Registreringsafgift

Hvilken betydning har bestemmelserne vedr. registreringsafgift for bilbranchen?

Registreringsafgiftslovens bestemmelser har stor betydning for bilbranchen og især for nybilforhandlerne. Nedenfor finder du nogle af de vigtigste områder og orientering om den seneste større ændring, L4.

Vigtige bestemmelser og juridiske afgørelser omkring registreringsafgiften:

Afgiftspligt

Der skal betales afgift af motorkøretøjer, der skal registreres efter færdselsloven, samt af påhængs- og sættevogne til sådanne motorkøretøjer.

Den afgiftspligtige værdi for et nyt køretøj er dets almindelige pris, inkl. moms, men ekskl. registreringsafgift, ved salg til bruger her i landet på registreringstidspunktet. I den afgiftspligtige værdi af nye køretøjer indregnes altid mindst 9 pct. samlet avance for importør og forhandler. Den afgiftspligtige værdi må ikke indeholde negativ importøravance.

Ved køretøjets almindelige pris forstås den pris, som en bruger generelt må forventes at skulle betale for et køretøj af samme mærke og model eller et tilsvarende køretøj.

Er der for et nyt køretøj anmeldt en (vejledende) pris ved salg til bruger - standardpris - anvendes denne pris som udgangspunkt som køretøjets afgiftspligtige værdi. Er der ikke anmeldt en sådan pris, ansættes den afgiftspligtige værdi ved vurdering af køretøjet.

Leveringsomkostninger

Ved fastsættelse af den afgiftspligtige værdi til beregning af registreringsafgift af et nyt køretøj kan der ses bort fra betalingen af de med leveringen forbundne udgifter til køretøjets forsendelse og registrering, dog højst med et fast beløb, som årligt reguleres af Skatteministeren.

Ved fastsættelse af den afgiftspligtige værdi til beregning af registreringsafgift af et nyt køretøj kan der ses bort fra betalingen af de med leveringen forbundne udgifter til køretøjets forsendelse og registrering, dog højst med et fast beløb, som årligt reguleres af Skatteministeren.

Pr. 1. januar 2024 er der følgende ændring i satserne for afgiftsfri leveringsomkostninger, som er følgende:

Personbiler og små varebiler: 2.560 kr. Med tillæg af moms og nummerpladegebyr som udlæg for kunden udgør leveringsomkostningerne 4.380 kr.

Varebiler over 2,5 ton, som er enten åbne eller uden sideruder bag førersædet i bilens venstre side: 3.200 kr. Med tillæg af moms og nummerpladegebyr som udlæg for kunden udgør leveringsomkostningerne 5.180 kr.

Motorcykler: 1.280 kr. Med tillæg af moms og nummerpladegebyr som udlæg for kunden udgør leveringsomkostningerne 2.190 kr.

Overflytning af avance

Registreringsloven indeholder en såkaldt værns regel, der forbyder overflytning af avance.

Hvad betyder værns reglen?

Hvis told- og skatteforvaltningen konstaterer, at elementer, herunder avance, som indgår i beregningen af den afgiftspligtige værdi, overflyttes eller faktureres, så de ikke længere omfattes af den afgiftspligtige værdi, kan de transaktioner, hvor den pågældende overflytning eller omfakturering er konstateret, tilsidesættes i relation til afgiften.

Bestemmelsen har til formål at forhindre, at en del af den afgiftspligtige avance fjernes fra afgiftsgrundlaget, og i stedet lægges på ekstraudstyr eller indgår i forbindelse med ibyttetagning af kundens brugte bil.

En sådan tilsidesættelse vil medføre et krav om efterbetaling af registreringsafgift. Det gælder eksempelvis også i de tilfælde, hvor den forhøjede avance er overflyttet i forbindelse med ibyttetagning af en kundes bil eller salg af forhandlerleveret ekstraudstyr til overpris.

Venstre Landsret: Skattemyndigheder har bevisbyrde

Ved et indenretligt forlig i Vestre Landsret er det fastslået, at det er told- og skatteforvaltningen, der har bevisbyrden for, at der er sket overflytning af afgiftspligtig avance på den fabriksnye bil til en forhøjet ikke-afgiftspligtig avance på den ibyttetagne brugte bil.

I den aktuelle sag var slutsedlerne alene udfyldt med forskelsbeløbet mellem den solgte (nye) og den brugte ibyttetagne bil (byttesummen).

Der var ikke grundlag for at opkræve registreringsafgift på baggrund af standardpriserne for bilerne, idet landsretten ikke fandt, at told- og skatteforvaltningen havde løftet bevisbyrden for overflytningen af avance.

Det var således ikke bevist, at kunderne inden handlens endelige indgåelse ikke var orienteret om, at prisen for den bil, der blev taget i bytte, i det endelige salgsdokument ville blive beregnet med udgangspunkt i den aftalte byttesum og en pris lavere end standardprisen for den fabriksnye bil.

DI Bilbranchen anbefaler: Skriv priser på slutseddel

DI Bilbranchen vil dog på trods af retsforliget tilråde, at der altid i en slutseddel både skrives den nye bils pris (minus evt. rabat eller prisen inkl. rabat) samt prisen på byttebilen.

Prøvesager afgjort i Landsskatteretten

I december 2016 afgjorde Landsskatteretten en række prøvesager om flytning af avance. Landsskatteretten fandt, at SKAT ikke havde løftet bevisbyrden for, at der var sket overflytning af avance til afgiftsfrit ekstraudstyr eller byttebiler, og SKAT havde således ikke været berettiget til opkrævning af yderligere registreringsafgift.

Demobiler

Her kan du læse om tre sager vedrørende demobiler.

Her kan du læse om tre sager vedrørende demobiler:

  • Skatterådets afgørelse om køb af demobiler.
  • Advokatresponsum om afgiftspligtig værdi for leasingbiler.
  • SKAT's tjeklisten til demobiler.

Skatterådet sagde nej til, at forhandlere kunne indregistrere demobiler på baggrund af forhandlerens indkøbspris. DI Bilbranchen indbragte afgørelsen for Landsskatteretten, men hævede sagen da SKAT udsendte et styresignal, hvorefter bilforhandlere, som udtog en bil til demonstrationsbrug kunne betragtes som slutbrugere og dermed kunne afgiftsberigtige demobilen på baggrund af indkøbsprisen.

DI Bilbranchen har i samarbejde med De Danske Bilimportører anmodet en ekstern advokat om at udarbejde et responsum ”Til hvilken pris kan et leasingselskab afgiftsberigtige biler indkøbt til udlejning/leasing”.

Læs mere

Branchens og SKATs tjekliste for demobiler m.m. fra oktober 2011.

Skatterådets afgørelse SKATs styresignal SKAT's checkliste Responsum - demobiler - leasing

L129: Omlægning af bilafgifterne 2020

Ændringer vedrørende registreringsafgift:
Der er vedtaget en række væsentlige ændringer af registreringsafgiftsloven (L129), vedtaget 9. februar 2021.

Nyt bundfradrag erstatter eksisterende sikkerhedsfradrag mv.
Efter tidligere regler blev der givet fradrag eller beregnet tillæg i enten registreringsafgiften eller den afgiftspligtige værdi for biler, der havde selealaarmer og airbags m.m.

Disse regler ophævedes og erstattedes af et samlet bundfradrag i registreringsafgiften. Bundfradraget udgør 23.400 kr. (2024-niveau) for personbiler og 32.300 kr. (2024-niveau) for vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt på op til fire tons.

Tillæg for CO2-udledning erstatter regler om brændstoftillæg/-fradrag i registreringsafgiften
Efter tidligere regler blev der givet der et fradrag eller beregnet tillæg i registreringsafgiften for brændstofeffektivitet for person- og varebiler.

Disse regler om tillæg og fradrag for brændstofeffektivitet er ophævet og erstattet af et tillæg i registreringsafgiften, som fastsættes ud fra køretøjets CO2-udledning.

Tillægget for CO2-udledning fastsættes ud fra, hvor mange gram COkøretøjet udleder pr. km.:

Personbiler (autocampere undtaget)

0-113 gram CO2

270 kr. pr. gram CO2

114-146 gram CO2

539 kr. pr. gram CO2

> 146 gram CO2

1.024 kr. pr. gram CO2

For vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt på op til fire ton samt autocampere udgør tillægget 270 kr. pr. gram COuanset den totale udledning.

