18.11.20 OPS Nyheder

Hovedstadskommunerne sætter fokus på det frie valg af plejehjem og dagtilbud

Budgetterne er faldet på plads i landets kommuner, og aftaleteksterne indeholder en lang række bud på, hvordan offentlig-privat samarbejde kan udnyttes til at løse kommunale opgaver. Blandt kommunerne i Region Hovedstaden er der særligt fokus på at give borgerne mere valgfrihed, når det kommer til valget af plejebolig og dagtilbud.

Foto: Getty Images

Byrådspolitikerne i landets 98 kommuner har gennem de seneste uger og måneder forhandlet budgetforlig for 2021 og årene frem på plads.

DI’s gennemgang af aftaleteksterne viser overordnet en tendens til, at kommunerne tænker offentlig-privat samarbejde ind i udviklingen af de større velfærdsområder og den grønne indkøbsdagsorden. Det samme gør sig gældende blandt kommunerne i hovedstadsområdet, som især har foks på, at der skal være plads til private daginstitutioner og plejehjem.

Herunder følger en oversigt over udvalgte initiativer fra hovedstadskommunernes budgetforlig:

  • Rudersdal Kommune afsætter midler til at sikre, at også private daginstitutioner får mulighed for bedre normeringer. Det skal ifølge aftaleteksten sikre ligestilling mellem de forskellige typer af dagtilbud i kommunen.
  • Allerød Kommune vil sikre en bedre overgang fra dagtilbud til skole og prioriterer i den forbindelse, at pengene skal følge barnet uanset hvilken type skole, barnet skal gå på. Der skal derfor ydes tilskud til Mini SFO på alle typer i af skoler. I samme kommune er det samtidig besluttet at undersøge, om kommunens nye plejehjem med fordel kan etableres som et friplejehjem.
  • Ishøj Kommune vil iværksætte et offentligt-privat samarbejde om vedligeholdelse af kommunens veje, fortove, grønne arealer og beplantninger, styning af træer mv.

Allerød
Pengene skal følge barnet - uanset hvilken type skole barnet skal gå på. Der skal derfor ydes tilskud til Mini SFO på alle typer af skoler.

Som led i processen med etablering af det nye plejecenter skal det undersøges, hvorvidt dette med fordel kan etableres som et friplejehjem, selvejende eller kommunalt plejecenter. I fald analysen peger på et friplejehjem, prioriteres de overskydende anlægsmidler i stedet til grundkapitalindskud til etablering af almene boliger.

Læs hele aftaleteksten her.

Ballerup
Undersøgelse af muligheder for parkeringshus i Ballerup Bymidte - evt. i samarbejde med privat aktør/investor.

Læs hele aftaleteksten her.

Fredensborg
Der er enighed om at gå i dialog med private, non-profit tilbud om etablering af en daginstitution i - i første omgang - Fredensborg by.

Som led i den grønne dagsorden er budgetforligspartierne enige om, at kommunalt byggeri og drift skal være bæredygtigt til støtte for nedbringelse af C02 udledningen.

Læs hele aftaleteksten her.

Frederiksberg
Partierne genbekræfter den ambitiøse satsning på den grønne og CO2-neutrale by, som kommunalbestyrelsen besluttede i 2019 – herunder en række projekter som bæredygtighedslaboratoriet og den kommende grønne indkøbspolitik.

Partierne genbekræfter aftalen fra budget 2020 om målsætningen for IKU, som blev fastsat til 35 procent i 2023, hvor der var enighed mellem partierne om, at udbud kan anvendes både til at sikre lavere pris og/eller højere kvalitet. Der var også enighed om at status afrapporteres løbende til Magistraten.

Læs hele aftaleteksten her

Frederikssund
Det er vigtigt, at der indgås så gode indkøbsaftaler som muligt, idet dette også frigiver midler til kernevelfærden.

Fortsat digitalisering af de administrative arbejdsgange ved at udnytte potentialet i nye teknologier, herunder velfærdsteknologier.

Læs hele aftaleteksten her.

Furesø
Der er brug for at beslutte en samlet plan for flere senioregnede boliger, tryghedsboliger og plejehjemspladser. Der bliver brug for en bred variation af tilbuddene med både ejer- og lejeboliger samt både kommunale og ikke-kommunale plejeboligtilbud.

Læs hele aftaleteksten her.

Gentofte
I 2021 fortsætter arbejdet med den innovative 3-i-1 model, hvor udbud bliver gennemført efter en forudgående åben dialog mellem kommunen, arbejdstagere og arbejdsgivere, så den store viden og erfaring, parterne hver især har, bliver brugt sammen.

For at sikre mest mulig værdi for borgerne arbejder Gentofte Kommune kontinuerligt på at professionalisere og optimere kommunens indkøb. I dette arbejde vil der være styrket fokus på at forsøge at nedbringe antallet af leverandører og styrke de indkøbsfaglige kompetencer hos medarbejderne. Der er i disse år i stigende grad fokus på mere end en bundlinje, når det gælder indkøb. Der er en øget forventning til, at kommunerne, som hvert år køber ind for mange milliarder, har fokus på bæredygtighed og søger at påvirke omverdenen gennem sine indkøb.

Læs hele aftaleteksten her.

Hillerød
Hillerød Kommune er en meget stor indkøber og skal dreje sin efterspørgsel efter varer og tjenesteydelser i en mere bæredygtig retning: Byrådet vil tage stilling til forslag herom. Vi vil efterspørge ideer hos engagerede medarbejdere på de fagområder, der køber varer og tjenesteydelser, så vi kan stille krav om, at produktet kan det, det skal, samtidig med at det bliver mere holdbart og bæredygtigt. For at styrke kompetenceniveauet og opbygge en fælles, tværkommunal trækkraft for grønne indkøb har vi meldt os ind i Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb POGI.

Læs hele aftaleteksten her.

Hørsholm
Effektivisering via udbud, indkøb og kontraktstyring – 1.500.000 årligt fra 2021 og frem.

Læs hele aftaleteksten her.

Ishøj
Der iværksættes et ”Offentligt Privat Samarbejde” (OPP-projekt) til vedligeholdelse af kommunens veje, fortove, grønne arealer og beplantninger, styning af træer, buske mv.

Læs hele aftaleteksten her.

Lyngby-Taarbæk
Der er afsat 5 mio. kr. til at forberede etableringen af nye plejeboliger. I forberedelsesprocessen undersøges muligheder for alternativer til et kommunalt anlagt plejecenter f.eks. et friplejehjem samt mulighederne for at samtænke plejeboliger med andre kommunale funktioner som f.eks. en daginstitution.

Der skal udarbejdes en strategi for kommunens arbejde med konkurrenceudsættelse og udbud af særlige opgaveområder, samt at strategien skal indeholde høje ambitioner for klima, arbejdsmiljø og socialt ansvar. Strategien behandles af økonomiudvalget i oktober 2020 og forligspartierne er enige om, at der i forlængelse af strategien udarbejdes konkrete forslag til opgaver, der kan konkurrenceudsættes.

Læs hele aftaleteksten her.

Rudersdal
Med henblik på ligestilling af daginstitutionerne er der afsat 200.000 kr. i 2021, såfremt det bliver muligt for private institutioner at modtage tilskud til øget normering.

Læs hele aftaleteksten her.

Læs mere

Læs om budgetaftalerne på Sjælland her. 

Læs om budgetaftalerne i Syddanmark her

Læs om budgetaftalerne i Midtjylland her. 

Læs om budgetaftalerne i Nordjylland her.

Relateret indhold