Foto: Colourbox
12.04.23 OK2023 Nyheder

Nye satser på Gartneroverenskomsten pr. 15. marts 2023

Med virkning fra den 15. marts 2023 er der sket en række ændringer vedrørende lønforhold og betalingssatser på Gartneroverenskomsten.

Du kan se satserne for 2023 og 2024 her:

§4, stk. 1 Lønninger – Faglærte

Indtil 1 års ansættelse

Pr. 15. marts 2023                                 kr. 166,85

Pr. 15. marts 2024                                 kr. 172,60

Med 1 års ansættelse

Pr. 15. marts 2023                                 kr. 171,85

Pr. 15. marts 2024                                 kr. 177,60

§4, stk. 2 Lønninger – Ufaglærte

Indtil 1 års ansættelse

Pr. 15. marts 2023                                 kr. 156,85

Pr. 15. marts 2024                                 kr. 162,60

Med 1 års ansættelse

Pr. 15. marts 2023                                 kr. 161,85

Pr. 15. marts 2024                                 kr. 167,60

§ 4, stk. 6 Lønninger – Ungarbejdere

Under 16 år (50 pct.)

Pr. 15. marts 2023                                 kr. 78,43                     

Pr. 15. marts 2024                                 kr. 81,30

Mellem 16 og 17 år (65 pct.)

Pr. 15. marts 2023                                 kr. 101,95

Pr. 15. marts 2024                                 kr. 105,69

Mellem 17 og 18 år (75 pct.)

Pr. 15. marts 2023                                 kr. 117,64

Pr. 15. marts 2024                                 kr. 121,95

§5 Arbejde på særlige tidspunkter                                                            

 

15.03.2023

15.03.2024

Aften kl. 18.00-22.00

kr. 45,98

kr. 47,59

Nat kl. 22.00-06.00

kr. 91,92

kr. 95,14

Søgnehelligdage kl. 00.00-24.00

kr. 76,07     

kr. 78,73

§5, stk. 2 Varskotillæg

Pr. 15. marts 2023                                 kr. 131,02                               

Pr. 15. marts 2024                                 kr. 135,60

§5, stk. 3 Tillæg til formænd

Pr. 15. marts 2023 udgør tillægget kr. 43,68 kr. og pr. 15. marts 2024 kr. 45,21 

§9, stk. 5 Fritvalgskonto

Pr. 1. marts 2024 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 2,0 pct. point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 9,1 pct. af den ferieberettigende løn til medarbejderens fritvalgskonto.

§21, stk. 1-2 Pension

Pr. 1. juni 2023 forhøjes arbejdsgiverbidraget til 10 pct. og medarbejderbidraget nedsættes til 2 pct. Den samlede bidragsprocent vil således fortsat være 12 pct.

§16 Barsel

Der er sket sproglige ændringer i barselsreglerne og en tilpasning til ny barselslov. Herudover er tilført yderligere ”uger” med løn. Ni måneders anciennitetskravet bevaret.

For børn født eller modtaget 1. juli 2023 eller senere gælder følgende:

Før fødsel og indtil 10 uger efter: (Tidligere graviditetsorlov, barselsorlov og fædreorlov)

Ret til løn under fravær fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt og indtil 10 uger efter fødslen.

Adoptanter: løn under orlov i op til 10 uger fra barnets modtagelse.

Anden forælder: ret til løn i op til 2 uger efter fødsel eller barnets modtagelse.

Efter fødsel (Tidligere forældreorlov)

Fuld løn i 24 uger efter følgende fordeling:

Forælder der holder graviditetsorlov og op til 10 uger efter fødslen: ret til 9 uger.

Anden forælder: ret til 10 uger.

Resterende 5 uger ydes til enten den ene eller anden forælder eller deles.

Lønnen svarer til, hvad vedkommende ville have oppebåret i perioden.

§16 Forhøjet pensionsindbetaling under 10 ugers orlov (tidligere barselsorlov)

Fra 1. juli 2023 gælder følgende satser:

Arbejdsgiverbidrag kr. pr. time/kr. pr. måned                      18,45/2.957

Arbejdstagerbidrag kr. pr. time/kr. pr. måned                      3,69/592

Samlet bidrag kr. pr. time/kr. pr. måned                      22,14/3.549

Fonde

Fra 2. kvartal 2023 forhøjet bidraget til samarbejdsfonden i § 32 til kr. 0,40 pr. præsteret arbejdstime.

NB. Vi gør opmærksom på paragraf henvisningerne ovenfor kan ændre sig i forbindelse med renskrivningen og trykning af Gartneroverenskomsten.

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Flere OK2023-nyheder

Se alle nyheder om OK2023

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.