Uddannelsesaftalen

Uddannelsesaftalen indgås mellem lærlingen/eleven og den virksomhed, der skal være praktiksted.

Før aftalen kan indgås, skal virksomheden være godkendt som uddannelsessted. Der er desuden forskellige aftalemuligheder.
Uddannelsesaftalen er et kontraktligt forhold, der indebærer et uddannelsesmæssigt ansvar for virksomheden, og den kan som udgangspunktet ikke ophæves, udover de første tre måneders prøvetid.
Derfor er det vigtigt at vide, hvad en uddannelsesaftale indebærer, og hvad man som virksomhed skal overveje og foretage sig i forbindelse med indgåelse af en uddannelsesaftale.

Vejledninger

Aftaleblanketter

Læs mere

Opsigelse af uddannelsesaftale

En uddannelsesaftale kan alene opsiges af parterne - altså lærling/elev og virksomhed - og den kan som udgangspunkt ikke opsiges bortset fra under prøvetiden, som er de tre første måneder, eleven er i virksomheden.

Ud over prøvetiden gælder nedenstående undtagelser

Gensidig ophævelse

Hvis elev og virksomhed er enige, kan aftalen ophæves ved en gensidig aftale mellem virksomhed og elev.

Ensidig ophævelse

Den ene part kan opsige uddannelsesaftalen, hvis der er tale om væsentlig misligholdelse fra den ene af parternes side samt ved urigtige eller bristede forudsætninger.
Hvornår der er tale om en væsentlig misligholdelse beror på en konkret vurdering. Det kan for eksempel være gentagne tilfælde af ulovligt fravær fra elevens side. 
Virksomheden har ret til at ophæve aftalen, hvis eleven bliver udelukket fra skoleundervisningen.

En måneds frist til at ophæve aftalen

Hvis virksomheden vil ophæve en uddannelsesaftale, skal det ske inden en måned efter, at virksomheden har fået kendskab til  eller ved anvendelse af almindelig agtpågivenhed burde have fået kendskab til den omstændighed, der begrunder ophævelsen. I modsat fald kan det koste en godtgørelse til eleven. 

Hvis det begynder at gå skævt

Vær opmærksom på tegn på at det ikke går, som det skal. Det kan være fra eleven selv, fra den uddannelsesansvarlige eller fra skolen.
Hvis der opstår problemer eller uoverensstemmelser i ansættelsesforholdet, er det vigtigt at være opmærksom på, at virksomheden kan dokumentere de tiltag, der er gjort for at rette op og/eller gøre opmærksom på forholdene som eksempel i form af samtaler, der skrives referat af, og som begge parter godkender. Det kan også være påtale eller advarsler.
Kontakt DI, hvis der opstår problemer, eller hvis din virksomhed ønsker at ophæve en uddannelsesaftale.
Hvis eleven eller virksomheden væsentligt misligholder eller uberettiget ophæver en uddannelsesaftale, kan den anden part forlange erstatning. I første omgang vil DI og det forhandlingsberettigede fagforbund forsøge at forlige uoverensstemmelsen.
Hvis det ikke lykkes, kan klageren henvende sig til det faglige udvalg, der skal forsøge at forlige uoverensstemmelsen mellem parterne. Lykkes det ikke, kan klageren anlægge sag ved Tvistighedsnævnet.

Læs mere om...