23.11.23 DI Byggeri Nyheder

Godtgørelse for prisstigninger på materialer - betingelsen ”i færdig form” i AB 18 § 35

Indtræder der – efter entreprenøren har afgivet sit tilbud – prisstigninger på bl.a. de materialer, der indgår i entreprenørens arbejde, vil entreprenøren efter AB 18 (og ABT 18 og AB Forenklet) muligvis kunne have ret til en prisstigningsgodtgørelse. Det er dog b.la. en betingelse for en sådan godtgørelse, at prisstigningerne vedrører materialer ”som i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet”.

AB 18 giver – som noget nyt i forhold til AB 92 – mulighed for regulering af den ellers faste entreprisesum.

Er AB 18 vedtaget mellem parterne, vil ”entreprenøren” således bl.a. kunne kræve, at ”bygherren” betaler en godtgørelse, hvis der indtræder prisstigninger på bl.a. de materialer, der indgår i arbejdet.

Det bemærkes, at hvor AB 18 vedtages i underentrepriseforhold eller leveranceforhold skal udtrykket ”entreprenøren” forstås som henholdsvis underentreprenøren og sælgeren, mens udtrykket ”bygherren” skal forstås som henholdsvis entreprenøren (f.eks. en hovedentreprenør) og køberen, jf. AB 18 § 2, stk. 1.

Krav på ovennævnte prisstigningsgodtgørelse forudsætter dog, at entreprenøren beviser, at en række kumulative betingelser, som nærmere fremgår af AB 18 § 35, stk. 2-5, er opfyldt. At betingelserne er kumulative betyder, at de alle skal være opfyldt. Læs mere om disse betingelser her.

Betingelsen om "i færdig form"

Én af betingelserne er efter AB 18 § 35, stk. 2, at prisstigningen skal vedrøre materiale ”som i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet”. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis en entreprenør oplever, at prisen på den hvide isolering, som entreprenøren indkøber til bygherrens projekt, er steget siden tilbudsdagen.

Imidlertid har denne betingelse også givet anledning til usikkerhed, herunder ikke mindst i forhold til de entreprenører der også er producenter.

Spørgsmålet har i den forbindelse navnlig været, om entreprenøren (producenten) kan kræve godtgørelse for prisstigninger på de delmaterialer, der er medgået til at producere det færdige materiale/produkt, der skal leveres til bygherren (f.eks. asfaltmasse, betonelementer eller facademoduler) - også selvom prisen på det færdigproducerede materiale ikke er steget tilstrækkeligt.

Det bemærkes i den forbindelse, at det bl.a. er én af betingelserne for prisstigningsgodtgørelse, at prisstigningen på materialet er ”ekstraordinær”, dvs. prisstigningen overstiger mindst 10 pct. i forhold til prisen på det pågældende materiale på tilbudsdagen, og således at denne procentsats øges med 0,5 pct. for hver hele måned, der passerer efter tilbudsdagen. Se yderligere her.

En ny voldgiftsafgørelse fra 9. oktober 2023 (sag C-16379) kaster nu lidt mere lys over problemstillingen omkring AB 18 § 35, stk. 2 (”i færdig form” m.v.).

Voldgiftsafgørelse af 9. oktober 2023 (SAG C-16379)

I sagen havde en entreprenør (E) indgået en AB 18 aftale med en betonelementproducent (L) vedrørende levering af betonelementer. L gjorde senere et krav på prisstigningsgodtgørelse gældende for den stigning på stål og cement, som var medgået til at producere elementerne.

E afviste kravet bl.a. med henvisning til, at de pågældende prisstigninger ikke var slået igennem i forhold til det færdige betonelement – altså på materialet ”i færdig form”, jf. AB 18 § 35, stk. 2.

