AKT

Vedtægter

De gældende vedtægter for AKT blev vedtaget den 7. maj 2015.

Navn, hjemsted og formål

§ 1. Navn

Foreningens navn er Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik, i det følgende kaldet AKT.

§ 2. Hjemstad

Hjemsted for Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik er Københavns Kommune.

§ 3. Formål

Foreningens formål er: at samle de virksomheder der er interesserede i arbejdsforholdene vedrørende kollektiv trafik.at varetage medlemmernes arbejdsgiverpolitiske interesser med henblik på at styrke medlemmernes vilkår for udøvelse af virksomhed at varetage medlemmernes fælles faglige interesser i alle spørgsmål vedrørende løn- og arbejdsforhold. Dette sker bl.a. ved:

  • at føre forhandlinger og afslutte kollektive overenskomster med lønmodtagerorganisationer
  • at yde medlemmerne bistand under uoverensstemmelser vedrørende løn- og arbejdsforhold
  • at yde medlemmerne rådgivning og service vedrørende ansættelses- og arbejdsmarkedsforhold
  • at medvirke til, at tvistigheder mellem arbejdsgivere og lønmodtagere så vidt muligt undgås eller dog søges bilagt på fredelig måde uden arbejdsstandsninger
  • at støtte medlemmer økonomisk i ekstraordinære situationer, herunder som følge af arbejdskonflikter
  • at yde bistand til fremme af medlemmernes erhvervsmæssige vilkår.

AKT's Organisatoriske tilhørsforhold

§ 4. DI og DA

Stk. 1. Foreningen er en medlemsforening under DI.

Alle foreningens medlemmer skal være medlem af eller associeret til DI.

Foreningen og dens medlemmer er underkastet de for DI til enhver tid gældende vedtægter og de af DI's valgte ledelse fastsatte politikker og retningslinjer. Foreningens medlemmer er herunder forpligtet til at efterleve bestemmelserne om loyalitet under arbejdskonflikter, jf. bestemmelserne i DI's vedtægter, § 5 stk. 4, 5 og 6.

Stk. 2. Som følge af medlemskabet af DI er AKT og foreningens medlemmer samtidig omfattet af den arbejdsgiverpolitiske fællesvirksomhed, som DA er udtryk for og er således pligtig til at overholde DA´s love, beslutninger, pålæg m.v.

Stk. 3. Bestyrelsen kan indmelde AKT i en forening, der arbejder på at fremme medlemmernes erhvervsmæssige vilkår.

§ 5. DIs hjælpefonde

AKT og dens medlemsvirksomheder er via medlemskabet af DI omfattet af DIs hjælpefonde og er underkastet de for disse fonde til enhver tid gældende regler.

Medlemsskab

§ 6. Medlemsskab

Stk. 1. Som medlemmer af foreningen kan optages enhver virksomhed der beskæftiger sig med kollektiv personbefordring eller hvis aktiviteter eller øvrige forhold kan sidestilles hermed.

Stk. 2. Anmodning om optagelse fremsættes skriftligt over for foreningens bestyrelse, der tager beslutning om optagelse med ¾ stemmers flertal på førstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 3. Opnår ansøgeren ikke det til optagelsen tilstrækkeligt antal stemmer, kan ansøgeren forlange spørgsmålet afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling, hvor optagelsen kan besluttes med ¾ majoritet af de afgivne stemmer.

§ 7. Beregningsgrundlag kontingent

Kontingent til AKT og DI beregnes på grundlag af den løn, der af medlemsvirksomheden er udbetalt til arbejdere og funktionærer i det sidste kalenderår. Disse udtryk forstås, således som de til enhver tid måtte være defineret i DA´s vedtægter og regulativ.

§ 8. Kontingentets størrelse

Stk. 1. Det årlige kontingent til AKT udgør for det kommende regnskabsår den på den seneste afholdte generalforsamling besluttede procentsats (i 2014 0,02 %) af lønsummen, jf. § 7. Generalforsamlingen fastsætter samtidig et årligt minimumskontingent (i 2014 kr. 2.800,00).

