Viden og analyser

DI Life Science leverer jævnligt fagligt relevante bidrag i form af viden og analyser.

Analyser

Værditilvækst

I 2008 skabte life sciencevirksomhederne værdi for 39 mia. kr., i 2017 er tallet steget til knap 90 mio. kr. hvilket betyder, at de har mere end fordoblet værditilvæksten i perioden 2008-2017. Life science-industrien har oplevet en gennemsnitlige årlige vækstrate i værditilvæksten på 10 pct. Væksten kan især tilskrives de store lægemiddel-virksomheder.

I opgørelsen af den samlede værdiskabelse i life science-industrien skal indregnes virksomhedernes investeringer i egen forskning og udvikling på 14,6 mia. kr., samt det overskud der skabes i udlandet i form af nettoformueindkomsten på 15,4 mia. kr.

Den samlede værdiskabelse fra life science-industrien er således på 119 mia. kr. i 2017. Det er en stigning på godt 27 mia. kr. siden 2014, hvor den samlede værdiskabelse var på 92 mia. kr.

Eksport

Den danske life science-industri eksporterede i 2020 sundhedsprodukter for 154 milliarder kroner. Eksporten af lægemidler steg i 2020 til over 135 milliarder kroner og udgør dermed hovedparten af sundhedsindustriens samlede eksport.

Samlet set er life sicence-industriens eksport steget væsentligt hurtigere end den øvrige vareeksport. Over de seneste ti år er eksporten af sundhedsprodukter, lægemidler, biotek og medicoteknisk udstyr er steget med 130 procent (opgjort i løbende priser), mens den øvrige vareeksport blot er steget med 15 procent.

Den markante fremgang i eksporten af sundhedsprodukter, lægemidler, biotek og medicoteknisk udstyr betyder, at disse fylder en stadig større andel af dansk eksport. Sundhedsprodukterne udgjorde sidste år 22 procent af den samlede vareeksport, mens de i 2007 undergjorde under ti procent.

 

Beskæftigelse

Life science-industrien stod i 2017, for 47.543 årsværk. Dette svarer til 2,1 pct. af den danske arbejdsstyrke.Beskæftigelsen i life scienceindustrien er vokset med 18 pct. fra 2008 til 2017. Til sammenligning faldt beskæftigelsen i dansk erhvervsliv med 4 pct. i perioden.

Life science-industrien udbetalte i 2017 lønninger for godt 30 mia. kr. Life science-industriens gennemsnitlige årlige lønvækst er på 5 pct. årligt.

Skattebetalinger

Life science-industrien bidrog i 2017 med 24,7 mia. kr. til de offentlige finanser i form af selskabsskatter og personskatter. Af de 24,7 mia. kr. kommer 14,2 mia. kr. fra, at medarbejderne i life sciencevirksomhederne betaler personskatter, dvs. indkomstskat og arbejdsmarkedsbidrag. De resterende 10,5 mia. kommer fra life science-virksomhedernes selskabsskattebetalinger.

Skatteprovenuet fra selskaber og ansatte i life science-industrien er fordoblet siden 2008.

Produktivitet

Hver medarbejder i life science-industrien skaber årligt værdi for 1,9 mio. kr.

Life science-industrien er således en højproduktiv industri med højere produktivitet end i det øvrige danske erhvervsliv og de samlede industrivirksomheder, hvis produktivitet er på hhv. 0,85 og 0,98. mio. kr.

Produktiviteten i life science-industrien trækkes særligt op af de store lægemiddel-virksomheder.

Forskning og udvikling

Forskning og udvikling medvirker til at fremme vækst og dermed også til at styrke den danske konkurrenceevne. I 2017 investerede de innovative virksomheder i life science-industrien knap 15 mia. kr. i egen forskning og
udvikling (FoU). Derved er investeringerne i FoU steget med 50 pct. siden 2008.

De innovative life science-virksomheder stod i 2017 for 34 pct. af landets de samlede investeringer i egen FoU på omkring 43 mia. kr.

Life science-industrien er kendetegnet ved at bruge en stor del af omsætningen på forskning og udvikling. I 2017 brugte life science-industrien godt 6 pct. af omsætningen, på egen forskning og udvikling. I samme år brugte virksomhederne i den samlede danske økonomi godt 1 pct. af omsætningen på forskning og udvikling.

Globalisering

Den danske life science-industri skaber ikke kun værdi gennem den produktion, der finder sted i Danmark. Når danske life sciencevirksomheder producerer gennem datterselskaber i udlandet, eller opnår et afkast fra investeringer uden for landets grænser, kan de efterfølgende trække pengene hjem til Danmark til gavn for dansk velstand og investeringer i Danmark. Data om formueindkomst og udenlandske investeringer kommer fra et særudtræk fra Danmarks Nationalbank.

Peder Søgaard-Pedersen

Peder Søgaard-Pedersen

Chef for DI Life Science

 • Direkte +45 3377 3945
 • Mobil +45 2128 6755
 • Send e-mail  
Susanne B. Christensen

Susanne B. Christensen

Chefkonsulent

• Forsknings- og uddannelsespolitik
• Sundhedsdata
• Personlig medicin
• Lægemidler
• Public Affairs netværk

 • Direkte +45 3377 3656
 • Mobil +45 2949 4417
 • Send e-mail  
Caroline Louise Westergaard

Caroline Louise Westergaard

Konsulent

• Analyser
• Digital sundhed
• Healthtech
• Biotek

 • Direkte +45 3377 3543
 • Mobil +45 2943 2572
 • Send e-mail  
Cecilie Skjelmose

Cecilie Skjelmose

Konsulent

På barsel

 • Direkte +45 3377 3057
 • Mobil +45 5213 2377
 • Send e-mail  
Simone Overby Sloth

Simone Overby Sloth

Konsulent

• Sundhedspolitik
• Værdibaserede indkøb
• EU og international interessevaretagelse
• Medicinsk udstyr
• DI’s udvalg for Life Science

 • Direkte +45 3377 3140
 • Mobil +45 2211 7389
 • Send e-mail  
Alexander Hansen

Alexander Hansen

Konsulent

• Kommunikationsansvarlig
• Events
• Danmark som sundhedsnation
• Velfærdsteknologi

 • Direkte +45 3377 3243
 • Mobil +45 2815 3874
 • Send e-mail  
Rikke Bruun Uggerhøj

Rikke Bruun Uggerhøj

Studentermedarbejder