OPS Analyser

Kommunerne kan høste betydelige gevinster ved at lade virksomheder stå for vej og park

Kommunernes brug af private leverandører til vej- og park-opgaver er på det laveste niveau i seks år. Hvis flere kommuner løftede det offentligt-private samarbejde på området, svarende til de ti bedste, kan der frigives mere end 500 mio. kr. i de kommunale budgetter.

De seneste år har kommunerne gradvist hjemtaget en større del af opgaverne på vej- og park-området, som bl.a. består af vejarbejde og vedligehold af grønne arealer. I 2022 anvendte kommunerne 11,4 mia. kr. på vej og park, hvoraf 43 pct. af opgaverne blev udført af private virksomheder. Det er det laveste niveau i seks år. 

Faldet på 1,8 procentpoint fra 2021 til 2022 svarer til, at opgaver for 202,5 mio. kr. ikke længere blev udført af private virksomheder.

Det samlede gennemsnit dækker dog over markante forskelle kommunerne imellem. Fx har Holstebro kommune i langt overvejende grad overladt opgaverne til private aktører, som i 2022 løste 86 pct. af alle vej- og park-opgaver i kommunen. Mens andre kommuner primært har valgt in house-løsninger, hvor mindre end 20 pct. af opgaverne løses via et samarbejde med private aktører. Mange kommuner ligger derfor langt fra best practice på området, som DI har fastsat til 74,1 pct. i 2022.1

Hvis alle kommuner løftede andelen af vej- og parkopgaver, som blev løst i samarbejde med private leverandører, til best practice (74,1 pct.), ville opgaver for yderligere 3,5 mia. kr. blive konkurrenceudsat.

På baggrund af en række studier, rapporter og konkrete eksempler2 3  vurderer DI, at et øget samarbejde mellem kommunerne og de private virksomheder på vej- og parkområdet rummer potentiale for kvalitative og økonomiske gevinster svarende til 10-15 pct. af driftsudgifterne, bl.a. som følge af konkurrence, ny teknologi, stordriftsfordele mv. Lægger man en forventet økonomisk gevinst på 10-15 pct. til grund, kan et løft til best practice således frigive i størrelsesordenen 350-530 mio. kr. i de kommunale budgetter.

De midt- og vestjyske kommuner formår i gennemsnit at konkurrenceudsætte mere end 53 pct. af vej- og parkområdet og er dermed den landsdel, hvor omfanget af offentlig-privat samarbejde er størst. Omvendt løses blot en tredjedel af vej- og park-opgaverne i samspil med private virksomheder blandt kommunerne i hovedstadsområdet.

En ny rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser desuden, at den endelige pris reduceres som en konsekvens af antallet af afgivne tilbud i det enkelte udbud.  Gevinsterne for ordregiverne hænger således sammen med konkurrencesituationen på markedet.

Betragter man de seneste års udbud på vej- og parkområdet, tegner sig netop et billede af et velfungerende og konkurrencepræget privat marked, hvor der typisk er minimum to tilbud pr. udbud.

Konkurrencen kan således danne grundlag for lavere omkostninger, højere kvalitet og mere bæredygtige løsninger alt afhængigt af hvilke krav og tildelingskriterier, der anvendes i udbuddene. Dette viser sig også i nyere konkrete eksempler, herunder fra Greve Kommune4 og Holstebro Kommune.5

Metode

Vej- og parkområdet
Analysen er baseret på DI Byggeris opgørelse af, hvilke driftsopgaver, der hører under vej- og parkområdet. Der er tale om udvalgte funktioner inden for hovedkonto 0 og 2, som omhandler hhv. byudvikling, trafik og infrastruktur. For et indblik i hvilke konti og underkonti, der præcist omfattes af analysen, henvises der til DI Byggeris tekniske notat

Best practice for vej- og parkområdet
Dansk Industri definerer generelt Best Practice som gennemsnittet af de 10 kommuner, der inden for hver hovedkonto har den højeste andel af offentlig-privat samarbejde.6 Da opgaverne inden for vej- og parkområdet fordeler sig på tværs af hovedkonto 0 og 2, er Best Practice i denne analyse defineret som gennemsnittet af de 10 kommuner, der har den højeste andel af offentlig-privat samarbejde på tværs af de konti, der indgår i ovennævnte definition på vej- og parkområdet.

Privat Leverandør Indikator
Omfanget af kommunernes samarbejde med private virksomheder opgøres i denne analyse ved Privat Leverandør Indikatoren (PLI), som er defineret af Sundheds- og Indenrigsministeriet. Indikatoren beskriver andelen af kommunale opgaver, som løses af private leverandører i forhold til den samlede mængde udbudsegnede opgaver. I den konkrete analyse er Privat Leverandør Indikatoren beregnet med fokus på ovenstående definition af vej- og parkområdet. Det skal bemærkes, at kommunens egne vundne bud ikke indgår i indikatoren, da disse ikke opgøres på funktionsniveau. Ved denne opgørelsesmetode er det derfor ikke muligt at tage højde for, at enkelte kommuner kan have udbudt opgaver på vej- og parkområdet, som de selv har vundet via kontrolbud. I disse tilfælde vil kommunerne have en højere grad af konkurrenceudsættelse på området, end hvad der fremgår af analysen.