Stk. 2. Endvidere betales kontingent til DI. Heri er indeholdt kontingent til DA og evt. til DIs hjælpefond.

§ 9. Opkrævning af kontingent

Stk. 1. Kontingentet, jf. § 8 opkræves i 4 årlige rater. Kontingentet skal være indbetalt inden udgangen af kvartalets midterste måned. Efter dette tidspunkt kan beregnes en strafrente på 1,5 pct. for hver påbegyndt måned, indtil betaling sker. Alle inkassoomkostninger, herunder ved retslig inkasso, påhviler restanterne.

Stk. 2. Aktivitetsændringer imellem medlemsvirksomheder organiseret indenfor AKT som følge af licitationsresultater kan medføre ændring i kontingentbetaling med virkning fra førstkommende kvartal efter ændringen, såfremt nettoændringen vedrører en lønsum på over 1 mio. kr. Overdrageren sender en skriftlig anmodning til AKT’s sekretariat med oplysning om den erhvervende virksomhed og datoen for overdragelse. Den skriftlige anmodning skal være sekretariatet i hænde senest 2 måneder før forventet overdragelse, og ændringen skal være bekræftet af erhververen, såfremt ændringen skal have virkning fra førstkommende kvartal efter ændringen.

Stk. 3. Kontingentet opkræves af DI.

§ 10. Medlemsforhold - pligter

Stk. 1. Ved optagelse som medlem forpligter virksomheden sig til:

at overholde foreningens love

at overholde foreningens indgåede kollektive overenskomster og afgørelser ved fagretlig behandling

at drage omsorg for, at enhver overenskomststridig arbejdsnedlæggelse straks indberettes til foreningens sekretariat

samt

at afholde sig fra at optage forhandling med modstående lønmodtagerorganisationer uden foreningens medvirken

Stk. 2. Medlemmet er endvidere forpligtet til at indberette ændringer i virksomhedens forhold, der vedrører AKT til foreningen.

§ 11. Udmeldelse - slettelse

Stk. 1. Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt til en 1. juli med 6 måneders varsel. Udmeldelse kan ske efter ansøgning med øjeblikkelig virkning fra tidspunktet for ophør af kørsel på baggrund af bortfald af kørselskontrakt efter licitation m.v. En sådan ansøgning skal være AKT’s sekretariat i hænde hurtigst muligt og senest 2 måneder før ophør af kørsel. Udtrædelse kan dog ikke finde sted under en arbejdskonflikt.

Stk. 2. Intet medlem kan udmelde sig af foreningen, før der er hengået mindst 2 år, efter at det har modtaget erstatning fra DIs faglige hjælpefond eller fra Dansk Arbejdsgiverforenings reservefond. I øvrigt er Dansk Arbejdsgiverforenings vedtægter § 55 gældende.

Stk. 3. Slettelse af et medlem kan ske, når bestyrelsen skønner, at betingelserne for at vedblive at være medlem af AKT ikke længere er til stede. Disse betingelser kan f.eks. være relateret til at virksomheden er under tvangsakkord eller konkursbehandling eller at medlemsvirksomheden er i restance med kontingent for to kvartaler, der efter skriftlig rykkere ikke er betalt. Genoptagelse kan ske, hvis bestyrelsen skønner, at betingelserne for medlemskab er reetableret.

Stk. 4. Et medlems slettelse fritager ikke den pågældende for forpligtelser med hensyn til betaling af skyldigt medlemsbidrag samt øvrige økonomiske forpligtelser indtil udgangen af det kvartal, i hvilken slettelsen har fundet sted.

Stk. 5. Udmeldelse eller slettelse af foreningen giver ikke i noget tilfælde den udtrædende krav på betaling af nogen del af foreningens midler.

