12.03.24 OPS Gode eksempler

Nyt offentlig-privat samarbejde om vej- og parkopgaver i Svendborg Kommune er kommet godt fra start

Siden april 2023 har Svendborg Kommune samarbejdet med entreprenørvirksomheden Forstas om driften af opgaver på vej- og parkområdet i Svendborg Kommune. Gennem en gensidig forståelse, mål og succeskriterier er det nye samarbejde allerede kommet godt fra start.

Foto: Forstas

Kommunernes økonomi er udfordrede af et voksende udgiftspres og mangel på hænder. Men der er mange gevinster at hente ved at samarbejde og lade private virksomheder løse flere af opgaverne. Det har man gennem mange år gjort i Svendborg Kommune. Her har private leverandører nemlig stået for en lang række af driftsopgaverne på vej- og parkområdet, siden de blev sat i udbud for første gang i 2012.

Bredde og bæredygtighed i opgavesortimentet

Går du en tur i bymidten eller på stranden i Svendborg, vil du med stor sandsynlighed møde en medarbejder fra Forstas, iklædt den velkendte orange arbejdsuniform og i færd med at tømme skraldespande, slå græsset eller opsætte en badevandsanalyse.

I 2022 sendte Svendborg Kommune nemlig en lang række vej- og parkopgaver i genudbud og kontrakten blev vundet af Forstas. Entreprenørvirksomheden har siden april 2023 varetaget den grønne drift, service og vedligehold af offentlige arealer i kommunen.

”Vi varetager en bred vifte af opgaver. Fra tømning af affaldskurve, ukrudtsbekæmpelse og vedligeholdelse af badestrande og 850 km offentlig vej til snerydning og saltning i vintermånederne,” fortæller Martin Bertelsen, driftsdirektør i Forstas.   

De underkriterier, der blev anvendt i udbuddet var pris, kvalitet og organisering samt bæredygtighed, vægtet med hhv. 50, 35 og 15 pct.

”Kontrakten blev tildelt den tilbudsgiver, der kunne afgive det økonomisk mest fordelagtige tilbud, i form af det bedste forhold mellem pris og kvalitet,” fortæller Poul-Ivan Ikkala, afdelingsleder i Miljø og Teknik, Svendborg Kommune. ”Som noget nyt i forbindelse med dette seneste udbud, lagde vi også vægt på bæredygtighed og klima.”

Der indgik tre delkriterier i vurderingen af bæredygtighed og klima i tilbuddet. Først og fremmest blev leverandøren bedt om at redegøre for virksomhedens strategi for bæredygtighed, grøn omstilling og CO2 indenfor de ydelser, som udbuddet vedrørte. Desuden skulle tilbudsgiveren redegøre for, hvordan den løbende og daglige opgaveløsning ville blive planlagt og udført med en bæredygtig og klimaneutral vækst. Som det tredje delkriterie skulle tilbudsgiveren redegøre for, hvordan virksomheden løbende ville følge op klimatiltagene gennem løbende måling, opgørelse og rapportering af klimaaftrykket.

Mange fordele ved en konkurrenceudsættelse

I Svendborg Kommune har man oplevet en række fordele ved at sætte vej- og parkopgaverne i udbud og lade en privat leverandør stå for driften.

”Helt overordnet får man gennemgået og registreret alle de opgaver, som kommunen er forpligtet på at drifte og vedligeholde og der bliver sat pris på alting. Dét at få opgaverne klart defineret og at blive bevidst om omkostningerne giver en væsentlig økonomisk gevinst for kommunen,” forklarer Poul-Ivan Ikkala. 

”Derudover er der nogle økonomiske gevinster, hvis tilbudsgiver har mulighed for at køre stordrift i en anden skala end Svendborg Kommune selv ville have haft mulighed for. Og så er der nogle kvalitetsmæssige gevinster, da leverandørerne kommer med noget faglig viden og man har mulighed for at blive hinandens sparringspartnere,” forklarer han endvidere.   

Samarbejdet er kommet godt fra start

Både i Svendborg Kommune og hos Forstas prioriterer man netop sparringen og det gode samarbejde højt. Så selvom Forstas kun har løst vej- og parkopgaverne for Svendborg i knap et år, er samarbejdet allerede kommet godt fra start.

”Det gode samarbejde er helt afgørende for en succesfuld daglig drift,” siger Poul-Ivan Ikkala og fortsætter: ”samarbejdet med Forstas er jo stadig forholdsvist nyt, og der er derfor lagt stor energi i at få samarbejdet godt startet op, fra begge parters side. Vi prioriterede også et godt samarbejde om driftsaftalen med vores tidligere leverandør. Det var noget vi også lykkedes med i fællesskab dengang.”

For at skabe de bedste forudsætninger for et godt samarbejde, har Svendborg Kommune bl.a. indgået en samarbejdsaftale med Forstas, der supplerer driftskontrakten. Aftalen fungerer som et styreredskab i det daglige samarbejde og er derfor et fast punkt på drifts- og styregruppemødernes dagsorden. Den indeholder en række mål og succeskritierier for samarbejdet, som begge parter er blevet enige om og som, efter gensidig aftale, kan tilpasses under kontraktperioden.

Hos Forstas er man også positive, ikke mindst over fremtidsudsigterne i samarbejdet: ”Vi har i fællesskab fået opbygget en relation, der bygger på en gensidig forståelse for hinanden,” siger Martin Bertelsen. ”Vi har derfor også store forventninger til det fremtidige samarbejde.”

Relateret indhold