Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

DI Byggeri

Regler for DI Byggeris kollegiale voldgiftsret

Læs reglerne for DI Byggeris kollegiale voldgiftsret

Indledende bestemmelser.

§ 1
Uoverensstemmelser eller tvister af kollegial eller faglig art mellem DI Byggeris medlemmer og enhver klage i sådan anledning fra et medlem over kollegers optræden eller handlemåde kan bringes for foreningens bestyrelse.

§ 2
Den klagende må indsende en skriftlig fremstilling til bestyrelsen, og der gives derefter indklagede lejlighed til skriftligt at fremsætte sit syn på sagen.

§ 3
Bestyrelsen afgør derefter, om der foreligger forhold, der falder ind under DI Byggeris vedtægter og de af DI Byggeris kompetente organer trufne beslutninger, i hvilket tilfælde bestyrelsen selv dømmer i henhold til disse, jf. § 10 i DI Byggeris vedtægter.

For andre forhold træffer bestyrelsen bestemmelse om, hvorvidt sagen kan fremmes ved foreningens medvirken, og i bekræftende fald henvises sagen til nedennævnte voldgiftsret.

Voldgiftsretten afgør endvidere tvister af kollegial eller faglig art mellem medlemmerne og DI Byggeri.

Voldgiftsregler
§ 4
Voldgiftsretten består af en af præsidenten for Østre Landsret udpeget dommer som formand, samt af 2 for den enkelte sag blandt foreningens personmedlemmer valgte voldgiftsmænd, hvoraf hver af parterne udpeger én.

Så snart en sag er henvist til voldgift, giver bestyrelsen parterne meddelelse derom ved anbefalet brev. Brevet skal endvidere indeholde opfordring til parterne om inden 14 dage at give foreningen skriftlig meddelelse om valget af voldgiftsmænd. Fremkommer sådanne meddelelser ikke inden den foreskrevne frist, udpeges voldgiftsmanden, eventuelt begge disse, af foreningens bestyrelse.

§ 5
I tilfælde, hvor parterne er enige derom, eller hvor en af parterne begærer det, og bestyrelsen finder det påkrævet, kan voldgiftsretten udvides med 2 voldgiftsmænd, som udpeges af bestyrelsen. Denne bestemmelse kommer ikke til anvendelse i tvister, hvor DI Byggeri er part.

§ 6
Voldgiftsrettens afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed. Til domfældelse af et medlem under en bødesag eller en eksklusionssag eller i øvrigt en sag, hvor foreningen eller bestyrelsen som sådan optræder som den ene part, kræves dog, at voldgiftsrettens formand stemmer for kendelsen.

§ 7
Så snart voldgiftsretten er nedsat og har sat sig tilstrækkeligt ind i sagen, giver den parterne lejlighed til at udtale sig og til at tilvejebringe de nødvendige yderligere oplysninger. Voldgiftsretten kan vælge skriftlig eller mundtlig forhandling eller en forening af begge dele. Enhver af parterne kan fordre at blive gjort bekendt med, hvad modparten har anbragt, og få en udskrift af, hvad der om sagen er tilføjet protokollen.

§ 8
Voldgiftsretten har ret til på ethvert punkt af sagen at mægle forlig mellem parterne.

§ 9
Voldgiftsretten kan selv indhente oplysninger og anstille undersøgelser til brug for sagens afgørelse. Voldgiftsretten kan fordre, at parterne giver personligt møde. Den kan ligeledes fordre, at parterne gør deres til, at sådanne personer, som har haft med den foreliggende sag at gøre, afgiver personlig forklaring for voldgiftsretten.

§ 10
Over voldgiftsrettens forhandlinger fører en af bestyrelsen antaget sekretær autoriseret protokol. Protokollen underskrives efter hvert møde af rettens medlemmer og af sekretæren.

§ 11
Når voldgiftsretten finder, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, eller at der i alt fald er givet parterne tilstrækkelig tid til at varetage deres tarv, optages sagen til kendelse. Såfremt voldgiftsretten, efter at sagen således er optaget, kommer til det resultat, at der mangler oplysninger, som måtte anses for ønskelige ved sagens afgørelse, genoptager den sagens forhandling. Herom underrettes parterne, og der gives dem lejlighed til at søge de manglende oplysninger tilvejebragt. Hvis voldgiftsretten selv skaffer yderligere oplysninger, skal der ligeledes gives parterne lejlighed til atter at udtale sig om sagen.

§ 12
Såfremt nogen af parterne ved at udeblive eller på anden måde skulle vise sig uvillig til at medvirke til sagens oplysning, må vedkommende finde sig i, at sagen afgøres på grundlag af det af den anden part oplyste eller anbragte og af de oplysninger, voldgiftsretten selv måtte have tilvejebragt.

§ 13
Kendelsen afsiges snarest muligt, efter at sagen er optaget til på kendelse.
Når voldgiftsretten konstaterer brud på trufne aftaler eller vedtagelser eller konstaterer ukollegial optræden eller lignende forhold, påhviler det den at fastsætte størrelsen af den bø de, vedkommende part eventuelt skal idømmes, ligesom voldgiftsretten fastsætter størrelsen af eventuelle erstatninger.

Erstatning kan dog kun tilkendes, såfremt der herom er rejst krav ved sagens første forelæggelse for voldgiftsretten. Undtagelse herfra kan gøres med voldgiftsrettens samtykke, såfremt særlige omstændigheder taler derfor.

§ 14
Voldgiftsretten fastsætter sagens omkostninger og bestemmer, i hvilket forhold parterne skal betale disse.

§ 15
Kendelsen er ubetinget bindende for parterne, således at den ikke kan appelleres til repræsentantskabet, ligesom ingen af de voldgiftsretten forelagte og af denne afgjorte tvistpunkter senere kan indbringes for nogen domstol.

§ 16
Eventuelle bøder idømt af voldgiftsretten tilfalder foreningens kasse.

§ 17
Er voldgiftsrettens kendelse ikke efterkommet inden 1 måned fra afsigelsesdatoen, eller nægter en part ligefrem at efterkomme kendelsen, betragtes det som en overtrædelse af en medlemsforpligtelse i henhold til § 10 i DI Byggeris vedtægter.

Relateret indhold