20.11.19 TMI Nyheder

Region Hovedstaden får maksimal bøde for unfair møbeludbud

Et udbud om møblering af Rigshospitalets nye fløj har kostet Region Hovedstaden en bøde på 460.000 kr. for at overtræde udbudsloven

En ny nordfløj på Rigshospitalet i København er ved at være bygget færdig, og Region Hovedstaden sendte i juni 2019 møbleringen af de nye lokaler i udbud. I juli 2019 besluttede Region Hovedstaden at indgå kontrakt med møbelvirksomheden Holmris B8 A/S om både lamper og møbler til fløjen.

Men møbelvirksomheden Kinnarps A/S klagede i juli til Klagenævnet for Udbud over, at udbuddet var alt for specifikt i sine krav – bl.a. var størrelser på lamper, farver på hjul på skriveborde, et bestemt produkt og en bestemt designer beskrevet i udbuddet, og det var ikke fair konkurrencevilkår, mente Kinnarps. En meget kort frist for levering af vareprøver og opstilling af prøvemøbler i udbuddet indgik også i Kinnarps klage.

Klagenævnet for Udbud vurderede, at klagen havde noget på sig og bestemte, at Region Hovedstaden ikke måtte underskrive kontrakt, før klagenævnet havde behandlet sagen. I august 2019 indgik Region Hovedstaden imidlertid alligevel kontrakt med Holmris B8, som gik i gang med at levere møblerne.

Regionen får bøde på 460.000 kr.

Klagenævnet for Udbud kom i oktober med sin kendelse i sagen, som slår fast, at Region Hovedstaden har handlet i strid med udbudsloven ved at fastsætte en urimelig kort frist for levering af prøvemøbler, og at Region Hovedstaden har handlet i strid med udbudsloven ved at fastsætte tekniske specifikationer, der var egnede til at indsnævre konkurrencen, og som ikke var proportionale.

Region Hovedstaden skal derfor betale en bøde på 460.000 kr. til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt 70.000 kr. i sagsomkostninger til Kinnarps. Bøden udgør 5 pct. af kontraktværdi og er den maksimale straf, som klagenævnet kan pålægge en ordregiver. I sin begrundelse for den store bøde, skriver Klagenævnet for Udbud bl.a.:

”De konstaterede overtrædelser er af væsentlig betydning, og kontrakterne opretholdes i deres helhed. På denne baggrund fastsættes en økonomisk sanktion på 460.000 kr., jf. forarbejderne til lovens § 19, stk. 1-3. Klagenævnet har ikke fundet, at der foreligger undskyldende omstændigheder, som gør, at den økonomiske sanktion bør udmåles til et mindre beløb.”

Klagenævnet for Udbud har valgt ikke at annullere udbuddet af samfundsmæssige hensyn, som her er at hospitalet skal være klar til at modtage patienter i møbleret stand, når de nye bygninger åbner.

Et afskrækkende system?

Sagen og særligt regionens adfærd har fået opmærksomhed i møbelbranchen og også i Dansk Industris afdeling for Offentlig-privat samspil.

”Det er uacceptabelt, at en region groft overtræder udbudsreglerne. Det svarer til at køre over for rødt med åbne øjne. Det er afgørende, at vi har et troværdigt håndhævelsessystem, som også har muskler til at straffe overtrædelser. Og sanktionerne skal have en tilpas tyngde til at sikre en præventiv effekt. Derfor har vi allerede taget sagen op overfor konkurrencemyndighederne,” siger Jakob Scharff, branchedirektør i Dansk Industri med ansvar for Offentlig-privat samspil.

Dansk Industri har taget sagen med som en del af sit indspil til den evaluering af udbudsloven, som skal drøftes i Folketinget i 2020.

I brancheforeningen Træ- og Møbelindustrien hæfter formand Nils Knudsen sig ved, at afgørelsen fra Klagenævnet for Udbud ikke er ensbetydende med, at udbudsgivere ikke må stille krav til æstetik og kvalitet.

”En region må gerne have en designlinje, men sagen understreger, at kravene skal formuleres rigtigt og åbne for fair vilkår. Det er vigtigt, at offentlige ordregivere øver sig i det og bliver gode til at formulere deres udbud, så færre virksomheder kommer i klemme, og så kvalitet og æstetik kan komme i fokus,” siger Nils Knudsen.

Didde Rishøj

Didde Rishøj

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3776
  • Mobil +45 3091 9269
  • E-mail diri@di.dk

Relateret indhold