OPS Analyser

Kun hver tredje virksomhed er tilfreds med kommunernes udbudsproces

En rundspørge fra DI viser, at virksomhederne langt fra er tilfredse med kommunernes udbudsproces. Bedre og tidligere markedsdialog, realistiske tidsfrister og detaljerede udbudsplaner er blandt de værktøjer, der kan forbedre samarbejdet mellem kommunerne og leverandørerne.

På trods af en svag fremgang fra 2021 til 2022 er det fortsat kun omtrent hver tredje virksomhed, der er tilfreds eller meget tilfreds med deres hjemkommunes udbudsprocesser over for private leverandører. Det viser svar fra DI’s årlige undersøgelse af den lokale erhvervsvenlighed i landets kommuner.

Fordelt på landsdele vurderes kommuner vest for Storebælt generelt mere positivt på området. Knap 40 pct. af virksomhederne i Sydjylland og Nordjylland er således tilfredse eller meget tilfredse med deres kommuners udbudsprocesser, mens det kun er tilfældet for 20 pct. af virksomhederne i hovedstadsområdet.

Virksomheder fra vidt forskellige brancher er generelt enige om behovet for bedre udbudsprocesser i kommunerne. Inden for kultur, fritid og anden service samt information og kommunikation er tilfredsheden imidlertid særligt lav. Samtidig bemærkes det, at bygge- og anlægsbranchen er splittet, idet to lige store andele på godt 40 pct. erklærer sig hhv. tilfredse eller utilfredse med de kommunale udbud.

Det er dog værd at understrege, at kommunernes indkøb hos private leverandører ikke er ligeligt fordelt på tværs af brancheområderne. Det er i den forbindelse bemærkelsesværdigt, at virksomheder inden for eksempelvis vikar- og rengøringsbranchen er mere utilfredse end gennemsnittet. Til sammen udgjorde kommunernes indkøb af tjenesteydelser knap 84 mia. kr. i 2020, hvoraf hhv. 1,8 mia. kr. og 1,6 mia. kr. gik til rengøringsydelser og vikarservice.1 Brancher som disse har stor samhandel med kommunerne og dermed en større berøringsflade med, og indsigt i, udbudsprocesserne.

Det er desuden en klar tendens, at de små- og mellemstore virksomheder, der har færre end 50 ansatte, generelt er mindre tilfredse med udbudsprocesserne i landets kommuner. Hvor de større virksomheder ligger på en tilfredshed på omkring 40%, så ligger de mindre virksomheder på en tilfredshed på omkring 30%.

Høje transaktionsomkostninger i forbindelse med udbudsprocesser kan afholde små- og mellemstore virksomheder fra at afgive  tilbud som følge af mangel på administrative ressourcer, hvilket i sidste ende går ud over kvaliteten i kommunernes opgaveløsning. Derfor har det været centralt for DI at styrke SMV’ernes adgang til de offentlige udbud i forbindelse med den seneste revision af udbudsloven.2 Brug af detaljerede udbudsplaner, fleksible udbudsformer med øget markedsdialog og mere realistiske tidsfrister er blandt de tiltag, kommunerne kan tage for at forbedre kvaliteten af udbudsprocessen over for virksomhederne. Det vil give flere virksomheder mulighed for at afgive tilbud, hvorved kommunerne som ordregiver kan sikre sig, at opgaverne løses bedst muligt til prisen.

Sådan har vi gjort

DI’s undersøgelse, Lokal Erhvervsvenlighed 2022, er Danmarks største undersøgelse af erhvervsvenligheden i landets kommuner. Det er 13. år i træk, at DI laver undersøgelsen.

7.948 virksomheder inden for DI’s brancher, blandt andet produktion, byggeri, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har besvaret undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer omkring 295.000 arbejdspladser, hvilket svarer til 15 pct. af den private beskæftigelse. Respondenterne består af DI-medlemmer og ikke-medlemmer inden for hver branche.

Resultaterne er opdelt i ti kategorier, der belyser forskellige centrale områder i de lokale erhvervsvilkår. Denne analyse er baseret på virksomhedernes vurdering af kommunernes udbudsproces (udbudsmateriale, tidsfrister og dialog), som indgår i kategorien Brug af private leverandører.

Bedømmelse af kommunerne

93 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt i undersøgelsen. Ærø, Langeland, Fanø, Læsø og Samsø indgår ikke, da der ikke kan indhentes en tilstrækkelig mængde svar fra virksomheder i disse kommuner. Der indhentes dog svar fra virksomheder på Langeland, Samsø og Ærø som led i dialogen med kommunerne, og disse svar indgår også i denne analyse.

Analysen er omtalt i følgende medier: 

DI Business d. 23. september 2022. 
RENT i Danmark d. 27. september 2022. 
DK Indkøb d. 27. september 2022. 

Noter

  1. SKI (2022). Detaljeret opgørelse over kommunernes indkøb af varer og tjenesteydelser i perioden 2017-2020.
  2. DI (2022). Status for offentlig konkurrence 2021: SMV’erne vinder færre udbud.

Relateret indhold