For nærmere om, hvordan et køretøjs CO2-udledning fastsættes, se Motorstyrelsens spørgsmål/svar-katalog vedrørende L129 (spørgsmål 11 og 12).

Indførelse af nye skalaknæk og ændring af maks. afgift for varebiler
Registreringsafgiften fastsættes med stigende procentsatser, jo højere køretøjets afgiftspligtige værdi er - de såkaldte skalaknæk. De eksisterende skalaknæk ændres for alle motorkøretøjer.

De nye skalaknæk for personbiler er som følger:

0-70.200 kr. 

25 pct. afgift 

70.200-218.100 kr.

85 pct. afgift

Over 218.100 kr.

150 pct. afgift

 

De nye skalaknæk for motorcykler er som følger:

0-21.600 kr. 

25 pct. afgift  

21.600-73.300 kr. 

85 pct. afgift

Over 73.300 kr. 

150 pct. afgift

 

De nye skalaknæk for vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt på op til fire tons er som følger: 

0-80.900 kr.

0 pct. afgift

Over 80.900 kr.

50 pct. afgift

Ovenstående skalaknæk og afgiftssats omfatter også de varebiler, der efter gældende regler afgiftsberigtiges med en afgiftssats på 30 pct. Der vil således ikke længere være en kategori af varebiler, hvor der beregnes registreringsafgift med en sats på 30 pct.

Registreringsafgiften kan højst udgøre 47.000 kr. for vare- og lastbiler, som er enten åbne eller uden sideruder bag førersædet i bilens venstre side, herunder uden udskæring til sideruder bag førersiden i venstre side (pickups og kassevogne), hvis varebilens tilladte totalvægt er over tre tons.

Nul-emissionsbiler og eldrevne eller brændselscelledrevne motorcykler
For nul-emissionsbiler indfases registreringsafgiften over en årrække i perioden 2021-2035. Det vil sige biler, der udleder nul gram CO2 pr. kørt km. Eldrevne eller brændselscelledrevne motorcykler er også delvist omfattet af reglerne.

Til og med den 31. december 2025 beregnes registreringsafgiften som 40 pct. af afgiften (personbiler, varebiler mv.). Afgiften indfases herefter på følgende måde:

Årstal

Procentdel

2026

48 pct.

2027

56 pct.

2028

64 pct.

2029

72 pct.

2030

80 pct.

2031

84 pct.

2032

88 pct.

2033

92 pct.

2034

96 pct.

2035 eller senere

100 pct.

Der gives et bundfradrag i registreringsafgiften, som aftrappes løbende frem til 2030. Det er registreringstidspunktet, der er bestemmende for fradragets størrelse. Fradraget kan medføre, at registreringsafgiften bliver nul kr., men den kan ikke blive negativ.

For personbiler udgør bundfradraget i 2024 162.500 kr. Fradraget udgør herefter:

2025

160.000 kr.

2026

155.400 kr.

2027

150.800 kr.

2028

146.200 kr.

2029

141.600 kr.

2030 eller senere

137.000 kr.

For varebiler udgør bundfradraget i 2024 76.250 kr. Fradraget udgør herefter: 

2025

75.000 kr.

2026

73.000 kr.

2027

71.000 kr.

2028

69.000 kr.

2029

67.000 kr.

2030 eller senere

65.000 kr.

For el- og brændselscelledrevne motorcykler udgør bundfradraget i 2024 102.750 kr. Fradraget udgør herefter:

2025

101.500 kr.

2026

99.500 kr.

2027

97.500 kr.

2028

95.500 kr.

2029

93.500 kr.

2030 eller senere

91.500 kr.

Herudover gives for eldrevne biler, der udleder nul gram CO2 pr. kilometer, et fradrag i den afgiftspligtige værdi for batterikapacitet, der anvendes til fremdrift op til 45 kWh. Fradraget udgør i 2024 500 kr. pr. kWh. Fradraget bortfalder fra og med 2025.

