Relateret indhold