04.09.23 DI Byggeri Nyheder

Forskellen på dagbod og forsinkelseserstatning?

Det ses ikke sjældent, at entreprenøren bliver mødt af et krav fra bygherren på betaling af enten dagbod eller erstatning i anledning af entreprenørens ansvarspådragende forsinkelse. Læs her mere om forskellen på dagbod og forsinkelseserstatning.

Entreprenørens ansvar ved forsinkelse

Er entreprenøren i forsinkelse med en aftalt termin (navnlig afleveringsterminen), og har entreprenøren ikke samtidig ret til tidsfristforlængelse (f.eks. efter AB 18 § 39), er forsinkelsen ansvarspådragende for entreprenøren.

Ved en sådan ansvarspådragende forsinkelse vil bygherren kunne være berettiget til enten dagbod (hvis aftalt) eller forsinkelseserstatning – men ikke begge dele!

Dagbod

En dagbod er udtryk for en standardiseret tabsopgørelse, der normalt er fastsat til et bestemt beløb eller en promille af entreprisesummen ekskl. moms for hver arbejdsdag, som entreprenøren er i ansvarspådragende forsinkelse.

Det er en nødvendig forudsætning for at kunne gøre et dagbodskrav gældende, at der er indgået en klar aftale mellem parterne om dagbod. Desuden skal der – før dagbod kommer på tale – være en række yderligere betingelser opfyldt, herunder betingelsen om, at bygherren i rimelig tid efter, at bygherren er blevet bekendt med, at den dagbodsbelagte frist vil blive overskredet, har meddelt, at bygherren vil kræve dagbod og fra hvilket tidspunkt (reklamation). Se nærmere f.eks. AB 18 § 40, stk. 4.

Er dagbod ikke aftalt mellem parterne, er bygherren henvist til i stedet at rejse et forsinkelseserstatningskrav mod entreprenøren.

Dagbod adskiller sig navnlig fra forsinkelseserstatning derved, at bygherren ved et dagbodskrav ikke skal dokumentere, at forsinkelsen har medført et tab, herunder størrelsen herpå. Bygherrens dagbodskrav kan derfor være større eller mindre end det faktisk lidte tab.

Forsinkelseserstatning

I modsætning til dagbod opgøres bygherrens forsinkelseserstatningskrav efter dansk rets almindelige regler. Det betyder, at bygherren – hvor entreprenøren er i ansvarspådragende forsinkelse – kan gøre krav på sit dokumenterbare tab som følge af forsinkelsen.

Udfordringen med forsinkelseserstatning kan være,  at det ikke altid er lige til for bygherren at opgøre og dokumentere sit tab, herunder at tabet skyldes entreprenørens forsinkelse. Omvendt har bygherren – hvor bevisbyrden er løftet – ret til at få dækket sit fulde tab.

Kontakt

Har du spørgsmål til denne nyhed eller brug for juridisk sparring i øvrigt, er du som service- og branchemedlem i DI Byggeri velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning på telefon 3377 3760.

Relateret indhold