Foto: Colourbox

18.01.24 DI Bilbranchen Nyheder

EU: Rådet og Parlamentet indgår aftale om CO2-mål for lastbiler, busser og trailere

Den foreløbige aftale sigter mod at reducere CO2-udledningen i transportsektoren yderligere samt introducere nye mål for 2030, 2035 og 2040.

Forslaget skal fremme en stigende andel af nulemissionskøretøjer i EU’s flåde af tunge køretøjer samtidig med, at man sikrer innovationen i sektoren, ligesom dens konkurrenceevne bevares og forbedres. Aftalen er foreløbig indtil den formelt vedtages af begge institutioner.

Omfanget af reguleringen
Aftalens parter blev enige om at udvide omfanget af reguleringen, således at (næsten) alle nye tunge køretøjer med certificerede CO2-udledninger er underlagt emissionsreduktionsmålene – herunder mindre lastbiler, bybusser, turistbusser og trailere.

Undtagelser fra CO2-reduktionsmålene vil kun gælde for:
- Småproducenter af køretøjer anvendt til f.eks. minedrift, skovbrug og landbrug.
- Forsvarets og brandvæsnets køretøjer.
- Køretøjer til brug i civilbeskyttelse, offentlig orden og sundhedspleje.

Den foreløbige aftale udvider også reguleringens anvendelsesområde til at omfatte mere fagspecifikke erhvervskøretøjer, f.eks. skraldebiler eller betonblandere, fra 2035. Derudover vil Kommissionen analysere muligheden for at inkludere mindre lastbiler under fem ton.

Nye reduktionsmål for sektoren
I overensstemmelse med EU’s klimamål for 2030 og fremefter fastholdt Rådet og Parlamentet de reduktionsmål, som Kommissionen fremlagde i sit forslag for 2030 (45 pct.), 2035 (65 pct.) og 2040 (90 pct.) – som var udover 2025-målet på 15 pct., som allerede er fastsat i den nuværende regulering. Målene vil gælde for lastbiler og busser over 7,5 ton. 

Lovgiverne blev ligeledes enige om at fastsætte målene for trailere til 7,5 pct. og for sættevogne til 10 pct. De indfører også definitionen ‘e-trailere’ for at skabe juridisk klarhed og kunne tilpasse den eksisterende regulering, så den bedre understøtter innovationen inden for denne trailertype, da den har potentiale til at reducere den overordnede CO2-udledning fra trailere.

Nulemissionsmål for bybusser
Det foreslåede ændringsforslag introducerer også et 100 pct. nulemissionsmål for bybusser inden 2035 og fastsætter et mellemliggende mål på 90 pct. inden 2030. Parterne blev enige om at undtage turistbusser fra dette mål og placere denne type tunge køretøjer under de generelle mål for busser.

Næste skridt
Den foreløbige aftale vil nu blive indsendt til medlemsstaternes repræsentanter inden for Rådet og til Parlamentets miljøudvalg for godkendelse. Hvis ændringerne godkendes, skal teksten herefter formelt vedtages af begge institutioner før den kan træde i kraft. Effektiviteten og indvirkningen af den ændrede regulering er sat til at blive gennemgået af Kommissionen i 2027.

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3302
  • Mobil +45 4141 7791
  • E-mail klhh@di.dk

Relateret indhold