03.04.24 DI Transport Blog

Vægt og dimensioner, ”giga-lastbiler” og dyretransporter

I DI Transport har årets første måneder været præget af et intenst arbejde med en række sager som har stor betydning for godstransporten, nemlig EU-Kommissionens længe ventede forslag til en revision af vægt- og dimensionsreglerne, forsøg med dobbelttrailere til Sverige og EU-Kommissionens forslag til ændring af reglerne om velfærd for dyr under transport.

Forslaget til en revision af vægt- og dimensioner er nu kørt i gennem Europa-Parlamentet, og på trods af ihærdige forsøg fra især franske MEP’ere på at bremse anvendelsen af modulvogntog blev ordførerrapporten fra Parlamentets transportudvalg stemt igennem.  Transportudvalget har haft en fornuftig og balanceret tilgang, der muliggøre bredere anvendelse af modulvogntog og højere vægtgrænser for bl.a. nulemissionskøretøjer.

Det har været af stor vigtighed for DI Transport at sikre, at udformningen af reglerne bliver i overensstemmelse med de kerneområder DI Transport sammen med International Road Union (IRU) og BusinessEurope i fællesskab ihærdigt har arbejdet for, især med hensyn til vægtstigningen for tunge køretøjer, bevarelse af nationale undtagelser og undtagelser fra visse vægte og dimensioner, forlængelse af forsøgsperioderne for modulvogntog EMS, betingelser for førerhuse og direktivets gennemførelse og håndhævelse.

Med afstemningen i EP’s plenarforsamling sikres godsoperatører i nabolande som Danmark og Sverige fortsat at kunne køre over grænsen med højere vægt end 40 tons.  Det lykkedes også at få medlemslandene i Rådet til at holde fast i muligheden for at der kan indgås bilaterale aftaler mellem nabolande, der netop tillader højere vægtgrænser.

I Rådet, der består af medlemslandenes officielle repræsentanter, og derfor ikke er på valg til juni som Parlamentet – behandler man fortsat sagen.

Dobbelttrailerkørsel mellem Danmark og Sverige – forskel på tekniske krav
På trods af den indgåede aftale mellem den svenske og danske transportminister, har der været en række knaster i form af godkendelse af svensk vejstrækning. Heldigvis er den sidste strækning på svensk side nu godkendt, så nu kan dobbelttrailere kører over Øresundsbroen.

Ligesom i Danmark må man kun køre på et godkendt vejnet i Sverige, men man skal være opmærksom på, at der er forskel i de tekniske krav mellem Danmark og Sverige. Danmark har lempeligere krav end Sverige, hvilket betyder, at en dansk dobbelttrailer ikke automatisk er godkendt til kørsel i Sverige. Et dansk vogntog skal med andre ord leve op til de svenske regler. DI Transport arbejder fortsat på at få udvidet det tilladte vejnet, så det lovlige vejnet som minimum er det samme, som er gældende for modulvogntog.

EU-Kommissionens forslag om transport af dyr – det er en ommer
Der hersker ingen tvivl om, at branchen ønsker et højt niveau af velfærd i forbindelse med transport af dyr, men forslaget fra EU-Kommissionen savner en grundigere konsekvensanalyse inkl. et videnskabeligt grundlag for en vurdering af bl.a. arealkrav. DI Transport har arbejdet tæt sammen med de øvrige brancheorganisationer og erhvervet om en analyse af såvel de økonomiske som de potentielle klimamæssige konsekvenser ved forslaget. Forslaget er endnu ikke substansbehandlet af EU-institutionerne, og der må forventes en lang sagsgang, som DI Transport kommer til at følge tæt.

/Rune Noack, transportpolitisk chef DI Transport

Relateret indhold