Voksenlærlinge og elever

En virksomhed kan også indgå en uddannelsesaftale med en voksen. Voksenlærlinge og -elever skal ved aftalens begyndelse være fyldt 25 år.

Der gælder særlige lønbestemmelser, og der er mulighed for forhøjet refusion for skoleperioderne. Desuden kan der under visse omstændigheder være mulighed for at få løntilskud fra jobcenteret til voksenelever. 

Løn afhængig af overenskomst

Voksenlærlinge skal have, hvad der svarer til mindstelønnen for ikke-faglærte inden for faget, hvis virksomheden skal have forhøjet refusion for skoleperioderne fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Herudover er der de overenskomstmæssige bestemmelser, og de varierer.

I Industriens Overenskomst og Funktionæroverenskomsten anbefales det, at voksenlærlinge/-elever får, hvad der svarer til hhv. mindstelønnen for ufaglærte inden for området og de generelle lønbestemmelser for voksne.

Hvis voksenlærlingen eller -eleven har været ansat i virksomheden i mindst 12 måneder, før uddannelsesaftalen træder i kraft, skal der betales, hvad der svarer til hhv. mindstelønnen for ufaglærte inden for området og de generelle lønbestemmelser.

I andre overenskomster er det et krav, at der betales voksenløn, når lærlingen/eleven er fyldt 25 år.

Refusion

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) yder en forhøjet refusion under voksenlærlinge og -elevers skoleophold. En forudsætning for, at virksomheden kan få forhøjet refusion er, at voksenlærlingen/-eleven får en løn, der minimum svarer til minimumslønnen for en ufaglært medarbejder på området.

Løntilskud til voksenlærling

Virksomheder kan få løntilskud til at oprette uddannelsesaftaler med ufaglærte beskæftigede eller ledige over 25 år (voksenlærlinge).

For ufaglærte beskæftigede ydes tilskuddet alene til voksenlærlingeforløb, som er omfattet af STAR's liste over tilskudsberettigede uddannelser. For ledige med en vis ledighed bag sig er der ikke begrænsninger på hvilke uddannelser, tilskuddet ydes til.

Løntilskuddet ydes til delvis dækning af voksenlærlingens/-elevens løn i praktikperioderne. For voksenlærlinge, som kommer fra beskæftigelse, er tilskudsperioden op til de første to år af uddannelsen (ikke uddannelsesaftalen). For voksenlærlinge, som kommer fra ledighed, svarer tilskudsperioden til længden af uddannelsesforløbet, dog ikke for ufaglærte med mindre end to måneders ledighed.

Tilskuddet udgør 40 kr. i timen for

  • ufaglærte ledige og ledige med en forældet uddannelse, som har mindst to måneders ledighed
  • faglærte ledige og personer med uddannelse, der kan sidestilles med eller overstiger niveauet for en erhvervsuddannelse, som har mindst 12 måneders forudgående ledighed.

Tilskuddet udgør 30 kr. i timen for

  • ufaglærte beskæftigede
  • ufaglærte ledige med mindre end to måneders ledighed.

Virksomheden skal altid betale, hvad der svarer til mindstelønnen for ufaglærte inden for faget, hvis de skal modtage tilskuddet. Ligesom der krav til omfanget af ledighed for at få adgang til den høje tilskudssats.

Vær opmærksom på, at ansøgning om tilskud skal indgives til jobcenteret inden en måned efter, at voksenlærlingen/-eleven er begyndt på sin uddannelse.

Godkendelse og uddannelsestid

Kontakt den relevante lokale erhvervsskole for at få virksomheden godkendt som praktiksted og for at afklare, hvor lang tid voksenlærlingen/-eleven skal være under uddannelse.

Yderligere information

Kontakt det lokale jobcenter for yderligere information om tilskudsmulighederne. Jobcenteret kan oplyse yderligere om kravet til eventuel forudgående ledighed samt om de uddannelser, der kan opnås tilskud til for beskæftigede.