Stk. 6. Der skal ske udtrædelse af AKT, når medlemsforholdet eller associeringsforholdet til DI ophører. Udtrædelsen regnes fra samme tidspunkt som udtrædelsen af DI.

§ 12. Eksklusion

Stk. 1. Såfremt et medlem gør sig skyldig i grove eller gentagne overtrædelser af foreningens, DIs eller DA’s vedtægter eller bestemmelser som følge heraf, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende som medlem med øjeblikkelig virkning.

Stk. 2. Et ekskluderet medlem kan forlange at få taget spørgsmålet om eksklusion op på førstkommende ordinære generalforsamling, der kan tilsidesætte eksklusionen med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

Generalforsamling

§ 13. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden for tidsrummet 1. februar til 31. maj. Den skal indkaldes skriftligt eller elektronisk til medlemmerne med mindst 4 ugers varsel. Samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen skal medfølge en foreløbig dagsorden.

Stk. 3. Forslag der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før datoen for generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. På dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal optages følgende punkter:

Valg af dirigent Beretning om virksomheden i det forløbne år Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Fastsættelse af kontingent Behandling af indkomne forslag, jf. stk. 3 Valg af bestyrelse Valg af formand Valg af revisorer og revisorsuppleant, jf. § 18 Eventuelt

Senest en uge før generalforsamlingens afholdelse udsendes endelig dagsorden.

Stk. 5. Formanden vælges af generalforsamlingen ud af den kreds af personer, der er valgt til bestyrelsen.

Stk. 6. Om det passerede på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 14. Ekstraordniær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når den finder det nødvendigt. Indkaldelse sker med varsel efter reglerne i § 13.

Stk. 2. Endvidere skal indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling ske, når mindst 1/3 af medlemsvirksomhederne skriftligt begærer dette og ledsager begæringen med en angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal i dette tilfælde indkaldes med mindst 2 ugers varsel og skal være afholdt senest 4 uger efter, at den skriftlige begæring er kommet bestyrelsen i hænde.

§ 15. Afstemningsregler

Stk. 1. Ved afstemning på generalforsamlinger i foreningen har hvert medlem stemmetal i forhold til den indberettede lønsum i det forudgående kalenderår (kontingentgrundlag) med

1 stemme pr. påbegyndt 1.000.000,00 kr. i beregnet årlig lønsum.

Intet medlem kan have mere end 75 stemmer.

Såfremt et medlem forud for generalforsamlingen har fået reduceret sit kontingentgrundlag efter bestemmelsen i § 9, stk. 2, danner dette i stedet grundlag for fastsættelse af medlemmets stemmetal.

Stk. 2. Ethvert medlem kan lade sig repræsentere ved et andet medlem, når der foreligger skriftlig fuldmagt. Intet medlem kan dog have mere end 5 fuldmagter.

Stk. 3. Ved afstemninger om forslag vedrørende etablering af arbejdsstandsning eller afslutning af en sådan, udmeldelse af DI, eksklusion af et medlem eller foreningens opløsning kræves til vedtagelse af forslaget 2/3 af

samtlige medlemsvirksomheders tilstedeværelse eller repræsentation ved fuldmagt og mindst et flertal på 3/4 af de afgivne stemmer.

Stk. 4. Ved afstemninger om vedtægtsændringer kræves til vedtagelse af forslaget 3/4 af de afgivne stemmer.

Stk. 5. Ved alle andre afstemninger afgøres de fremsatte forslag ved simple stemmeflertal ud af de afgivne stemmer.

Stk. 6. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling snarest muligt og senest 14 dage efter afholdelsen af den første generalforsamling. Sidstnævnte generalforsamling er da fuldt beslutningsdygtig med almindeligt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer.

Bestyrelse

§ 16. Bestyrelse

Stk. 1. Bestyrelsen består af op til 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. På hver ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 eller 3 (ved mindre antal forholdsmæssigt) bestyrelsesmedlemmer efter tur.

