GettyImages
31.01.23 DI Handel Nyheder

Ønsker du at ændre en løbende aftale?

Hvis din virksomhed ønsker at ændre en løbende aftale med en forbruger, skal der som udgangspunkt indgås en ny aftale med forbrugeren om ændringen. Det kan dog fraviges, hvis din virksomhed har aftalt med forbrugeren, at forbrugeren ikke forudgående skal give samtykke til ændringen. Forbrugeren skal i så fald tydeligt varsles om ændringen, så forbrugeren kan vurdere, om denne ønsker at blive i aftalen på de ændrede vilkår. Det har Forbrugerombudsmanden understreget over for to elselskaber.

Som udgangspunkt kræver ændringer i en allerede indgået aftale mellem en virksomhed og en forbruger, at forbrugeren forinden udtrykkeligt accepterer ændringen. Det betyder, at du som udgangspunkt skal indgå en ny aftale med forbrugeren om ændringerne. Det følger af de almindelige aftaleretlige regler. Udgangspunktet kan dog fraviges ved aftale. Det betyder, at du kan aftale med forbrugeren ved indgåelsen af en løbende aftale, at din virksomhed kan ændre den løbende aftale, uden at det kræver forbrugerens forudgående samtykke. Det forudsætter dog 1) et gyldigt ændringsvilkår i den aftale, du oprindeligt indgik med forbrugeren, og 2) at du underretter forbrugeren om ændringen i aftalen i god tid, og at forbrugeren kan opsige aftale. Forbrugerombudsmanden har understreget over for to elselskaber, at ændring af prisen i løbende aftaler skal varsles korrekt.

1. Du skal have et gyldigt ændringsvilkår i aftalen

For at du ensidigt kan foretage ændringer i en aftale med en forbruger, skal forbrugeren udtrykkeligt have accepteret dette ved aftaleindgåelsen. Derfor skal der være et gyldigt ændringsvilkår i aftalen.

Ændringsvilkåret skal beskrive rammerne og proceduren for de ændringer, din virksomhed kan foretage og skal opfylde følgende betingelser:

  • Ændringsvilkåret skal på en klar og forståelig måde beskrive, hvornår, hvordan og i hvilke situationer, din virksomhed kan foretage ændringer.
  • Ændringsvilkåret må ikke give din virksomhed ubegrænset og vilkårlig adgang til at ændre i aftalen.

2. Du skal underrette forbrugeren om ændringen med et rimeligt varsel, og forbrugeren skal kunne opsige aftalen

Selv hvis du har et gyldigt ændringsvilkår i aftalen, som giver dig mulighed for at ændre aftalen uden forbrugerens forudgående samtykke, skal forbrugeren underrettes om ændringen i rimelig tid, inden ændringen træder i kraft. Varslingen skal indeholde en klar og forståelig beskrivelse af ændringens omfang. Det skal også være tydeligt for forbrugeren, at aftalen kan opsiges, hvis forbrugeren ikke ønsker at blive i aftalen på de ændrede vilkår.

Aftaleændringer må heller ikke være vildledende

Vildledning er ulovligt! Det gælder også i relation til aftaleændringer, fx i varslingsbreve med information om kommende ændringer. Det er derfor vigtigt, at ændringernes reelle omfang og betydning præsenteres klart og tydeligt. Forbrugerombudsmanden indskærpede også vildledningsforbuddet over for begge elselskaber i de to omtalte sager ovenfor.

Hvad siger markeds-førings-loven?

Markedsføring må ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde kunne vildlede forbrugerne. Det står i markedsføringslovens § 5.

Ifølge markedsføringslovens § 6 må virksomheder heller ikke udelade eller skjule væsentlige oplysninger i markedsføringen eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.

Det er en betingelse for, at §§ 5 og 6 er overtrådt, at markedsføringen er egnet til at påvirke forbrugernes økonomiske adfærd. Det fremgår af markedsføringslovens § 8.

Relateret indhold