Med henvisning til bemærkninger til AB 18 § 35 i AB 18-betænkningen samt til § 9 i (det nu ophævede) pris og tidscirkulære (cirk. nr. 174/1991) med tilhørende vejledning (vejl.  nr. 65/1993) gav voldgiftsretten E medhold. Med andre ord afviste voldgiftsretten L’s krav på prisstigningsgodtgørelse.

Voldgiftsretten udtalte bl.a.:

”Voldgiftsretten finder, at AB 18 § 35, stk. 2, må forstås i overensstemmelse med anvendelsesområdet for den tidligere gældende bestemmelse i tids- og priscirkulærets § 9, stk. 1, og at »materiale, som i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet« således skal forstås som materialer, som i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i byggeriet eller anlægget.

Herefter, og da Voldgiftsretten finder, at det er de betonelementer, som E købte af L, der fremtræder i sin færdige form ved leveringen til byggeriet, og da der er enighed om, at betingelsen i § AB 18 § 35, stk. 4, ikke er opfyldt, såfremt beregningen skal foretages med udgangspunkt i betonelementerne, frifindes E for det af L rejste krav om godtgørelse som følge af ekstraordinære prisstigninger på materialer”.

Voldgiftsrettens afgørelse af 9. oktober 2023 (sag C-16379) kan findes her.

Hvad nu?

Hvorvidt det sidste ord er sagt vedrørende AB 18 § 35, stk. 2, og ”som i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet” er ikke nødvendigvis givet.

Det kan i hvert fald konstateres, at en række juridiske forfattere er af en anden opfattelse end det resultat, som voldgiftsretten (enedommer) kom frem til i sin kendelse af 9. oktober 2023 (sag C-16379). Se særligt Kristian Skovsgaard og Niels Wulff i TBB 2022.623 samt Erik Hørlyck, Entreprise – AB 18, 2022, side 387-389.

For en god ordens skyld bemærkes, at DI Byggeri tilbage i januar 2023 offentliggjorde en hurtig afgørelse fra maj 2022 (sag 0-73), hvor en elemententreprenør fik tilkendt prisstigningsgodtgørelse efter AB 18 § 35 som følge af, at der var indtrådt prisstigninger på en lang række af de materialer (mere end 200 varenumre), som elemententreprenøren havde anvendt til sin produktion af væg- og tagkassetter til ”bygherren” (en totalentreprenør).

Ud fra en umiddelbar betragtning synes der at være en vis uoverensstemmelse mellem den hurtige afgørelse og voldgiftsrettens kendelse af 9. oktober 2023 (sag C-16379). Det skal dog fremhæves, at den hurtige afgørelse efter sin ordlyd alene tager stilling til, om de omhandlede prisstigninger var ”generelt forekommende”. Afgørelsen forholder sig således ikke til de øvrige betingelser for prisstigningsgodtgørelse, herunder AB 18 § 35, stk. 2.

DI Byggeris godtgørelsesberegner

DI Byggeri har udviklet et værktøj (i Excel), som du kan anvende til at beregne godtgørelsen for ekstraordinære prisstigninger på materialer efter AB 18 § 35. Beregneren med tilhørende vejledning findes her.

Det bemærkes, at ABT 18 giver samme mulighed for prisstigningsgodtgørelse som AB 18.

DI Byggeri har erfaret, at nogle entreprenører bliver mødt med et synspunkt om, at hvor AB Forenklet er vedtaget mellem parterne, har entreprenøren – uanset henvisningen til AB 18 § 35 i AB Forenklet § 27 – ikke ret til prisstigningsgodtgørelse.

Dette synspunkt er DI Byggeri ikke enig i, og det er således DI Byggeris klare opfattelse, at AB Forenklet – ligesom ABT 18 – giver helt samme mulighed for prisstigningsgodtgørelse som AB 18. Læs mere her.

Kontakt

Har du spørgsmål til denne nyhed eller brug for juridisk sparring i øvrigt, er du som service- og branchemedlem i DI Byggeri velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning på telefon 3377 3760.

Relateret indhold