Turisme, Kultur & Oplevelser

Kultur og oplevelser spiller en afgørende rolle for vores livskvalitet og mentale sundhed

Anvendelsen af kultur og oplevelser er vigtig for danskernes livskvalitet, og især det sociale element vægtes højt. Særligt de unge oplevede væsentlige konsekvenser for deres mentale sundhed under coronanedlukningerne.

Turisme,- kultur- og oplevelseserhvervet bidrager i stort omfang til dansk økonomi gennem eksport, arbejdspladser og skatteindtægter. Erhvervet sætter imidlertid også et andet og ganske væsentligt aftryk på samfundet i form af markant indflydelse på befolkningens livskvalitet og mentale sundhed. Den samfundsmæssige værdi af denne effekt overses ofte, da den er vanskeligere at opgøre i kroner og ører.

Anm.: Det er også muligt at svare "ved ikke". Det har 1,5 pct. af alle respondenter gjort. Dermed er n=996.

Foto: Kilde: Epinion for DI

Epinion har gennemført en repræsentativ befolkningsundersøgelse for DI med 1.014 respondenter, der belyser betydningen af kultur og oplevelsestilbud for livskvalitet og mental sundhed. Undersøgelsen tager afsæt i 13 forskellige typer af fysiske oplevelsestilbud, der opleves udenfor hjemmet, blandt andet forlystelsesparker, museer, biografer, koncerter, zoologiske haver og akvarier. Blandt deltagerne har 90 pct. benyttet mindst ét kultur- eller oplevelsestilbud det seneste halve år.

For tre ud af fire danskere har brugen af kultur og oplevelser uden for hjemmet i høj eller nogen grad betydning for livskvaliteten. Tendensen gælder på tværs af aldersgrupper, om end lidt flere ældre tilskriver  kultur og oplevelser en høj betydning.

Foto: Kilde: Epinion for DI

Kultur og oplevelser er desuden vigtigt på tværs af uddannelsesniveauer. En større andel af personer med videregående uddannelse angiver dog, at kultur og oplevelser i høj grad har betydning for livskvaliteten

Foto: Kilde: Epinion for DI

Der er en klar sammenhæng mellem omfanget af oplevelsesforbrug og angivelsen af betydningen for livskvalitet. For storforbrugerne, der har benyttet seks eller flere typer af oplevelsestilbud gennem det seneste halve år, er det over 60 pct., der angiver, at brugen af kultur og oplevelser i høj grad har betydning for livskvalitet

Anm.: Der spørges til 12 forskellige typer af kultur- og oplevelsestilbud. Figuren viser, hvor mange forskellige typer, respondenterne har benyttet. Har man eksempelvis besøgt et musu, to gange, tæller det for én type tilbud.

Bemærkelsesværdigt er det, at på tværs af alle kultur- og oplevelsestilbud i målingen, svarer mindst 80 pct. af brugerne, at tilbuddene har betydning for deres livskvalitet i høj eller nogen grad1. Brugerne af teater, musical eller opera tillægger oplevelser størst betydning. De oplevelsestilbud, der topper listen, er i en vis udstrækning præget af at være særligt specifikt interessebåret. Det gælder også deltagere til foredrag og debatter og sportfans. Ved disse typer af oplevelser angiver en højere andel desuden, at det er et vigtigt udbytte fra oplevelsen, at de her får dyrket og udviklet deres interesser2.

Anm.: Svar blandt personer, der angiver at have brugt det pågældende tillbud mindst én gang det seneste halve år.

Foto: Kilde: Epinion for DI

Det konkrete udbytte af oplevelserne

Adspurgt hvad respondenterne betragter som vigtigt udbytte, når de har benyttet de forskellige oplevelsestyper, topper gode stunder med familien listen. Det gælder i særligt høj grad lege- og badelande, gastronomiske oplevelser, forlystelsesparker og zoologiske haver eller akvarier.

At få et afbræk i hverdagen eller koble af og få ny energi er blandt de vigtigste elementer på tværs af oplevelsestilbud. Museer, foredrag og debatter topper, når det handler om ny inspiration eller at lære nyt, imens det sociale element er mest udtalt for festivaler og koncerter, sportevents og foredrag eller debatter (se fuld opgørelse i bilag). De forskellige oplevelsestilbud bidrager således hver især til relevante aspekter af vores mentale sundhed

Foto: Kilde: Epinion for DI

Coronaens konsekvenser for livskvaliteten

Restriktionerne i kultur- og oplevelseserhvervet under coronapandemien gav – i kombination med de øvrige restriktioner i samfundet – mange en påmindelse om, hvad kultur og oplevelser betyder for os i hverdagen. Vores undersøgelse viser, at den manglende mulighed for at tage ud og benytte kultur og oplevelsestilbuddene medførte en række negative konsekvenser for den mentale sundhed. Der er markante forskelle på tværs af aldersgrupper, hvor de unge i aldersgruppen 18-29 år har oplevet størst følelsesmæssige konsekvenser af nedlukningen på alle parametre. Samlet savnede 37 pct. oplevelser udenfor hjemmet med venner eller familien, mens 35 pct. manglede nye indtryk i hverdagen.

Anm.: Det er muligt at angive flere svarmuligheder

Foto: Kilde: Epinion for DI

Alle typer af kultur- og oplevelsestilbud viser sig dermed at have en unik værdi for brugernes livskvalitet, der ganske vist ikke kan opgøres i bestemte beløb, men som omvendt er svære at erstatte med noget andet, hvis vi begrænses i vores adgang til kultur og oplevelser.

 


 

Noter

  1. I figur 1 vises andelene blandt alle respondenter – uanset, om de har brugt et kulturtilbud eller ej. Blandt alle respondenter mener 77 pct., at kultur- og oplevelsestilbud i høj eller nogen grad har betydning.
  2. Respondenterne er for hver type af oplevelse, de har brugt, blevet spurgt til, om otte forskellige parametre er vigtige for dem i forbindelse med brugen af oplevelsen. Den samlede opgørelse kan ses i bilag til analysen.

Relateret indhold