Foto: Colourbox

15.12.21 TMI Nyheder

EU vil skærpe krav til træsektoren for at undgå afskovning

EU-Kommissionen har foreslået en ny forordning, der skal stoppe EU’s medvirken til global rydning af skov. Forslaget vil medføre skærpede krav til hele træsektoren og til palmeolie, soja, oksekød, kaffe og kakao

”Det er vigtigt, at EU spiller en ledende rolle i den globale kamp mod skovrydning, så vi kan få bremset tabet af skov og de katastrofale konsekvenser for biodiversitet og klima, som det medfører. Derfor bakker vi naturligvis op om tiltaget,” siger Simon Auken Beck, konsulent i TMI.

EU-Kommissionen udsendte 17. november 2021 et nyt forslag til en forordning, der skal stoppe EU’s medvirken til global afskovning. Forslaget skal forhindre, at varer som palmeolie, soja, oksekød, kaffe, kakao og træ, der importeres eller eksporteres fra EU, forårsager, at skove ryddes eller forringes.

Inden den nye forordning kan træde i kraft, skal den forhandles på plads mellem EU’s medlemslande, EU-Kommissionen og EU-Parlamentet – og det kan derfor tage et par år, før vi kender navnet på forordningen og det endelige indhold.

Den praktiske implementering bliver afgørende

De væsentlige årsager til afskovning er primært konvertering af skov til landbrugsdrift, mens forbruget af træ kun bærer en mindre del af ansvaret. Det fremgår af kommissionens begrundelse for at udvide de omfattede varegrupper.

”Det er fornuftigt, at den hidtil gældende regulering, EU’s tømmerforordning EUTR, i en ny udgave også kommer til at omfatte produkter som soja, palmeolie, kaffe, kakao og oksekød, da det samlet vil have en meget større effekt på problemet med rydning af skove,” siger Simon Auken Beck.

”Effekten kommer i høj grad til at afhænge af den praktiske implementering, som vi naturligvis vil være meget opmærksomme på i den kommende tid. Det er vigtigt, at vi sikrer en nødvendig balance, så vi opnår vores mål, men som ikke samtidig afskærer samhandelen, for så mister vi muligheden for i partnerskab at påvirke til den nødvendige udvikling i producentlandene,” siger Simon Auken Beck.

Bygger på elementer fra EUTR

Det udkast, der blev udsendt 17. november, bygger i vid udstrækning på due diligence (DD), risikovurdering og risikominimering, som vi kender det fra EU’s tømmerforordning.

Men der lægges også op til, at virksomhederne dels skal indsende en beskrivelse af deres due diligence til et centralt register og dels udlevere en ”tro- og loveerklæring” om, at man har gennemført due diligence ved hver import eller eksport af de relevante varer.

Samtidig skærpes kravene til sporbarheden af produkterne, og der introduceres en landevurdering til brug for due diligence-forpligtigelsen.

EUTR gælder indtil videre

EUTR vil fortsat være gældende, indtil den kommende forordning træder i kraft.

Tilsyn og kontrol fortsætter derfor efter de regler, vi kender nu, og man skal som virksomhed fortsat opdatere sin due diligence-ordning jævnligt og efter behov gennemføre risikovurderinger, sikre risikohåndtering og risikominimering.

Du kan læse mere om gældende lovgivning på EUTR.DK, der også løbende orienterer om forhandlingsforløbet og indholdet i den kommende forordning.

Se mere på www.EUTR.dk

 

Læs mere

Find endnu mere information på EU-kommissionens hjemmeside:
· Forslag
· Q&A
· Dokumenter 
· Faktaark 

Simon Auken Beck

Simon Auken Beck

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3411
  • Mobil +45 2671 9651
  • E-mail siab@di.dk

Relateret indhold