Bestyrelsen tilstræbes sammensat således, at der sikres en rimelig repræsentation af medlemsvirksomhederne. Ved et bestyrelsesmedlems afgang i årets løb har bestyrelsen ret til at supplere sig indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med valg af næstformand. Bestyrelsen fordeler foreningens arbejde mellem sig efter aftale med formanden. Bestyrelsen er bemyndiget til at antage den hjælp der kræves til løsning af opgaverne.

Stk. 2. Bestyrelsesmøderne afholdes, når formanden eller majoriteten af de øvrige medlemmer finder det nødvendigt.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

Stk. 4. Alle bestemmelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

Stk. 5. I det omfang der skal udpeges medlemmer til råd, nævn og udvalg i DI m.v. udpeges disse af bestyrelsen.

Stk. 6. AKT tegnes af to medlemmer af bestyrelsen eller 1 bestyrelsesmedlem sammen med lederen af AKT’s sekretariat.

Bod og voldgift

§ 17. Voldgiftsregler

Stk. 1. Såfremt et medlem overtræder bestemmelser i nærværende vedtægter, eller ved overenskomstmæssige indrømmelser til lønmodtagerne efter bestyrelsens skøn krænker fællesinteresser for foreningen, kan bestyrelsen for sådanne handlinger pålægge det enkelte medlem bod fra 5.000,- kr. til 50.000,- kr.

Stk. 2. Bestyrelsens beslutning kan af vedkommende medlem forlanges henvist til behandling ved en faglig voldgift efter følgende regler:

Voldgiftsretten består af 3 medlemmer, hvoraf foreningens bestyrelse vælger 1 og den indklagede 1 medlem, medens de to voldgiftsmænd i fællesskab udpeger en formand, der skal opfylde betingelserne for at kunne beskikkes som dommer. Kan voldgiftsmændene ikke enes om valg af formand, rettes henvendelse til præsidenten for Østre Landsret om at udpege denne.

Til grund for behandling af sager for voldgiftsretten lægges de af DIs fastsatte regler (Dansk Arbejdsgiverforenings hovedbestyrelses regler vedrørende Arbejdsgiverforeningens voldgiftsret).

Voldgiftsrettens kendelse er endelig og bindende for parterne og kan således ikke indbringes for de almindelige domstole, undtagen for at skaffe tvangsmidler til kendelsens gennemførelse.

Bøderne tilfalder foreningen.

Regnskab og revision

§ 18. Regnskab og revision

Stk. 1. Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.

Stk. 2. Til at revidere regnskabet vælges på den årlige generalforsamling én statsautoriseret revisor (revisionsfirma). Herudover vælges én kritisk revisor fra medlemskredsen, samt en suppleant for denne, der primært skal fokusere på den forvaltningsmæssige revision. Hver gang en af revisorerne har foretaget revision, skal de indføre en beretning herom i en revisionsprotokol. Denne fremlægges på det førstkommende bestyrelsesmøde og samtlige bestyrelsesmedlemmer skal ved deres underskrift bekræfte, at de er gjort bekendt med indholdet.

§ 19. Hæftelse

Ingen af AKT’s medlemmer hæfter personligt for AKT’s forpligtelser.

§ 20. Opløsning

For vedtagelse af foreningens opløsning gælder de i § 15 nævnte afstemningsregler. Når foreningens opløsning er vedtaget på generalforsamlingen ved lovlig beslutning, skal den samme generalforsamling træffe afgørelse om anvendelse af foreningens formue, hvilken vedtagelse sker ved almindeligt stemmeflertal.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i København den 6. september 1937 med de på generalforsamlingerne den 28. august 1972, den 29. august 1980, den 29. september 1983, den 5. september 1990, den 12. oktober 1994, den 20. august 1996, den 14. december 1998, den 5. februar 2002, den 20. maj 2008 og den 7. maj 2015 vedtagne ændringer.

Hent AKT's vedtægter som PDF

Hent