ATL

Belæsning

Personer eller gods må ikke være anbragt på en sådan måde, at føreren ikke har frit udsyn og tilstrækkelig mulighed for at manøvrere køretøjet. Gods skal anbringes, så tegngivning, påbudte lygter og nummerplade ikke skjules.

Afmærkning af gods

Ved transport af gods, som rækker mere end 1 m ud over køretøjets forreste eller bagerste punkt, skal godset være afmærket. Det samme er tilfældet, hvis godset rækker mere end 15 cm ud over køretøjets side.

Afmærkningen skal foretages med en hvid cylinderformet genstand med mindst 2 røde reflekterende striber, samt have en højde på mindst 30 cm og en diameter på mindst 10 cm. I lygtetændingstiden skal godset endvidere være mærket med rødt lys bagud og hvidt lys forud.

Anbringelse af gods

Gods skal også være anbragt, så det ikke er til fare for personer eller medfører skade på ejendom. Det må endvidere ikke kunne slæbe eller falde af på vejbanen, forårsage forstyrrende støvdannelser, vanskeliggøre færdslen eller medføre unødig støj.

Fastgørelse og håndtering af farligt gods

Hvis det er relevant, skal køretøjet eller containeren forsynes med anordninger, der gør det lettere at fastgøre og håndtere det farlige gods. Kolli, der indeholder farlige stoffer, eller uemballeret farlige genstande, skal fastgøres i køretøjet eller containeren med egnede midler (f. eks. fastgørelsesremme, glidelamelplader og regulerbare beslag), så de ikke kan forskubbe sig under kørslen og vælte eller blive beskadiget. 

Når farligt gods transporteres sammen med andet gods, skal alt gods fastgøres sikkert eller emballeres i køretøjerne eller containeren for at forhindre udslip af farligt gods. Man kan også forhindre, at kolliene kan forskubbe sig ved at fylde evt. overskydende plads med udfyldningsmateriale eller ved blokering og afstivning. 

Hvis kolliene fastgøres ved sammenbinding eller med remme, må disse ikke strammes så meget, at kolliene beskadiges eller deformeres.

Kolli må ikke stables, medmindre de er konstrueret til det. Ved pålæsning af kolli af forskellig konstruktion, der er beregnet til stabling, skal der tages hensyn til, om de kan stables sammen. Om nødvendigt skal de ved hjælp af lastbærende anordninger sikres, at stablede kolli ikke kan beskadige kolliet nedenunder.

 

Kravene i dette punkt anses for at være opfyldt, hvis lasten er fastgjort i overensstemmelse med standarden EN 12195-1:2010.

Overlæsbestemmelser

Rigspolitiet meddelte, at der pr. 1. juni 2014 trådte nye regler i kraft vedrørende kontrol med køretøjers akseltryk og totalvægt. Der henvises til vedhæftede cirkulæreskrivelse nr. 9275 af 6. maj 2014 om kontrol med køretøjers akseltryk og totalvægt. Samtidig ophæves cirkulæreskrivelse nr. 9054 af 30. januar 2014. Særligt bemærkes, at det følger af cirkulæreskrivelsen, at der pr. 1. juni 2014 rejses tiltale, når den tilladte totalvægt for et køretøj eller et vogntog med en tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg overskrides med mere end 6,0 pct. Selvom overskridelsen ikke udgør 6,0 pct. af den tilladte totalvægt, rejses tiltale endvidere, hvis den tilladte totalvægt overskrides med mere end 2.000 kg. Det bemærkes endvidere, at hvis overskridelsen af den tilladte totalvægt i sådanne tilfælde er på mere end 6,0 pct. eller mere end 2.000 kg, vil politiet i forbindelse med en kontrol kunne tilbageholde køretøjet, indtil forholdene er bragt i orden, jf. færdselslovens § 120 a, stk. 1, nr. 2.

 

Gå til cirkulærbeskrivelse nr. 9275 af 6. maj 2014

Passagerer

Der må ikke tages passagerer med i et sådan antal, at der kan opstå fare for dem selv eller andre.  Passagererne må heller ikke være anbragt på en sådan måde, at der kan opstå fare.

Regler om den faktiske totalvægt

1) for motordrevet køretøj med to aksler: 18.000 kg,

2) for motordrevet køretøj med tre aksler: 24.000 kg, dog 26.000 kg, hvis køretøjets drivaksel har tvillingmonterede dæk og vejvenlig affjedring, eller ingen af køretøjets akseltryk overstiger 9.500 kg. For ledbus dog 28.000 kg,

3) for motordrevet køretøj med fire eller flere aksler: 32.000 kg, såfremt de to forreste aksler er styrende og afstanden mellem køretøjets forreste og bageste aksel er 5,00 m eller mere. For andre motordrevne køretøjer med fire eller flere aksler dog 29.500 kg, og for ledbus 34.000 kg,

4) for påhængsvogn og påhængsredskab til bil, undtagen påhængsredskab med hovedbolt, med tre eller flere aksler: 24.000 kg,

5) for påhængsvogn og påhængsredskab til bil, undtagen påhængsredskab med hovedbolt, med fire eller flere aksler, hvoraf de to forreste er styrende og med en afstand på under 1,80 m: 30.000 kg,

6) for påhængskøretøj til motorcykel: 150 kg,

7) for vogntog med syv eller flere aksler og bestående af bil med registreringspligtigt påhængskøretøj: 56.000 kg,

8) for vogntog med seks aksler bestående af bil med registreringspligtigt påhængskøretøj: 50.000 kg, og 9) for andre vogntog: 44.000 kg.

Vægt og akseltryk

Transportministeren fastsætter bestemmelser om største tilladte akseltryk og totalvægt for køretøjer både i belæsset som ubelæsset stand.

Tilladt akseltryk, tilladt belastning og tilladt totalvægt må ikke overstige det af køretøjsfabrikanten garanterede, teknisk tilladte.

På motordrevet køretøj med hjul, der er forsynet med dæk (luftgummiringe), må akseltrykket ikke overstige 10.000 kg. Motordrevet køretøj, hvor drivakslen er forsynet med tvillingemonterede dæk og vejvenlig affjedring, må dog have et drivakseltryk, der ikke overstiger 11.500 kg.

Vil du vide mere?

Find mere information om belæsning på følgende sider

ADR Bestemmelser Bestemmelser om køretøjer Europæiske retningslinjer Færdselsloven
Morten Arnskov Bøjesen

Morten Arnskov Bøjesen

Chefkonsulent

Claus Turn Jensen

Claus Turn Jensen

Chefkonsulent

Rune Noack

Rune Noack

Transportpolitisk chef

Relateret indhold