Besparelse på 10-15 pct. af driftsudgifterne
DI vurderer på baggrund af flere forskningsartikler og rapporter fra bl.a. Qvartz, EffektDoku og Udbudsportalen, at kommunerne kan opnå en bruttogevinst på 10-15 pct. af udgifterne ved at konkurrenceudsætte driftsopgaver, der ikke tidligere har været konkurrenceudsat.7

Gennemgang af specifikke udbud på vej- og parkområdet
Opgørelsen over antallet af tilbud pr. udbud på vej- og parkområdet er baseret på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udbudsdatabase, der indeholder kvalitetssikrede oplysninger om alle udbud i Danmark siden 2017. I analysen fokuseres på udvalgte CPV-koder for udbud, der kan henføres til vej- og parkområdet. Disse fremgår af bilag 1.

Analysen er omtalt i Licitationen d. 25. august 2023. Læs artiklen her.

Noter

  1. 1. Baseret på det simple gennemsnit af de ti kommuner, der konkurrenceudsætter flest opgaver på området. Læs mere om definitionen på best practice i metodeafsnittet.
  2. DI (2021). Dokumentation for potentiale ved konkurrenceudsættelse.
  3. Læs mere i metodeafsnittet.
  4. Greve Kommune (2023). Greve Kommune sparer CO2 på udearealer.
  5. DI (2023). Holstebro Kommune kan snart fejre sølvbryllup med privat virksomhed på vej- og parkområdet.
  6. DI (2021). Metode i DI’s potentialeberegninger.
  7. DI (2021). Dokumentation for potentiale ved konkurrenceudsættelse.

Bilag 1: CPV-koder på vej- og parkområdet

CPV

Opgave

90620000

Snerydning

90510000

Bortskaffelse og behandling af affald

90520000

Tjenesteydelser i forbindelse med radioaktivt, giftigt, medicinsk og farligt affald

90630000

Isrydning

90640000

Rensning og tømning af nedløbsbrønde

90680000

Rengøring af strande

90918000

Rengøring af affaldsbeholdere

90911000

 Rengøring af boliger, bygninger og vinduer

90911300

Vinduespudsning

90610000

 Gaderengøring og -fejning

45231100

Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger

45233140

Vejarbejder

45233141

Vejvedligeholdelse

45233142

Reparation af veje

45233160

Stier og andre skærvebelagte overflader

45233290

 Installation af vejtavler

45236200

Jord- og belægningsarbejde i forbindelse med fritidsanlæg

45236210

Jord- og belægningsarbejde i forbindelse med legepladser

45236230

Jord- og belægningsarbejde i forbindelse med haver

45236250

Jord- og belægningsarbejde i forbindelse med parker

77310000

Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder

77311000

Vedligeholdelse af have- og parkanlæg

77312000

Fjernelse af ukrudt

77312100

Ukrudtsbekæmpelse

77313000

 Vedligeholdelse af parker

77314000

 Vedligeholdelse af arealer

77320000

 Vedligeholdelse af sportsarealer

77340000

Træbeskæring og hækkeklipning

Bilag 2: Samlet oversigt over kommunernes brug af private leverandører på vej- og parkområdet, opgjort efter landsdele

Kommune og landsdele

PLI på vej- og park-området i 2021 (pct.)

PLI på vej- og park-området i 2022 (pct.)

Mulig gevinst ved løft til best practice

Fyn

50,5

47,4

 

Middelfart

41,6

32,5

 kr                  4.167.043

Assens

52,2

43,8

 kr                  3.335.984

Faaborg-Midtfyn

53,9

52,6

 kr                  2.632.216

Kerteminde

38,8

36,6

 kr                  3.023.730

Nyborg

46,0

40,9

 kr                  2.977.360

Odense

77,9

71,9

 kr                  1.227.959

Svendborg

65,9

67,8

 kr                  1.035.918

Nordfyn

70,3

63,6

 kr                  1.167.301

Langeland

22,2

27,0

 kr                  1.944.090

Ærø

36,0

37,3

 kr                     858.994

Hovedstaden

31,5

29,4

 

København

31,9

30,5

 kr               73.718.976

Frederiksberg

42,6

41,9

 kr                  8.300.720

Ballerup

49,1

42,5

 kr                  4.468.064

Brøndby

27,5

20,2

 kr                  4.699.033

Dragør

19,1

24,2

 kr                  2.698.811

Gentofte

32,4

29,8

 kr               14.350.890

Gladsaxe

41,3

39,7

 kr                  8.697.480

Glostrup

24,3

28,8

 kr                  4.857.129

Herlev

39,4

36,2

 kr                  4.045.428

Albertslund

22,0

19,9

 kr                  8.631.942

Hvidovre

23,4

19,0

 kr               11.776.381

Høje-Taastrup

41,7

35,8

 kr                  7.649.512

Lyngby-Taarbæk

31,5

29,8

 kr                  7.133.358

Rødovre

17,7

16,5

 kr                  9.432.319

Ishøj

42,8

31,2

 kr                  5.493.416

Tårnby

16,7

14,9

 kr                  9.507.471

Vallensbæk

32,6

38,8

 kr                  2.514.933

Bornholms Regionskommune

27,4

21,2

 kr                  9.108.138

Midt- og Vestjylland

50,2

53,6

 

