14.03.24 AKT Nyheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i AKT 2024 med endelig dagsorden

I henhold til vedtægternes § 13, stk. 2 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik den 22. marts 2024. Se den endelige dagsorden, og hent årsrapport 2023.

I henhold til vedtægternes § 13, stk. 2 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik

Fredag den 22. marts 2024, kl. 11.00
på Munkebjerg Hotel
Munkebjergvej 125,
7100 Vejle

med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om virksomheden i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag, jf. vedtægterne § 13, stk. 3
  a. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægter – udvidelse af bestyrelsen og ændring af tegningsregler
  b. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægter – kønsneutrale betegnelser
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af formand
 8. Valg af revisorer og revisorsuppleant, jf. vedtægternes § 18
 9. Eventuelt

Ved afstemning om vedtægtsændringer kræves til vedtagelse af forslaget 3/4 af de afgivne stemmer, jf. § 15, stk. 4, i vedtægterne. Ved alle andre afstemninger afgøres de fremsatte forslag ved simple stemmeflertal ud af de afgivne stemmer, jf. § 15, stk. 5, i vedtægterne.

Ved afstemning på generalforsamlingen har hver medlemsvirksomhed stemmetal i forhold til den indberettede lønsum i det forudgående kalenderår (kontingentgrundlag) med 1 stemme pr. påbegyndt 1 mio. kr. i beregnet årlig lønsum. Intet medlem kan have mere end 75 stemmer, jf. § 15, stk. 1, i vedtægterne.

Ethvert medlem kan lade sig repræsentere ved et andet medlem, når der foreligger skriftligt fuldmagt. Intet medlem kan dog have mere end 5 fuldmagter, jf. § 15, stk. 2, i vedtægterne.

Bilag

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024 med endelig dagsorden

Årsrapport 2023

Årsberetning 2023-2024

Punkt 5a – Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægter – Udvidelse af bestyrelsen og ændring af tegningsregel

Punkt 5b - Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægter – Kønsneutrale betegnelser

Fuldmagt

Med venlig hilsen

Ib Gregers Boers

Formand

Maria Wejendorp

Maria Wejendorp

Teamleder

 • Direkte +45 3377 3415
 • Mobil +45 6140 0300
 • E-mail mawe@di.dk