Foto: Colourbox

20.04.20 ATL Nyheder

Læs om hovedelementerne i Metal-Transportoverenskomsten

Den 6. marts 2020 blev der indgået overenskomstfornyelse på Metal- Transportoverenskomsten for perioden 2020-2023. Med vedtagelsen af Forligsmandens Mæglingsforslag, der blev offentliggjort torsdag i sidste uge, er forliget gældende med virkning fra 1. marts 2020. Hovedtemaerne i den nye overenskomst er uddannelse, sygdom/frihed, særlig opsparing, lærlinge, arbejdsmiljørepræsentanter og løn.

Læs her om hovedpunkterne i forliget:

Realkompetencevurdering
Fremadrettet kan realkompetancevurderingen gennemføres via PensionDanmarks hjemmeside eller på en erhvervsskole.

Ved afskedigelse i virksomhedens forhold, har medarbejderen med et års anciennitet ret til frihed med løn i op til en arbejdsdag, for at få foretaget en RKV, og ret til at deltage i uddannelse efter eget valg i op til to uger i den periode der ligger mellem opsigelse og fratrædelse. Medarbejderne har desuden under samme forudsætninger ret til at deltage i op til to ugers uddannelse i umiddelbar forlængelse af den oprindelige opsigelsesperiode. I den forbindelse kan deres opsigelsesvarsel forlænges med kursusperioden, dog højst to uger, såfremt de dokumenterer, at kursusdeltagelsen ikke kan gennemføres i det oprindelige opsigelsesvarsel.

Sygeløn og afskedigelse under sygdom
Perioden for sygeløn udvides med 5 uger, således medarbejdere med 6 måneders uafbrudt beskæftigelse i virksomheden, oppebærer fuld løn under sygdom i otte uger og derefter op til 5 uger med fuld løn eksklusiv genetillæg.

Det er derudover aftalt, at medarbejdere der fratræder for at overgå til plejeorlov, jf. serviceloven 118 (medarbejderen ønsker at passe nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne) er berettiget til fratrædelsesgodtgørelse hvis medarbejderen opfylder betingelserne for fratrædelsesgodtgørelse.

Frihed ved barns sygdom eller lægebesøg med barn
Såfremt barnet fortsat er syg efter 1. hele sygedag har medarbejderen ret til yderligere en fridag. Denne fridag afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra særlig opsparing. Hvis der er behov for lægekonsultation med barnet har medarbejdere, med 6 måneders anciennitet med virkning fra 1. maj 2020, ret til frihed i forbindelse lægebesøg sammen med barnet. Friheden afholdes uden løn, men medarbejderen kan også her få udbetalt et beløb fra særlig opsparing.

Øremærket forældreorlov
Med virkning fra den 1. juli 2020 yder arbejdsgiveren fuld løn under forældreorlov i indtil 16 uger. Den forælder der afholder barselsorloven har ret til at holde fem uger og den anden forælder har ret til at holde otte uger. De resterende tre ugers orlov ydes enten til den ene eller anden forælder. De 16 uger skal afholdes inden for 52 uger efter fødslen. 

Særlig opsparing
Medarbejdere omfattet af overenskomsten opsparer 4,0% af den ferieberettigede løn som særlig opsparing. Satserne stiger pr. 1. marts 2020 til 5%, pr. 1. marts 2021 til 6% og pr. 1. marts 2022 til 7%. Den del af den særlige opsparing der er ud over de nuværende 4%, udbetales løbende sammen med lønnen. For så vidt angår de nuværende 4 pct. point på særlig opsparing, opgøres saldoen og vil blive udbetalt ved udgangen af juni måned og ved kalenderårets udløb samt ved fratrædelse. Det kan derudover aftales med den enkelte medarbejder, at det samlede bidrag til særlig opsparing betales løbende med lønnen eller to gange om året ved udgangen af juni og ved kalenderårets udløb.

Ferieafholdelse i timer
Fremafrettet kan der lokalt træffes skriftlig aftalt om ferieafholdelse i timer i stedet for i uger. Ferien skal afspejle arbejdsugen, og må derfor ikke udelukkende placeres på korte eller lange arbejdsdage. Ferien skal så vidt muligt afholde i hele uger.

Faglærtes Udviklings- og Samarbejdsfond
Faglærtes Udviklings- og Samarbejdsfonden har til formål at styrke aktiviteterne der udvikler og styrker transportbranchen i det danske samfund. Bidraget til HTUS-fonden tilføres kr. 0,25 pr. præsterede arbejdstime. Fra 2. kvartal 2020 tilføres kr. 0,30 pr. præsterede arbejdstime.

Arbejdsmiljørepræsentanter
Fra den 1. juni 2020 kan arbejdsmiljørepræsentanten efter aftale med arbejdsgiveren få den nødvendige frihed til deltagelse i forbundenes relevante arbejdsmiljøkurser. Derudover skal arbejdsmiljørepræsentanten have samme adgang til IT-faciliteter som tillidsrepræsentanterne, og have rimelig tid til at varetage sine opgaver og pligter.

Lønsatser
Den normale timeløn udgør

pr. 1. marts 2020 ler. 124,60

pr. 1. marts 2021 ler. 127,10 og

pr. 1. marts 2022 ler. 129,60. 

Satser for forskudt tid og overarbejde stiger hvert år med 1,6%. 

Lønsatserne kan hentes her