Endelig gives for brændselscelledrevne biler, der udleder nul gram CO2 pr. kilometer, et fradrag i den afgiftspligtige værdi på 22.500 kr. ved bilens anmeldelse til registrering i 2024. Dette svarer til det maksimale fradrag for batterikapacitet, der kan opnås for elbiler i det pågældende år.

Lav-emissionsbiler
Ved lav-emissionsbiler forstås biler, der udleder mere end nul, men mindre end 55 gram CO2 pr. kilometer. Dette vil typisk omfatte visse pluginhybridbiler, men også nye klimavenlige teknologier må forventes at kunne opnå sådanne udledningstal. Motorcykler er ikke omfattet af disse regler. Afgiften indfases på følgende måde for person- og varebiler:

Årstal

Procentdel

2024

60 pct.

2025

65 pct.

2026

68 pct.

2027

71 pct.

2028

74 pct.

2029

77 pct.

2030

80 pct.

2031

84 pct.

2032

88 pct.

2033

92 pct.

2034

96 pct.

2035 eller senere

100 pct.

Der gives et bundfradrag i registreringsafgiften, som aftrappes løbende frem til 2030. Det er registreringstidspunktet, der er bestemmende for fradragets størrelse. Fradraget kan medføre, at registreringsafgiften bliver nul kr., men den kan ikke blive negativ.

I 2024 udgør bundfradraget 46.250 kr. Fradraget udgør herefter:

2025

45.000 kr.

2026

43.000 kr. 

2027

41.000 kr. 

2028

39.000 kr.

2029

37.000 kr. 

2030 eller senere

35.000 kr.

Herudover gives et fradrag i den afgiftspligtige værdi for batterikapacitet, der anvendes til fremdrift op til 45 kWh. Fradraget udgør i 2024 500 kr. pr. kWh. Fradraget bortfalder fra og med 2025.

 

L4: Ændring af satser, sikkerhedsudstyr, genberegning m.m.

Formålet med lovforslaget er at sikre mulighederne for bedre og mere sikre og energieffektive biler samt at gennemføre en stramning for leasingbiler.

Omlægning
Samlet set indebærer omlægningen af bilafgifterne en nedsættelse af registreringsafgiftens lave sats og en forhøjelse af grænsen for, hvornår registreringsafgiftens høje sats skal betales. Fradrag i den afgiftspligtige værdi for det lovpligtige sikkerhedsudstyr ABS og ESP afskaffes, fradrag for at opnå 5 stjerner på baggrund af Euro NCAP sikkerhedstest, samt fradrag for selealarmer forhøjes. Endvidere øges kilometergrænserne for tillæg og fradrag for god/dårlig brændstoføkonomi.

Stramning for leasingbiler m.m.
Der indføres et krav om, at den afgiftspligtige værdi for visse nye køretøjer, der erhvervsmæssigt stilles til rådighed for en bruger, skal opgøres igen, når ejerskabet til køretøjet ved salg eller anden overdragelse overgår til en tredjepart, eller senest når der er gået fire måneder fra første registreringstidspunkt. Reglen om, at den afgiftspligtige værdi for brugte biler ikke kan overstige bilens oprindelige pris som ny (lovens § 10, stk. 2) udgår.

Ikrafttræden og virkning
Lovforslaget træder i kraft den 16. november 2017 med virkning fra lovforslagets fremsættelse den 3. oktober 2017. Lovforslaget indeholder en overgangsordning for køretøjer solgt på bindende købsaftale senest den 2. oktober 2017.

Læs mere om L4

L4

L69: Nedsættelse af registreringsafgiften til 150 pct.

Lovforslaget udmønter en del af finanslovsaftalen for 2016 mellem regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, der er enige om at reducere registreringsafgiftssatsen for personbiler (inkl. autocampere) og motorcykler.

Det foreslås at ændre registreringsafgiftsloven, så afgiftssatsen på 180 pct. for disse køretøjer ændres til 150 pct.

Det foreslås, at nedsættelsen af registreringsafgiften træder i kraft den 1. januar 2016 og tillægges tilbagevirkende kraft fra fremsættelsen af lovforslaget den 20. november 2015.

Forslaget blev vedtaget.

