5 gode råd til at arbejde strategisk med ESG og bæredygtighed

Strategisk arbejde med ESG og bæredygtighed i virksomheden, er en forudsætning for, at det kan lede til øget konkurrencekraft.

I første fase af projekt ”ESG i Værdikæder” har vi gjort os en række erfaringer omkring arbejdet med det kommende EU-direktiv, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Derfor har vi samlet fem gode råd til, hvordan din virksomhed kan bruge direktivets metoder og analyser til at arbejde strategisk med ESG og bæredygtighed.

1. ESG og bæredygtighed skal forankres hos ledelsen

Bliver din virksomhed omfattet af det nye rapporteringsdirektiv indenfor de kommende år? Hvis  I er mere end 250 fuldtidsansatte og tilhører regnskabsklasse C (stor), så er svaret ja. Det vil også betyde, at virksomhedens bestyrelse i fremtiden blive holdt ansvarlig for dens ESG-rapportering. Dette ansvar er i sig selv et godt argument for, at både bestyrelsen og ledelsen bør interessere sig for virksomhedens arbejde med ESG og bæredygtighed, og tilmed tage opgaven alvorligt.

Men det er ikke kun vigtigt at forankre ESG og bæredygtighed i toppen, fordi det er dem, som i fremtiden vil blive holdt ansvarlig for virksomhedens rapportering på området. Opbakning fra virksomhedens ledelse er nemlig vigtig for at kunne integrere ESG i både strategi- og beslutningsprocesser. Derudover er den afgørende for at sikre en effektiv implementering og prioritering af ESG-initiativer, tilstrækkelige ressourcer, samt klart definerede ansvarsområder og rollefordelinger.

Tag ledelse på ESG

Hvis du vil høre om et konkret eksempel på, hvordan du tager handling på arbejdet med ESG, så kan du se eller gense LEDER:BOX – Tag ledelse på ESG (danskindustri.dk). Her fortæller Mekoprint om, hvordan de konkret arbejder med ESG.

2. Involvér de rigtige kollegaer i arbejdet med ESG og bæredygtighed

Forankring hos ledelsen er afgørende for at mobilisere organisationen, så de rette personer i en virksomhed prioriterer ESG-arbejdet, herunder udarbejdelsen af virksomhedens dobbelt væsentlighedsanalyse.

En dobbelt væsentlighedsanalyse definerer hvilke ESG-områder, din virksomhed bør arbejde med og rapportere på. Her er det først og fremmest vigtigt at danne sig et overblik over, hvilke medarbejdere der kan bidrage til at skabe det bedste helhedsbillede af virksomheden. Selvom det er vigtigt at have en holistisk tilgang til arbejdet med dobbelt væsentlighed, er det også afgørende for analysens kvalitet, at involvere interne specialister. Disse kan nemlig i høj grad kan være med til at identificere, hvilke ESG-områder der er mest relevante for netop din virksomhed. Her kan I som virksomhed evt. stille jer selv spørgsmålene:

Hvilken medarbejder kender til virksomhedens klimamæssige påvirkning ifm. dens produktion?

Hvem ved hvorvidt virksomheden forholder sig til sociale forhold hos dens underleverandører ifm. indkøbsprocesser?

Det kan være svært at identificere og udpege de rette kollegaer til arbejdet med dobbelt væsentlighed. Derfor har projektet ESG i Værdikæder udviklet en guide til, hvilke roller du med fordel kan involvere i arbejdet. Du skal dog være opmærksom på, at guiden tager udgangspunkt i de typiske roller i produktionsvirksomheder.

Publikationer

Hvem skal involveres?

Download

3. Brug virksomhedens dobbelt væsentlighedsanalyse som et værktøj til effektiv risikostyring

Involvering af de rigtige personer ifm. udarbejdelsen af virksomhedens dobbelt væsentlighedsanalyse, skaber de bedste forudsætninger for en retvisende analyse. En retvisende analyse er selvfølgelig en forudsætning for, at den med fordel kan bruges som et værktøj til at sikre en effektiv risikostyring.

