Foto: Colourbox

23.11.23 DI Byggeri Nyheder

Når vinden ødelægger eller forsinker entreprisen

Hvordan står du som entreprenør, hvis vinden skaber ødelæggelser og/eller forsinker dit arbejde?

Hvem bærer risikoen ved skader som følge af vinden?

Hvis vinden (f.eks. en storm) laver skade på dit arbejde, herunder på materialerne til brug herfor, rejser spørgsmålet sig, om det er dig eller din bygherre, der skal betale for udbedringen.

Udgangspunktet er, at du som entreprenør – indtil aflevering har fundet sted – har risikoen for skader på arbejdet som følge af vinden.

Risikoen er dog til en vis grad afløftet i AB-dokumenterne (f.eks. AB 92 eller AB 18), idet bygherren, hvor et AB-dokument er aftalt mellem parterne, efter omstændighederne er forpligtet til at tegne en stormskadeforsikring. Offentlig bygherre kan dog kræve sig stillet som selvforsikret.

Har entreprenøren ret til tidsfristforlængelse og forsinkelseserstatning?

Som entreprenør vil du kunne have ret til tidsfristforlængelse, hvis vinden på byggepladsen må siges at have været usædvanlig, dvs. at vinden er forekommet i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn. Se f.eks. AB 18 § 39, stk. 1, litra d.

Om dette er tilfældet vil altid bero på en konkret vurdering, og her vil man ofte indhente statistisk data fra DMI.

Selvom vinden har været usædvanlig, vil du dog kun have ret til tidsfristforlængelse, hvis du samtidig kan bevise, at de pågældende vindforhold rent faktisk også har medført forsinkelse med en aftalt termin. Med andre ord skal der være årsagssammenhæng.

Mener du som entreprenør, at du har ret til tidsfristforlængelse, er det meget vigtigt, at du gør bygherren opmærksom herpå (reklamation). Dette kan f.eks. gøres på et byggemøde, hvor du også får det ført til referat. Se f.eks. AB 18 § 39, stk. 1.

Husk, at hvis der i aftalen med bygherren er aftalt vejrligsspilddage, kan du ikke få tidsfristforlængelse i det omfang, forsinkelsen kan rummes af disse dage.

Husk også, at man som entreprenør ikke har ret til erstatning for omkostningerne ved forsinkelse, der skyldes, at vinden har været usædvanlig, og du må således selv betale eventuelle udgifter ved forlænget byggetid, herunder eksempelvis meromkostninger til indleje af maskiner m.m. Se. f.eks. AB 18 § 43, stk. 3.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning på telefon 3377 3760.

Relateret indhold