Industri 4.0

Vi står på tærsklen til en ny industriel revolution kaldet Industri 4.0. På denne side kan du holde dig opdateret om fordele og ulemper industrien står overfor i mødet med en ny æra samt DI Digitals indsatser på området.

Hvad er Industri 4.0?

Udtrykket "Industri 4.0" kan beskrive det som litteraturen betegner som en mulig fjerde industriel revolution. Industri 4.0 kan defineres som en sammensmeltning af den fysiske og digitale verden. De teknologiske fremskridt kendetegnes således af fysiske komponenter, der kobles sammen med hinanden via digitale teknologier. Disse komponenter kan nu ikke længere kun kommunikerer med hinanden, men også analyserer data og forme nye handlingsmønstre på baggrund af den information, de deler med hinanden.

Politiske indsatser

DI foreslår at oprette en pulje til digital omstilling for SMV'erne. Puljen skal bestå af 100 mio. kr. og skal hjælpe SMV'erne med at implementere Industri 4.0-teknologierne.

SMV'er står over for udfordringer ved digital omstilling, herunder midlertidige produktionsnedgange, manglende specialiseret ekspertise og behov for tilpassede løsninger. Omstillingspuljens formål er at lette denne overgang ved at give bedre adgang til teknologiske ressourcer, rådgivning og specialistkompetencer samt medfinansiere individuelle omstillingsplaner gennem vouchers til teknologikøb og eksperimentering, samt støtte til specialistrådgivning via bl.a. SMV:Digital.

Industri 5.0?

På trods af det giver mening at fokuserer på det, der umiddelbart ligger først for, vil vi gerne anerkende, og hurtigt afdække, begrebet Industri 5.0.

 

Virksomheder, organisationer og samfundet i sin helhed, er stadig igang med tilpasningen til den fjerde industrielle revolution, men den femte er allerede begyndt at presse sig på.

Begrebet Industri 5.0  dækker over en art af en modbevægelse til det forøgede fokus på produktivitet, som bæres frem af de teknologiske kvantespring forbundet med Industri 4.0. Istedet for at have fokus på de effektivitetsmæssige fordele industrien høster i den fjerde industrielle revolution, har man nu rettet fokus mod de mere menneskelige og værdibårne mål.

Industri 5.0 er derfor kendetegnet ved samarbejdet mellem mennesket, der er central i denne vision, og teknologien, som er bragt frem af Industri 4.0. Målet bliver således ikke bare effektivitet, men snarere, hvordan produktion og industri kan virke værdiskabende for samfundet og det enkelte menneske.

FAQ om Industri 4.0

Hvad er industri 4.0?

Udtrykket "Industri 4.0" kan beskrive det som litteraturen betegner som en mulig fjerde industriel revolution. Industri 4.0 kan defineres som en sammensmeltning af den fysiske og digitale verden. De teknologiske fremskridt kendetegnes således af fysiske komponenter, der kobles sammen med hinanden via digitale teknologier. Disse komponenter kan nu ikke længere kun kommunikerer med hinanden, men også analyserer data og forme nye handlingsmønstre på baggrund af den information, de deler med hinanden.

Hvilke fordele bringer teknologierne?

Generelt kan det siges, at de nye teknologier bidrager med at højne effektiviteten for industrien i en bred forstand, og dermed resulterer i forøget vækst.
For virksomheder skal det fremhæves, at teknologierne kan effektivisere forældede arbejdsprocesser og kvaliteten af produktet i produktionsvirksomheder. De kan medvirke til, at virksomhederne kan reducere deres omkostninger og ressourceforbrug, og dermed også sætte skub i den grønne omstilling.
For arbejdsstyrken kan det forventes, at nogle manuelle jobs vil skifte karakter, og at kompleksiteten i bestemte opgaver mindskes. Når jobbene imidlertid skifter karakter, er det ikke ens betydende med, at der følger fyringsrunder - tværtimod. Som det har været med de tidligere industrielle kvantespring, har det derimod generet et større behov for specialiseret arbejdskraft, til at anvende Industri 4.0-teknologier.
For samfundet i sin helhed, vil teknologierne bibringe øget vækst på globalt plan samt en højere beskæftigelse. Samtidigt har lande, der lykkes bedst med implementeringen af Industri 4.0-teknologier, en forøget konkurrenceevne, idet øget produktion til reduceret omkostning gør virksomheder i stand til at konkurrere på både kvalitet, pris og bæredygtighed.

Hvilke typer af teknologier hører under Industri 4.0?

Som udgangspunkt dækker Industri 4.0 over en bred vifte af teknologier, der formår at koble den fysiske verden sammen med den digitale. Overordnet kan disse teknologier grupperes indenfor fire hovedområder: konnektivitet, analyse og intelligens, maskine-interaktion og avanceret produktion.

Teknologierne under overemnet konnektivitet dækker over sensorer, der registrerer information, som efterfølgende videresendes og lagres online. Som eksempel kan en sensorer i skraldespande melde om, hvornår det er tid til at tømme den. Igennem denne teknologi kan man således opnå effektivisering i skraldemandens ruteplanlægning samt redcuerer miljøaftrykket i deres arbejdsgange. Foruden sensorer dækker konnektivitet også over teknologier som IoT, der er en sammenkobling af fysiske objekter via internettet og Cloud-teknologier.

Analyse og intelligens  dækker over anvendelsen af machine-learning- og AI-teknologier til at finde sammenhæng i meget store datasæt. Teknologierne kan bl.a. bruges til at regne ud, hvornår et køretøj eller en server skal vedligeholdes, baseret på data om produktets tilstand. Med denne type teknologi, kan man så at sige være på forkant med mange typer af problemstillinger vha. avancerede analyser, som man teknisk set udregne en art af risikovurdering fra.

Med  maskine-interaktion omtales teknologi, der beskriver den voksende intelligens i vores maskiner. Dette drejer sig om anvendelse af automatsering og robotteknologi, herunder interaktionen mellem maskiner. Dette kan fx være interaktionen mellem en maskine, der producerer og en maskine, der pakker. Derudover handler teknologierne om interaktionen mellem mennesker og maskiner, som vi fx har set det med chatbots. 

Sidst dækker  avanceret produktion over nyere produktionsteknologier som fx 3D-print eller nanoteknologi. Med den avancerede produktion bliver det muligt for systemer at være bevidste om deres egen tilstand, kapacitet og forskellige konfigurationsmuligheder. Ud fra deres bevidsthed vil de da være i stand til at træffe autonome beslutninger til at højne effektiviteten uden behov for menneskelig interaktion.

Hvordan er udbredelsen af Industri 4.0-teknologier fordelt på virksomheders størrelse?

Udbredelsen af industri 4.0-teknologierne robotteknologi, IoT, kunstig intelligens (AI) og Big Data er størst i de større virksomheder med over 250 ansatte.

Mere end en tredjedel af af de store virksomheder med over 250 ansatte anvender minimum én af Industri 4.0-teknologierne. Særligt maskinlæring- og AI-teknologi er udbredt blandt de store virksomheder, hvor ca. 66 pct. af dem anvender disse teknologier.

Ved de mellemstore virksomheder mellem 49 og 250 ansatte er det også maskinlæring og AI der anvendes mest med omkring 37 pct.

For de små virksomheder med melle 10 og 49 ansatte, er det analyse af big data, der er mest udbredt. Her gør ca. 24 pct af de små virksomheder brug af denne teknologi.

Statistikker

Arrangementer

Maria Helena Birkman Smith

Maria Helena Birkman Smith

Konsulent