DI Service Analyser

Flere ældre vil komme til at mangle plejebolig

Markant flere ældre i fremtiden vil kræve flere nye plejeboliger, og allerede nu kan flere kommuner ikke leve op til plejeboliggarantien. Siden 2010 er der blevet markant flere ældre, men antallet af plejeboliger er ikke steget. Friplejeboliger kan imødekomme udviklingen og understøtte større mangfoldighed i udbuddet af plejeboliger, mens kommunernes anlægspres lettes.

Der var i 2017 42.489 plejeboliger til ældre1. Antallet af plejeboliger har ifølge tal fra Danmarks Statistik stået stille siden 2010, men fremadrettet vil antallet af ældre stige – og dermed også behovet for flere plejeboliger.

Plejeboliger og befolkningsudvikling

Kilde: Danmarks Statistik, RESP01 og FOLK1A

Når effekterne af en sundere aldring i fremtiden indregnes, bliver der behov for omkring 30 pct. flere plejeboliger frem mod 20302. Det svarer til, at der bliver behov for omtrent 13.500 flere plejeboliger ifølge KL. Hvis behovet for plejeboliger alene fremskrives med demografien er der behov for omkring 35.000 flere plejeboliger i 2030, svarende til en stigning på 80 pct.

På trods af at antallet af plejeboliger har været stabilt, er befolkningen på 67 år og derover steget fra omtrent 780.000 i 2010 til lige knap en mio. personer i 20173. I tidsperioden 2010-2017 har ældre i omkring en fjerdedel af kommunerne mindst i et af årene gennemsnitligt ventet længere tid på en plejebolig end plejeboliggarantien på to måneder4.

Muligheder for flere friplejeboliger

Ifølge kommunernes indrapportede tal til Danmarks Statistik var der i 2010 i alt 545 friplejeboliger, mens tallet i 2017 var steget til 892. De knap 900 friplejeboliger svarer til en markedsandel for friplejeboligerne på 2,1 pct. ud af de knap 42.500 plejeboliger i alt, og stigningen i perioden 2010-2017 er under et procentpoint i markedsandelen for friplejeboliger.

Få friplejeboliger på ældreområdet

Kilde: Danmarks Statistik, RESP01

Ifølge kommunernes indrapportede tal til Danmarks Statistik var der i 2010 i alt 545 friplejeboliger, mens tallet i 2017 var steget til 892. De knap 900 friplejeboliger svarer til en markedsandel for friplejeboligerne på 2,1 pct. ud af de knap 42.500 plejeboliger i alt, og stigningen i perioden 2010-2017 er under et procentpoint i markedsandelen for friplejeboliger.

Metode

Analysens data vedrører plejeboliger målrettet ældre, hvor der til den samlede bebyggelse hører servicearealer for personer med behov for omfattende service og pleje.

Opgørelsen af antal pladser på ældreområdet efter foranstaltningsart er indhentet fra Danmarks Statistik fra statistikken RESP01. Antallet af pladser er et udtryk for de ressourcer, som kommunerne har til rådighed i det sociale tilbud. Pladser på permanente boliger og boliger for demente (f.eks. skærmet enhed) indgår i analysen.

Data er indberettet af kommunerne selv, og er derigennem efter Danmarks Statistiks eget udsagn behæftet med en vis usikkerhed. DI har også kendskab til tilsagnstal fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som viser, hvor mange friplejeboliger der er givet lov til at opføre. Tallene fra Danmarks Statistik er valgt til analysen, da tilsagnstallene ikke viser, hvor mange friplejeboliger der faktisk er taget i brug.

I analysen er kategorien plejebolig udgjort af 1) plejeboliger og 2) plejehjem. I praksis er der ikke nævneværdig forskel mellem de to. Forskellen består primært i, at plejehjem er institutioner, hvorfor beboerne ikke er lejere som ved plejeboligerne.

Kategorien friplejebolig adskiller sig fra kategorien plejebolig ved, at friplejeboliger er private udlejningsboliger, som står uden for den kommunale boligforsyning.

For borgere på kommunernes generelle venteliste til en plejebolig er der en ventetidsgaranti på to måneder. Det betyder, at borgeren senest inden to måneder skal være blevet tilbudt en plejeboligplads. Analysens data om kommunernes overholdelse af ventetidsgarantien kommer fra Danmarks Statistik fra statistikken AED16.

Analysens data om antallet af ældre på 67 år og derover kommer fra Danmarks Statistik fra statistikken FOLK1A.


 

Noter

  1. ^ Dvs. plejeboliger målrettet ældre, hvor der til den samlede bebyggelse hører servicearealer for personer med behov for omfattende service og pleje.
  2. ^ KL/KLK-beregninger i Danske Kommuner, nr. 33, 2016.
  3. ^ Danmarks Statistik, FOLK1A.
  4. ^ Danmarks Statistik, AED16.
Peter Beyer Østergaard
Skrevet af:

Peter Beyer Østergaard

Relateret indhold