Arrangement

Alufacadesektionens generalforsamling 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 23. marts 2023.

Foto: Aarhus sejlsportscenter

Generalforsamling
Med henvisning til vedtægternes § 10 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Alufacadesektionen torsdag den 23. marts 2023 fra kl. 10.30. Der er mulighed for at deltage enten via Teams eller fysisk i Aarhus

Guidet tur til Light House, Aarhus
Efter en let frokost vil der være mulighed for at se Danmarks højeste boligbyggeri, 400 boliger med en unik placering på spidsen af Aarhus Ø, hvor havet og byen mødes. Se og læs mere om det spændende byggeri her

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 10:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om Alufacadesektionens virksomhed
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af formand
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Fastsættelse af honorarer, diæter og regler for refusion af rejseudgifter
 8. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent
 9. Eventuelt

Alle medlemmer af foreningen har møde- og taleret på generalforsamlingen, dog har associerede medlemmer ikke stemme- og valgret. Der kan stemmes ved fuldmagt, idet hver tilstedeværende stemmeberettiget dog ikke kan råde over mere end én fuldmagt. Udfyldt fuldmagt skal være sekretariatet i hænde senest den 20. marts 2023.

Forslag til dagsorden
Vær venligst opmærksom på at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 8. marts 2023 (15 dage før). Evt. forslag sendes til Dorte Lerche dorl@di.dk.

Af vedtægternes § 7 fremgår følgende vedrørende valg til bestyrelsen:
Bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære generalforsamling i Alufacadesektionen på baggrund af valglister. Sammen med indkaldelsen fremsendes bestyrelsens forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer (bestyrelsens valgliste).

Det er muligt for medlemmerne af Alufacadesektionen at opstille alternative valglister til bestyrelsen. Alternative valglister skal fremsendes til bestyrelsen senest 18 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Regnskab, deltagerliste m.m. vil senest 1 uge før generalforsamlingen kunne ses i "downloads" i højre side.

Tilmelding
Tilmelding skal ske online her på siden senest den 9. marts 2023 - uanset om du deltager via Teams eller fysisk i Aarhus. Teams-link fremsendes ugen op til generalforsamlingen.

Parkering
Der henvises til Q-Park i SHIP med opgang 50 meter fra Aarhus Sejlsportscenters hoveddør. Her skal du dreje ned til højre umiddelbart før bommen ind til Sejlsportscentret. Alternativt henvises til Q-Park i Z-Huset, Esther Aggebos Gade 8.

I bestyrelsen ser vi frem til at mødes i det sædvanlige gode kollegiale klima til en god debat og godt samvær, og vi glæder os til at modtage jeres tilmeldinger.

Med venlig hilsen
Alufacadesektionens bestyrelse

  • Kl. 10.30 Registrering og kaffe/brød

  • Kl. 11.00 Generalforsamling

  • Kl. 12.30 Let frokost

  • Kl. 13.15 Afgang til Lighthouse Aarhus

  • Kl. 13.30 Guidet tur Lighthouse

  • Kl. 15.00 Tak for i dag