Spørgsmål og svar om udstationering af chauffører

Her kan du finde spørgsmål og svar om de nye regler for aflønning af udenlandske chauffører, der udfører cabotagekørsel med bus eller lastbil i Danmark eller vejdelen af en kombineret transport.

DI Transport har udarbejdet en række spørgsmål og svar om de nye regler for udstationering af chauffører i Danmark:

 

1. Hvordan skal tidspunktet for start og slut for afregning af dansk timeløn fastlægges?

Svar:

Tidspunkter følger hvor cabotageturen starter dvs. tidspunktet for overdragelse af varerne til den udenlandske vognmand i henhold til fragtbrevet, og slutter når varerne er afleveret.

2. Skal der betales dansk løn af hvileperioder, f.eks. daglige hvil?

Svar:

Nej. Der skal betales dansk løn af arbejdstiden i forbindelse med en cabotagetur. Hviletid er i henhold til reglerne om køre- og hviletid defineret som fritid, som chaufføren selv kan råde over.

3. Skal der betales dansk løn, når chaufføren går på ”andet arbejde” jf. regler om tachograf?

Svar:

Der skal betales løn fra cabotageturen starter dvs. tidspunktet for overdragelse af varerne til den udenlandske vognmand i henhold til fragtbrevet, og slutter når varerne er afleveret. Som udgangspunkt skal der betales løn for den kørsel der foretages. Andet foreliggende arbejde som ikke omfattes af kørslen med godset, falder ikke under bestemmelserne for aflønning med minimumssats.

4. Hvordan skal lønnen fremgå, af den udenlandske chaufførs lønseddel?

svar:

Det skal af chaufførens lønseddel eller anden løndokumentation være muligt at beregne hvad den gennemsnitlige timepris har været for kørsel i Danmark. Det vil sige, at der skal fremgå, hvor mange timer der er kørt og til hvilken timesats. Det kan f.eks. være x antal timers cabotagekørsel i Danmark af (timesats) DKR. i timen.

5. Må timesatsen på lønsedlen fremgå i udenlandsk valuta, f.eks. Euro?

svar:

ja, det står udenlandske vognmandsvirksomheder frit for, hvilken valuta lønnen opgøres i.

6. Hvis chaufføren får fast månedsløn, er det så tilstrækkeligt, hvis der på lønsedlen, står hvor stor en andel, der er udbetalt for cabotagekørsel i Danmark, f.eks. fastmånedsløn 2.000 euro. Heraf x timers cabotagekørsel i DK til (timesats) i timen?

svar:

Ja. Det skal dog fremgå tydeligt, hvad der er aflønnet efter for kørsel i Danmark.

7. Hvis chaufføren får fast skattefrit udstationeringstillæg, er det så tilstrækkelige, hvis der på lønsedlen, står hvor stor en andel, der er udbetalt for cabotagekørsel i Danmark, f.eks. udstationeringstillæg: 1.000 euro. Heraf x timers cabotagekørsel i DK til (timesats) i timen?

svar:

Ja. Det skal dog fremgå tydeligt hvad der er aflønnet efter for kørsel i Danmark.

8. Er selvstændige vognmænd/selvkørende vognmænd omfattet af kravet om dansk løn?

svar:

Nej, selvstændige er ikke omfattede af loven om lønkrav og anmeldelsespligten omfatter derfor ikke selvstændigt erhvervsdrivende uden ansatte.

9. Kan fragtbreve bruges som dokumentation i stedet for arbejdstidssedler for hvor lang tid, der er udført cabotagekørsel?

svar:

ja, Som klart bevis anses skriftlig dokumentation enten i papirform eller i elektronisk form, der indeholder alle de oplysninger, som fremgår af cabotageforordningens (1072/2009) artikel 8, stk. 3, litra a-g, og som fremstår læseligt.

10. Kan køre- hviletidsdata bruges som dokumentation i stedet for arbejdstidssedler for hvor lang tid, der er udført cabotagekørsel?

svar:

ja hvis de sammenholdes med fragtbrevene, der dokumenterer, at der er udført cabotagekørsel.

11. Hvor lang tid har chaufføren/vognmanden til at fremskaffe dokumentation?

Svar:

Klart bevis for den indgående internationale transport og for hver efterfølgende cabotagekørsel skal foreligge ved standsningen af køretøjet og forevises for kontrolmyndighederne på forlangende. Herved forstås i praksis, at beviset skal kunne fremvises inden for en rimelig tid efter politiets standsning af køretøjet og senest ved afslutningen af kontrollen.

Derimod kræves ikke, at beviset kan forevises umiddelbart efter standsningen af køretøjet, og chaufføren skal således gives mulighed for at fremskaffe beviset, fx elektronisk. Digital/elektronisk fremsendelse af dokumentation i løbet af kontrollen accepteres således, medmindre dette medfører en væsentlig forsinkelse af politiets kontrol.

12. Hvilke dokumenter skal chaufføren fremvise i forbindelse med politiets vejsidekontroller?

svar:

Følgende dokumentation for overholdelse af aflønningskravet skal være umiddelbart tilgængelig for kontrol, når et køretøj standses i Danmark:

– Dokumentation for anmeldelse i registret,

– Ansættelseskontrakt,

– Lønsedler for perioder, hvor chaufføren inden for det seneste år har udført kombineret transport, buscabotagekørsel eller cabotagekørsel med gods, hvis motorkøretøjets eller vogntogets samlede tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg, hvor metoden for udregning af løn for den kombinerede transport eller cabotagekørsel fremgår, eller anden dokumentation, der viser de samme oplysninger, og

– Arbejdstidsopgørelser for chaufføren for samme perioder som lønsedlerne eller anden dokumentation, der viser de samme oplysninger.

Dokumentationen skal være udfærdiget på dansk eller engelsk, og kunne fremskaffes på originalsproget, hvis der er tale om en oversættelse.

13. Hvad skal chaufføren forevise, hvis han ikke tidligere har udført cabotagekørsel i Danmark?

svar:

Hvis chaufføren ikke har udført cabotagekørsel eller vejdelen af en kombineret transport inden for det seneste år, så skal han alene forevise kvittering for korrekt anmeldelse i Register for udenlandsk transportkørsel i Danmark.                                

14. Skal chaufføren fremvise lønsedler og timesedler for en måned, hvor han ikke har udført cabotagekørsel?

svar:

Nej, der skal kun fremlægges dokumentation der dækker de perioder, hvor der er udført cabotagekørsel eller vejdelen af en kombineret transport.

15. Skal chaufføren fremvise lønsedler og timesedler fra 2020?

svar:

Nej, der skal kun fremlægges dokumentation, der dækker de perioder, hvor loven er trådt i kraft, dvs. 1. januar 2021 og fremad, og hvor der er udført cabotagekørsel eller vejdelen af en kombineret transport.

16. Er internationale transporter omfattet af krav om registrering og fremvise dokumentation?

Svar:

International transportkørsel er ikke omfattet af aflønningskravet, og dermed ikke pålagt at skulle dokumentere aflønning eller anmeldelsespligt. En chauffør, der udfører international transport er ikke omfattet af krav om registrering eller kravene om at medbringe dokumentation for tidligere udførte cabotageture.