En dobbelt væsentlighedsanalyse har nemlig den fordel, at den både kombinerer indvirkningsvæsentlighed (hvordan virksomhedens aktiviteter påvirker mennesker og miljø i dens omverden) og finansiel væsentlighed (hvordan disse aktiviteter kan påvirke  virksomheden finansielt).

Som et led i udarbejdelsen af analysen skal perspektiver fra virksomhedens interessenter også inkluderes. Dette kunne f.eks. være investorer, kunder, forbrugere eller andre organisationer i civilsamfundet. Involvering af interessenter og deres perspektiver, kan styrke og danne grundlag for vigtig dialog, som giver virksomheden gode mulighed for, at holde sig assurer med sin omverden.

I én samlet analyse får man altså et holistisk overblik over, hvor virksomheden kan øge sine positive indvirkninger på mennesker og miljø, samtidig med at den opnår økonomiske fordele. Med andre ord hjælper dobbelt væsentlighedsanalysen med at identificere strategiske indsatsområder, som kan forbedre virksomhedens ESG-performance gennem konkret arbejde med bæredygtig omstilling, og på samme tid fungere som et effektivt værktøj til risikostyring.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om dobbelt væsentlighed kan du se eller gense webinaret ESG i Værdikæder - Dyk ned i dobbelt væsentlighed i værdikæden (danskindustri.dk). Her vil du møde fagpersoner fra Dansk Industri og Rambøll og få indblik i CG Jensens arbejde med dobbelt væsentlighed i værdikæden.

4. Sørg for at forankre arbejdet med ESG og bæredygtighed på tværs af virksomheden

Når virksomhedens dobbelte væsentlighedsanalyse er gennemført, og de prioriterede ESG-områder er identificeret, bør virksomhedens ledelse og bestyrelse præsenteres for emnerne. Dette er nødvendigt for at de rette ESG-områder kan forankres i virksomhedens strategi og strategiske beslutningsprocesser.

Udarbejdelsen af virksomhedens dobbelte væsentlighedsanalyse kan bruges som katalysator til at sikre en bred intern forankring af arbejdet med ESG og bæredygtighed. Som tidligere nævnt, er det vigtigt at involvere medarbejdere med den rette viden ifm. udarbejdelse af virksomhedens dobbelt væsentlighedsanalyse. Men du kan med fordel også involvere forskellige medarbejdere og ledere på tværs af virksomhedens forretningsområder.

Hvis et bredt udsnit af virksomhedens medarbejdere har bidraget til udarbejdelsen af dobbelt væsentlighedsanalysen, vil de (alt andet lige) være mere tilbøjelige til at engagere sig og tage ejerskab over arbejdet med ESG og bæredygtighed, når det skal implementeres i deres forretningsområder og den daglige drift.

5. Arbejd kontinuerligt med ESG og bæredygtighed

Arbejdet med ESG og bæredygtighed er ikke en enkeltstående opgave, der kan afsluttes efter I har udarbejdet jeres dobbelt væsentlighedsanalyse og udgivet jeres årsrapport.

Hvis I som virksomhed er omfattet af CSRD, skal I genbesøge og opdatere jeres dobbelte væsentlighedsanalyse årligt. Dog bør I bruge resultaterne fra analysen løbende, da arbejdet med bæredygtighed er en kontinuerlig proces, der kræver vedvarende engagement og handling.

Hvis virksomheden arbejder strategisk og kontinuerligt med ESG og bæredygtighed kan den opnå en række fordele. Disse kan bl.a. omfatte forbedret risikostyring, øget kunde- og medarbejdertilfredshed, en styrket relation til interessenter i virksomhedens omverdenen, bedre banklån, tiltrækning af investorer, og ikke mindst en forbedret omdømme- og brændværdi. Der er altså mange gode grunde til at arbejde strategisk med ESG og bæredygtighed, da netop disse fordele kan lede til en øget konkurrencekraft hos virksomheden.

I takt med at projektet ESG i Værdikæder bevæger sig ind i fase to, vil vi udarbejde lignende råd til, hvordan man som SMV kan arbejde strategisk med ESG og bæredygtighed.

Relateret indhold