04.03.21 OPS Gode eksempler

I Glostrup bliver borgerne spurgt, om de er tilfredse med ældreplejen

Glostrup Kommune har siden 2014 gennemført systematiske brugertilfredshedsundersøgelser på ældreområdet. Borgernes vurderinger bruges aktivt af kommunalpolitikere og ledere til at sikre løbende kvalitetsudvikling i ældreplejen.

Foto: Getty Images

I 2014 besluttede kommunalpolitikerne i Glostrup Kommune, at man fremover skulle spørge de borgere, der modtager hjemmehjælp eller som bor på et af kommunens ældrecentre, om de nu også var tilfredse med den pleje og omsorg, de modtog. Siden da har kommunen hvert andet år gennemført systematiske brugertilfredshedsundersøgelser i ældreplejen, og de er blevet et centralt redskab til at løfte kvaliteten på området.

Konstruktiv dialog om forbedringer

På hjemmehjælpsområdet bliver borgerne spurgt ind til deres tilfredshed med alt fra helt specifikke ydelser som badning, rengøring eller hjælp til indkøb til deres overordnede syn på, om hjælperne er omsorgsfulde og respektfulde. Formålet med at indsamle borgernes vurderinger er ikke at vurdere de enkelte hjælperes præstation. I stedet giver undersøgelserne mulighed for vidensdeling og faglig sparring blandt ledere, plejepersonale og forvaltningen, så de på et oplyst grundlag kan samarbejde om at løse konkrete udfordringer og dermed forbedre  de borgerrettede indsatser.

På baggrund af borgernes svar i undersøgelsen fra 2020, har hjemmeplejen eksempelvis øget sit fokus på at forventningsafstemme med borgeren i forbindelse med opstart af hjælp eller ved skiftende plejere. Et konkret tiltag, der udspringer direkte af tilfredshedsundersøgelserne, er at udbygge kommunens printede infomateriale om hjemmehjælp, så borgere og pårørende får mere og bedre information om rammer for og indhold af hjælpen og overblik over kontaktpersoner.

Undersøgelserne anvendes også aktivt af kommunalpolitikerne, der har fået bedre kendskab til, hvordan kvalitetsniveauet ser ud på forskellige parametre og dermed et bedre afsæt for at udvikle ældreområdet fra politisk hold.

Gennem undersøgelserne får vi et aktuelt billede af, hvordan tilfredsheden er lige nu, og vi får viden om, hvordan den har udviklet sig over årene. Brugertilfredshedsundersøgelserne er et vigtigt redskab for os som politikere. Både til at finde ud af, hvor det går godt, og hvor der skal skabes forbedringer. Ikke mindst er det vigtigt for os, at den enkelte borger får mulighed for at give sin mening til kende. På den måde er brugertilfredshedsundersøgelserne et godt supplement til det faste kommunale tilsyn Lisa Ward (S), formand for Social-, Sundheds- og Seniorudvalget i Glostrup Kommune

Information til borgerne

Tilfredshedsundersøgelserne ligger frit tilgængelige på kommunens hjemmeside. Det betyder, at ældre borgere og deres pårørende kan orientere sig i materialet og få et billede af tilfredshedsniveauet hos beboerne på ældrecentrene og borgerne, der modtager hjemmehjælp.

I den forbindelse er det også muligt at sammenligne resultaterne for henholdsvis den kommunale hjemmepleje og den godkendte private leverandør.

Glostrup Kommune har desuden oplevet, at også ansøgere til stillinger på ældreområdet kigger på brugertilfredshedsundersøgelserne og nævner dem positivt ved ansættelsessamtaler. Så de er også anvendelige i et rekrutteringsøjemed.

Troværdig og fleksibel metode

For at sikre troværdige resultater har Glostrup Kommune valgt at tage udgangspunkt i KL’s kvalitetssikrede spørgeskemakoncept, som både indeholder obligatoriske og valgfrie spørgsmål. Dermed kan resultaterne let sammenlignes over tid, og samtidig er der mulighed for at spørge ind til aktuelle emner efter behov. I 2020 er der eksempelvis tilføjet spørgsmål om, hvordan borgerne oplever, at corona-situationen har påvirket den pleje og omsorg, de modtager.

Glostrup Kommune har i de tidligere år selv gennemført brugertilfredshedsundersøgelsen, men er fra 2020 gået over til at bruge et eksternt konsulentfirma. Udgiften til at undersøge tilfredsheden med hjemmehjælpen, ældrecentrene, midlertidige pladser og genoptræning er er ca. 250.000 kr.

Læs mere om Glostrup Kommunes arbejde med brugertilfredshedsundersøgelser her.

Læs også historien om Vejle Kommunes brug af brugertilfredshedsundersøgelser på dagtilbudsområdet her.

Relateret indhold