14.11.18 DI Service Cases

Konkurrence giver Greve mere effektiv plejecenterdrift

Greve Kommune har gennem længere tid benyttet sig aktivt af konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsområdet med nye løsninger og effektiviseringsgevinster til følge.

I Greve Kommune har man konkurrenceudsat personlig pleje, praktisk hjælp, delegeret sygepleje og hverdagsrehabilitering. Derudover har man solid erfaring med udlicitering på plejecenterområdet, hvor Forenede Care siden 2012 har stået for driften på plejecentret Langagergård. I Greves egen erfaringsopsamling fra 2014 fremgår det konkret, at konkurrenceudsættelsen foreløbig giver budgetlagte gevinster på 12,7 mio. kr. fra budget 2016 og frem. Desuden finder Greve, at samarbejdet med de private leverandører fremmer nytænkningen og dermed danner grobund for nye løsninger.

På baggrund af de positive erfaringer med konkurrenceudsættelse valgte Greve Kommune i 2015 at udbyde driften af endnu et af kommunens plejecentre. Denne gang var det kommunen selv, der vandt opgaven, men det betyder ikke, at Greve Kommune vil undlade at genudbyde opgaven, når perioden er udløbet. Det skyldes, at konkurrencen med private leverandører har givet incitament og erfaringsgrundlag til at udvikle driften af plejecentret.

Erfaringen fra Greve er endnu et eksempel på, at der er betydelige gevinster ved at sende serviceopgaver i konkurrence. Det er ikke blot udliciteringen, men selve konkurrencesituationen med de private leverandører, der skaber grundlag for udvikling af bedre løsninger. Kort sagt kan kommunerne med fordel benchmarke sig med det private marked for at undersøge, om opgaverne kan løses bedre og billigere.

Vi arbejder løbende på at sikre en optimal udnyttelse af kommunens ressourcer, der giver borgerne mest mulig kvalitet for pengene. I den forbindelse er konkurrenceudsættelse et nyttigt redskab, der giver os et sammenligneligt grundlag for valget mellem udlicitering eller egen fortsat opgaveudførelse. Borgmester Pernille Beckmann, Greve Kommune

Relateret indhold