BIL

Avancesagerne ankes ikke

Skatteministeriet har netop meddelt Bilbranchen, at prøvesagerne om flytning af avance ikke bliver anket. At sagerne ikke ankes var ventet, og Bilbranchen er på medlemmernes vegne lettet over, at resten af sagerne nu kan afsluttes.

Landsskatterettens afgørelse fra december står dermed fast, og branchen skal fremover styre efter Landsskatterettens begrundelser. Skatteministeriet har meddelt Bilbranchen, at ministeriet nu vil drøfte denne styring med SKAT og branchen. Bilbranchen kvitterer for, at branchen bliver taget med på råd i forhold til den fremtidige proces.

Resten af de påklagede sager behandles
De mange øvrige klagesager i Skatteankestyrelsen vil blive behandlet i overensstemmelse med de retningslinjer, kendelserne i prøvesagerne har udstukket. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Landsskatteretten er pt. på 26 måneder. Bilbranchen vil dog forvente, at der for disse ventende sager er ”spist godt” af sagsbehandlingstiden allerede.

At der er givet medhold til forhandlerne i prøvesagerne er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at udfaldet vil blive det samme i de øvrige sager, som er påklaget. Det kan ikke udelukkes, at SKAT konkret i nogle af sagerne rent faktisk har løftet bevisbyrden for, at der er overflyttet avance.

Mulighed for genoptagelse
Om SKAT vil udsende et egentligt styrsignal om genoptagelse er uvist. Det er Bilbranchens opfattelse – styresignal eller ej -, at andre bilforhandlere, der har modtaget en afgørelse fra SKAT om flytning af avance, herunder afgørelser, som ikke er indbragt for Landsskatteretten, ekstraordinært kan forlange disse afgørelser genoptaget. Fristen for genoptagelse af disse sager er seks måneder efter offentliggørelsen af Landsskatterettens kendelser i prøvesagerne – dvs. fra 27. januar 2017.

Man bør kun anmode om genoptagelse, hvis prøvesagernes udfald vil kunne medføre et andet udfald. Bilbranchen anbefaler, at man beder Bilbranchen eller sin rådgiver om en vurdering heraf, før man eventuelt anmoder om genoptagelse.

Værnsreglen gælder fortsat
Man skal huske, at bestemmelsen i registreringsafgiftsloven om, at SKAT kan tilsidesætte flytning af avance består uændret. Det indebærer bl.a., at udstyr, som er solgt, rent faktisk skal leveres, at priser i slutseddel og faktura skal være overensstemmende, at priser på byttebil, ekstraudstyr og arbejdsydelser skal afspejle markedsprisen. Har man et tilfælde som på den ene eller anden måde ”stikker af” fra markedsprisen eller normal procedure i virksomheden, bør man være i stand til at redegøre herfor.

Hvilke rammer fastlægger Landsskatteretten
Landskatterettens afgørelse efterlader nogle rammer at styre efter. Bevisbyrden for, at der er sket overflytning af avance, er SKATs.

Flytning af avance foreligger, når et nyt køretøj er solgt med negativ eller ingen avance (nul avance) i forhold til forhandlerens indkøbspris og prisnedsættelse ikke er udtryk for konkret forhandling i den isolerede handel, men er betinget af en samlet handel, hvor tillige indgår øvrige elementer, der ikke er afgiftsbelagte, og som indgår i handlen til en pris, der ligger væsentligt over markedsprisen. Prisnedsættelsen må videre ikke konkret kunne forklares med en forretningsmæssig begrundelse.

Det er også et krav for at løfte bevisbyrden, at handlerne af den nye bil og udstyret skal være umiddelbart tidsmæssigt forbundne og i øvrigt betinget af hinanden, således at bilen ikke kan købes til den aftalte pris, medmindre f.eks. udstyret købes til den angivne pris. 

Ved fastsættelse af markedsprisen for udstyr kan SKAT ikke anvende interne priser, vejledende priser samt priser fra en ekstern leverandør. SKAT skal foretage en egentlig sammenligning med øvrige priser i markedet. SKAT skal ved sammenligningen af den konkrete pris med øvrige priser i markedet tage hensyn til, at der tillades et vist prisspænd.

SKAT kan ikke fastsætte et maksimalt beløb for avance på salg af byttebiler hverken engros eller detail. Der skal i hvert enkelt tilfælde foretages en sammenligning med tilsvarende priser og avancer i markedet. SKAT skal dokumentere, at den fakturerede pris for byttebilen ligger væsentligt under markedsprisen. SKAT skal ved sammenligningen af den konkrete pris med øvrige priser i markedet tage hensyn til, at der tillades et vist prisspænd.

Af Landsskatterettens afgørelse udleder Bilbranchen endvidere, at standardprisen ikke er udgangspunktet for vurderingen af, hvorvidt der er flyttet avance, ligesom standardprisen ikke er udtryk for den ”normale” avance på en konkret bil.

Videre er en lære af afgørelsen også, at den blotte konstatering af, at en ny bil er solgt med rabat, mens der er solgt udstyr med avance, så den samlede handel giver overskud, ikke er nok til at løfte bevisbyrden for flyttet avance. En sådan automatikpræget administration af værnsreglen kan ikke praktiseres. Objektive konstateringer, formodninger om køberadfærd og påstand om sammenfaldne interesser mellem køber og sælger var argumenter, som Landsskatteretten heller ikke tog til følge.

Ny kontrolrunde
Skulle der på et tidspunkt blive gennemført en ny kontrolaktion vedrørende flytning af avance, vil Bilbranchen forvente, at branchen vil blive mødt af et anderledes godt rustet SKAT, som vil have indsamlet dokumentation for konkrete markedspriser på udstyr og brugte biler.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold