Forebyggelse af konkurser

I lyset af konkurserne på hjemmeplejeområdet har DI iværksat en række initiativer. Der er udarbejdet juridisk vejledning til kommunerne, taget initiativ til fælles pejlemærker for udvikling af hjemmeplejen og lavet anbefalinger til det gode udbud. DI har desuden en tæt og løbende dialog med kommunerne.

Risikoen for konkurser skal minimeres

Udliciteringen af hjemmeplejen kan komme alle parter til gode, men det seneste år har pleje- og omsorgsområdet været præget af en række konkurser, der har skabt utryghed for alle parter.

På den baggrund har DI Service bedt advokatfirmaet Poul Schmith, der er Kammeradvokat, om at udarbejde en vejledning til kommunerne for at forebygge og håndtere konkurser på pleje- og omsorgsområdet. Se vejledningen her.

-Ved at indhente juridisk bistand fra kammeradvokaten ønsker DI at sende et klart signal om, at der skal gøres mest muligt for at minimere risikoen for konkurser. Og hvis en konkurs alligevel indtræffer, at afhjælpe de uheldige konsekvenser for borgerne og plejepersonalet, siger branchedirektør Mette Rose Skaksen.

Stil krav til leverandørernes økonomiske formåen

Vejledningen fra Kammeradvokaten indeholder blandt andet en række konkrete redskaber til, hvordan kommunerne kan udvælge egnede leverandører. Vejledningen giver også konkrete formuleringer til krav i kontrakterne, som kan sikre kommunen.

-Kommunerne bør blandt andet stille krav til leverandørernes økonomiske formåen og indgåelse af en kontrakt kan med fordel være betinget af en bankgaranti, siger Mette Rose Skaksen.

Private leverandører af pleje og omsorg leverer hver dag ydelser af høj kvalitet i landets kommuner. Men det er afgørende, at samarbejdet mellem kommunerne og de private leverandører fungerer godt.

-En god dialog mellem kommunen og de private leverandører sikrer ikke bare at økonomiske faresignaler bliver opdaget. Den bidrager også til innovation og udvikling af kvaliteten til gavn for borgerne, siger branchedirektør Mette Rose Skaksen.

Fælles pejlemærker fra centrale organisationer

En række centrale organisationer er i marts 2016 blevet enige om 11 pejlemærker. Bag de nye pejlemærker står DI, KL, Ældresagen, Dansk Erhverv og Dansk Sundhed og Velfærd. Pejlemærkernes overordnede mål er at sikre, at pleje og omsorgsområdet bliver udviklet i tæt samarbejde mellem kommuner og de private leverandører. Se pejlemærkerne her.

De nye pejlemærker følger efter, at DI sidste år fik Kammeradvokaten til at udarbejde en vejledning til, hvordan kommunerne kan forebygge konkurser.

Kommuner må se på praksis

Dansk Industri mener, kommunerne må kigge på deres praksis i samarbejdet og de betingelser, de byder de private leverandører. Med overvejende fokus på priskonkurrence mellem leverandørerne og kritisable rammevilkår er flere kommuner i fuld gang med at ødelægge en branche, som skal sikre borgerne det frie valg. Omkostninger er andet end det kortsigtede prisfokus, og konkurrencen skal også bruges til at udvikle og forbedre kvaliteten.

- De kommunale ordregivere er langt hen af vejen ansvarlige for de vilkår de private virksomheder i pleje- og omsorgsbranchen skal operere i, siger Felix Dalker, chefkonsulent, DI Service.