Vi rådgiver dig

Årsregnskabsloven og CSRD

Med CSRD øger EU kravene til rapportering om bæredygtighed.

De nye øgede krav vil gælde for alle børsnoterede virksomheder samt andre store virksomheder med mere end 250 ansatte.

Kravene implementeres i perioden fra 2024 – 2026 og erstatter de krav, som årsregnskabsloven i øjeblikket stiller til rapportering om bæredygtighed.

Bæredygtighedsrapportering

Fremover skal alle store virksomheder udarbejde en særskilt rapport om bæredygtighed, der skal omfatte miljø og klima, sociale forhold, samt virksomhedsledelse. Rapporteringen skal indgå som en del af ledelsesberetningen i årsrapporten.

CSRD fastsætter de helt overordnede krav til rapporteringen. Disse krav indarbejdes i årsrapportloven i løbet af foråret 2024.

CSRD fastslår desuden, at de detaljerede rapporteringskrav fastsættes i European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

ESRS standarderne gælder i Danmark, når de er vedtaget i EU. De skal derfor ikke indarbejdes i årsregnskabsloven. Læs mere om ESRS-standarderne her. [link til siden med ESRS’er]

Hvad indgår i de nye krav?

CSRD stiller krav til, at bæredygtighedsrapporteringen omfatter en beskrivelse af virksomhedens bæredygtighedsstrategi, samt af de væsentligste påvirkninger, risici og muligheder indenfor klima, miljø, sociale forhold og ledelse (ESG).

Det er et krav, at rapporteringen omfatter både det der er væsentligt for virksomheden selv og i dens værdikæde.

Med de nye standarder kommer der således et øget fokus på værdikæder. De nye lovkrav vil derfor også indirekte ramme mindre virksomheder, der ikke er omfattet af lovgivningen, fordi de store virksomheder får behov for at indhente oplysninger fra deres kunder og leverandører på tværs af værdikæden. Hvad skal du gøre som SMV'er?

Læs mere om de overordnede krav til ESRS 1 og 2.

Hvem skal rapportere?

For store børsnoterede virksomheder med flere end 500 ansatte gælder de nye krav fra regnskabsåret 2024.

For børsnoterede og ikke-børsnoterede virksomheder med flere end 250 ansatte (C stor virksomhed) gælder kravene fra regnskabsåret 2025, mens børsnoterede virksomheder med færre end 250 ansatte skal efterleve kravene fra regnskabsåret 2026 (dog undtaget mikrovirksomheder).

Der er særlige krav til rapporteringen for koncerner med aktiviteter i EU og hvor moderselskabet ligger udenfor EU.

Hvilke virksomheder er i regnskabsklasse C-stor?

Virksomhederne indplaceres i regnskabsklasser afhængig af deres størrelser.

En virksomhed indgår i regnskabsklasse C-stor, når den i 2 på hinanden følgende regnskabsår overstiger 2 af nedenstående 3 størrelsesgrænser:

  • En balancesum på 156 mio. kr.
  • En nettoomsætning på 313 mio. kr.
  • Et gennemsnit antal heltidsbeskæftigede på 250.

EU har i efteråret 2023 vedtaget at øge størrelsesgrænserne for balancesummen og nettoomsætningen. De nye grænser afhænger af valutakursen, men vil udgøre:

  • En balancesum på ca. 200 mio. kr.
  • En nettoomsætning ca. 400 mio. kr.
  • Et gennemsnit antal heltidsbeskæftigede fastholdes uændret på 250

De nye grænser forventes indarbejdes i årsregnskabsloven med effekt fra 1. januar 2024. Dette er muligt selv om ændringen af årsregnskabsloven først vedtages i foråret 2024. De ny grænser vil derfor få betydning for hvor mange virksomheder, der omfattes af de kommende krav til rapportering om bæredygtighed.

Ledelsens ansvar for bæredygtighedsrapporten

Jeres bæredygtighedsrapport skal indgå som en integreret del af årsrapporten. Jeres bestyrelse og direktion har derfor det samme ansvar for bæredygtighedsrapporten, som de har for resten af årsrapporten.

Revisors erklæring

Jeres revisor skal gennemgå bæredygtighedsrapporten, og afgiver en erklæring med ”begrænset sikkerhed” om den. Dette er en mindre grad af sikkerhed end ved en revision af årsregnskabet. Der vil derfor være to forskellige erklæringer på bæredygtighedsrapporten og på årsregnskabet, selv om de begge indgår i årsrapporten.

På sigt forventer EU Kommissionen af øge kravene, så bæredygtighedsrapporten skal revideres på samme måde som årsregnskabet bliver revideret.

Hvem kan afgive revisor erklæring?

De enkelte medlemsstater kan beslutte om erklæringen på bæredygtighedsrapporten kun kan afgives af den revisor, der også reviderer årsrapporten, eller om den også kan afgives af andre revisorer eller uafhængige rådgivere.

Det forventes, at det i Danmark bliver muligt at anvende enten den revisor, der er valgt til at revidere årsrapporten, eller en anden godkendt revisor. Uafhængig rådgivere forventes ikke at kunne afgive erklæringer på bæredygtighedsrapporter i Danmark.

Det endelige krav bliver vedtaget, når CSRD’s krav indarbejdes i årsregnskabsloven og revisorloven i foråret 2024.

Tina Aggerholm

Tina Aggerholm

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3633
  • Mobil +45 2219 1383
  • E-mail tiag@di.dk

Relateret indhold