L94: Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

L94 blev fremsat den 28. februar 2012. De høringsberettigede, herunder DI Bilbranchen, afleverede deres kommentarer til lovforslaget og lykkedes med at få ændret dele af forslaget.

Læs mere om L94

Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven.

L94

SKAT tabte sag om overflytning af avance

DI Bilbranchen har kontakt til SKAT vedrørende sagen, hvor Landsskatteretten ikke anså det dokumenteret, at der var overflyttet avance fra nye biler solgt med negativ avance, samtidig med at der ved salg af byttebil var overskud på den samlede handel.

Sagen vedrørte biler solgt i perioden 1. februar 2009 til 31. december 2010, altså før L94.

SKAT havde rejst krav om efterbetaling af 399.352 kr. for 26 biler med den begrundelse, at der helt objektivt var konstateret overflytning af avance i strid med værnsreglen i registreringsafgiftslovens § 8, stk. 1, når en ny bil sælges med negativ avance (tab) samtidig med, at der var konstateret et overskud på den samlede handel - altså i det aktuelle tilfælde salg af den nye bil og salget af den brugte bil, som er taget i bytte ved salget af den nye bil.

Landsskatteretten traf afgørelse om, at det ikke er tilstrækkeligt for at dokumentere, at der er overflyttet avance, så avancen ikke længere omfattes af den afgiftspligtige værdi, at det objektivt er konstateret, at et nyt køretøj er solgt med negativ avance samtidig med, at der er konstateret et overskud på den samlede handel med køber. Det var derfor ikke berettiget, at SKAT havde afkrævet selskabet yderligere registreringsafgift. Landsskatteretten lagde ved afgørelsen lagt vægt på, at SKAT ikke ved den objektive konstatering har godtgjort, at der i alle tilfælde reelt er tale om en flytning af en avance og ikke et salg med tab efterfulgt af et salg med avance. Den yderligere opkrævede registreringsafgift bortfaldt herefter.

Læs mere

Sagen drejer sig om opgørelse af registreringsafgift i forbindelse med overflytning af avancer fra nye biler til brugte biler.

Landsskatterettens afgørelse

Handlingfee ved salg af nye biler til leasingselskab

Et leasingselskab havde anmodet SKAT om et bindende svar på spørgsmålet om det handlingfee leasingselskabet betaler til forhandleren i forbindelse med købet, helt eller delvis skal medregnes til den afgiftspligtige værdi.

Leasingselskabet oplyste, at leasingselskabet selv er registreret i henhold til registreringsafgiftsloven, og indregistrerer og indbetaler registreringsafgift på leasingkøretøjer.

Ved køb af leasingkøretøjer betaler leasingselskabet et handlingfee i størrelsesorden 8.000 – 13.000kr. ekskl. moms. Leasingselskabet oplyste, at et fuldt handlingfee dækker en række ydelser, der for hver enkelt element er fastsat på markedsmæssige vilkår/prisfastsat til markedspris. En oplistning over samtlige ydelser kan ses i afgørelse, som kan downloades nedenfor.

SKAT udarbejdede en indstilling til Skatterådet, der fulgte SKATs indstilling. SKAT kunne kun godkende en del af de opstillede ydelser, ligesom Skatterådet tiltrådte at ydelsen ”landsdækkende rekvirering og transport” skal indeholdes i de 2.000 kr., som allerede er indeholdt i de afgiftsfrie leveringsomkostninger.

Se SKATs oplistning over de ydelser, der kan godkendes ved beregning af et afgiftsfrit handlingfee i afgørelse, der kan downloades nedenfor. De enkelte ydelser er ikke prissat.

Med denne afgørelse er der tale om en ændring i forhold til en tidligere ikke-offentliggjort Landsskatteretsafgørelse, der godkendte handlingfee for en række ydelser. Skatterådet fandt ikke denne afgørelse af principiel karakter.

Afgørelsen må forventes at påvirke leasingselskabernes betaling af handlingfee.

Landsskatteretten har i en afgørelse offentliggjort den 7. december 2015 stadfæstet Skatterådets udtalelse.

  1. Teknisk baseret.

  2. Opkræves løbende.

  3. Generelt lavere.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent