Fotokredit: Getty Images

27.11.23 DI Bilbranchen Nyheder

Finanslov: Bundfradraget for 2023 på elbiler fastholdes i 2024 og 2025

Et bredt flertal står bag en finanslovsaftale, som bl.a. Indeholder godt nyt til elbilkøberne.

Bilbranchen har opfordret politikerne til at holde afgiften på elbiler i ro for at sikre flest muligt elbiler på de danske veje. Forslaget har – i hvert fald på den korte bane - fundet vej til dagens finanslovsaftale, som sender et klart signal om, at partierne støtter den fortsatte grønne omstilling af bilparken.

I aftaleteksten om finansloven for 2024 står der:

Forhøjelse af bundfradrag for elbiler
Aftalepartierne er enige om at forhøje bundfradraget i registreringsafgiften for nulemissionsbiler, så bundfradraget ikke falder fra 2023 og frem til 2025.

Der afsættes 50 mio. kr. i 2024 og 150 mio. kr. i 2025 til at finansiere det skønnede mindreprovenu (skønnes at svar til at bundfradraget med ca. 3.000 kr. i 2024 og ca. 5.500 kr. i 2025 i forhold til nugældende regler).

Forslaget forventes at kunne implementeres pr. 1. februar 2024.”

På nuværende tidspunkt foreligger der ikke yderligere om forslaget. DI Bilbranchen arbejder naturligvis på yderligere information om de nærmere detaljer i forslaget, herunder om det bliver med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2024. Det kan alt efter tidspunkt for ikrafttræden og virkning blive en fordel for kunder, der har købt elbil eller køber elbil til levering i januar 2024, at vente med at få bilen registreret og leveret i februar 2024.

Det ser dermed ud til, at forslaget vil medføre mindre afgift og dermed billigere elbiler fra februar 2024 end forudsat i loven og de købsaftaler, der allerede er indgået til levering i 2024. Der bliver derfor formentlig ikke behov for overgangsordninger.

De fleste almindelige betingelser til de slutsedler, som anvendes i branchen, har en bestemmelse om, at såfremt der efter slutsedlens underskrift sker ændringer i lovbestemte købsafgifter vedrørende det solgte, skal kontantprisen reguleres tilsvarende op eller ned. DI Bilbranchen anbefaler, at de almindelige betingelser også har følgende bestemmelse: ”Såfremt der i slutsedlen er anført forhandlerrabat, skal købsafgiftens del heraf reguleres tilsvarende som ovenfor anført.”

DI Bilbranchen anbefaler

DI Bilbranchen anbefaler endvidere, at der i købsaftaler om elbiler til levering i 2024, der fra i dag måtte basere sig på bundfradragets niveau for 2023, indsættes et forbehold for de endelige detaljer omkring ikrafttræden. På slutsedlens forside kan der tages følgende forbehold, som bør fremhæves:

BILENS SAMLEDE PRIS OG DEN OPLYSTE AFGIFT I SLUTSEDLEN ER IKKE ENDELIG. Registreringsafgiftens andel af bilens samlede pris er beregnet efter forslag om finanslov for 2024. Hvis forslaget ikke vedtages, hvis forslaget justeres eller hvis køber ønsker bilen leveret før finanslovens ikrafttræden og/eller virkning STIGER AFGIFTEN PR. 1/1/2024 som fastsat i Lov nr. 203 af 13-02-2021 og afgiftens andel af købesummen reguleres automatisk i overensstemmelse hermed. Det betyder, at køber skal afholde omkostningerne til afgiftsstigningen.

DI Bilbranchen følger op med information om forslaget hurtigst muligt.

Thomas Møller Sørensen

Thomas Møller Sørensen

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3383
  • Mobil +45 2684 3014
  • E-mail tms@di.dk

Relateret indhold