25.04.24 DI Byggeri Nyheder

Hvor lang tid er entreprenøren bundet af sit tilbud?

Et afgivet tilbud er bindende for entreprenøren. Hvor lang tid, entreprenøren er bundet, afhænger imidlertid af, om der for tilbuddet er fastsat en acceptfrist og hvis ikke, om tilbuddet er afgivet skriftligt eller mundtligt.

AB-STANDARDVILKÅR

Parterne i en entrepriseaftale ønsker ofte, at et AB-standardvilkår (f.eks. AB 18 eller ABT 18) skal danne rammerne for parternes aftale.

I AB 18 (og AB 92) fremgår, at entreprenøren er bundet af sit tilbud i 20 arbejdsdage, mens fristen i ABT 18 (og ABT 93) er 40 arbejdsdage.

Acceptfristen i AB-standardaftalevilkårene gælder ikke, hvis bygherren i sit udbudsmateriale eller entreprenøren i sit tilbud har fastsat en anden acceptfrist. I så fald er det denne anden frist, der er gældende.

UDBUDSREGLERNE

Offentlige indkøb af bygge- og anlægsarbejder er omfattet af udbudsreglerne.

For udbud omfattet af udbudsreglerne gælder som udgangspunkt, at entreprenøren er bundet af sit tilbud i 40 arbejdsdage. Dette følger af tilbudsloven § 3, stk. 2, som imidlertid også finder anvendelse ved udbud efter  udbudsloven og forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Acceptfristen på 40 arbejdsdage gælder dog ikke, hvis bygherren har angivet en anden acceptfrist i udbudsmaterialet. Danner f.eks. AB 18 rammerne for bygherrens udbud, vil det derfor angiveligt være den heri angivne frist på 20 arbejdsdage, der er gældende, medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet.

Se yderligere om udbudsreglernes anvendelsesområde her.

Husk i øvrigt, at ved udbud omfattet af udbudsreglerne, vil det udgøre et forbehold, hvis entreprenøren i sit tilbud til ordregiver/bygherre fastsætter en anden acceptfrist end den, der gældende i udbuddet.

AFTALELOVEN

I de situationer, hvor der ikke er fastsat en bestemt acceptfrist for entreprenørens tilbud, rejser spørgsmålet sig, hvor lang tid entreprenøren så er bundet af sit tilbud? Svaret må findes i aftaleloven.

Aftaleloven skelner i den forbindelse mellem, om tilbuddet er afgivet mundtligt eller skriftligt.

For tilbud, der er afgivet mundtligt (uden acceptfrist), gælder, at tilbuddet skal accepteres ”straks”. Det vil det sige, at bygherren skal svares med det samme, eller dog inden samtalen afbrydes, eller parterne går over til et andet samtaleemne.

Hvor entreprenøren afgiver et skriftligt tilbud (uden acceptfrist), vil entreprenøren være bundet af tilbuddet i rimelig tid. Hvad rimelig tid er, må afgøres ud fra en konkret vurdering af tilbuddets omfang og kompleksitet.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til denne nyhed, eller har du brug for juridisk sparring i øvrigt, er du som service- og branchemedlem i DI Byggeri velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning på telefon 3377 3760.

Relateret indhold