Herning

50,5

45,3

 kr                  7.127.787

Holstebro

88,6

86,3

 -

Lemvig

57,0

60,2

 kr                  1.081.663

Struer

37,4

38,5

 kr                  2.230.231

Ikast-Brande

34,5

62,4

 kr                  1.965.533

Ringkøbing-Skjern

36,2

42,9

 kr                  7.740.858

Skive

54,7

52,9

 kr                  4.377.052

Viborg

42,5

40,1

 kr                  9.399.559

Nordjylland

40,7

39,0

 

Morsø

27,8

24,4

 kr                  2.343.034

Thisted

40,8

42,1

 kr                  3.295.892

Brønderslev

33,5

36,9

 kr                  4.343.841

Frederikshavn

55,9

57,6

 kr                  3.067.243

Vesthimmerlands

49,5

54,0

 kr                  2.418.382

Læsø

34,4

27,7

 kr                     530.451

Rebild

36,7

35,1

 kr                  2.559.901

Mariagerfjord

41,8

42,5

 kr                  3.879.158

Jammerbugt

39,7

40,0

 kr                  4.496.069

Aalborg

40,6

36,0

 kr               17.618.545

Hjørring

47,1

32,3

 kr                  7.794.643

Nordsjælland

50,4

47,8

 

Allerød

44,4

40,8

 kr                  1.594.611

Fredensborg

24,8

21,9

 kr                  5.364.298

Furesø

26,5

26,6

 kr                  7.699.900

Helsingør

72,0

65,7

 kr                  1.686.409

Hillerød

76,3

77,8

 

Hørsholm

27,1

22,1

 kr                  4.672.009

Rudersdal

39,8

38,3

 kr                  7.420.915

Egedal

44,1

41,0

 kr                  4.193.768

Frederikssund

82,3

78,2

 -

Halsnæs

39,8

40,5

 kr                  2.161.774

Gribskov

77,1

73,4

 kr                     113.750

Sjælland og Lolland-Falster

49,3

48,5

 

Greve

84,1

80,3

 -

Køge

53,9

56,4

 kr                  3.655.258

Roskilde

46,0

45,6

 kr               10.521.173

Solrød

62,5

64,1

 kr                     627.787

Odsherred

71,3

67,3

 kr                     586.697

Holbæk

55,7

59,2

 kr                  1.591.908

Faxe

38,3

34,8

 kr                  3.417.224

Kalundborg

62,0

61,2

 kr                  1.064.342

Ringsted

43,8

40,9

 kr                  3.475.026

Slagelse

46,6

36,9

 kr                  9.686.314

Stevns

40,0

51,0

 kr                  1.999.027

Sorø

34,1

36,7

 kr                  1.570.148

Lejre

28,2

23,1

 kr                  3.047.394

Lolland

33,2

33,5

 kr                  6.192.340

Næstved

45,9

45,8

 kr                  6.498.275

Guldborgsund

41,3

36,5

 kr                  6.192.205

Vordingborg

51,7

51,0

 kr                  2.897.647

Sydjylland

49,4

46,4

 

Haderslev

30,2

27,9

 kr               11.469.792

Billund

40,9

39,5

 kr                  3.727.373

Sønderborg

36,0

32,5

 kr                  6.613.683

Tønder

66,3

60,4

 kr                  3.365.439

Esbjerg

46,7

44,8

 kr               10.250.876

Fanø

49,0

44,5

 kr                     474.965

Varde

42,1

40,2

 kr                  5.135.456

Vejen

55,1

52,2

 kr                  3.049.435

Aabenraa

66,9

65,2

 kr                  1.688.728

Fredericia

41,8

36,5

 kr                  4.751.230

Kolding

56,7

54,2

 kr                  6.313.185

Vejle

60,5

58,1

 kr                  5.600.503

Østjylland

45,8

45,2

 

Horsens

45,8

47,9

 kr                  9.578.001

Syddjurs

27,0

26,5

 kr                  9.351.074

Norddjurs

39,6

39,4

 kr                  3.568.452

Favrskov

69,2

72,7

 kr                     141.191

Odder

51,8

48,1

 kr                  1.756.811

Randers

47,2

43,2

 kr                  6.922.012

Silkeborg

42,7

46,5

 kr                  6.277.291

Samsø

45,9

38,4

 kr                     276.092

Skanderborg

46,1

47,9

 kr                  3.158.544

Aarhus

42,6

41,0

 kr               22.987.513

Hedensted

45,5

46,1

 kr                  3.220.848

Anm: Landsdelenes gennemsnit er uvægtet. Den samlede gevinst pr. landsdel er en sum af de enkelte kommuners gevinstpotentiale..
Kilde: Sundheds- og Indenrigsministeriet, Danmarks Statistik og DI-beregninger

                      

Relateret indhold